Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Udviklings- og innovationsprojekter

Stregtegning af skriv projekt

I VandCenter Syd stræber vi efter altid at have fingeren på pulsen og være med til at udvikle den nyeste viden om vand og spildevand. Vi involverer os derfor aktivt i mange spændende udviklings- og innovationsprojekter og støtter forskere, der skaber ny og banebrydende viden på vandområdet

Herunder kan du få et overblik over et udvalg af aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter, som vi deltager i, og længere nede kan du se et udvalg af afsluttede projekter. Flere af projekterne kan du læse mere om i projektrapporter og på egne hjemmesider.

Aktuelle projekter

NaToxAq (Naturlige toksiner i jord og ferskvandssystemet) 

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR m.fl. 

SmarFilter-Fe – en add-on løsnng til jernfjernelse fra råvand

Kontaktperson: Finn Mollerup, fm@vandcenter.dk
Øvrige partnere: VIA University College, Aarhus Vand, Amphi-Bac

PAS – Plastic Air Softening

Kontaktperson: Finn Mollerup, fm@vandcenter.dk
Øvrige partnere: AA-Water ApS, HOFOR

Energi- og klimaoptimering ved anvendelse af deammonifikationsprocesser i side- og hovedstrøm

Kontaktperson: Nerea Uri, nur@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Biofos, Envidan, Aarhus Universitet, DHI

Online DNA – optimerede miljøteknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Biofos, Aalborg Kloak, Aarhus Vand, Vienna University

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi ved plantevalg i vejbede

Kontaktperson: Lærke Sangill, lkn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR, Aarhus Vand, Odense Kommune, Brøndby Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune

Distributed Online Monitoring of the Urban Water Cycle Project (DONUT)

Kontaktperson: Annette Brink-Kjær, abk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aarhus Vand, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, Montem IVS, Informetics Aps

PCP - Prækommercielle indkøb

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Erhvervsstyrelsen, Rambøll, DANVA og en række forsyninger 

Dynamiske skybrudskort

Kontaktperson: Justine Hénonin, juh@vandcenter.dk
Øvrige partnere: SCALGO, Aarhus Universitet, COWI, Odense Kommune m.fl.

Smart Water City

Kontaktperson: Agnethe Nedergaard Pedersen, anp@vandcenter.dk
Øvrige partnere: DTU m.fl.

Online DNA-sekventering til driftsoptimering af renseanlæg.

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Aalborg Forsyning 

Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast og organisk stof

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: TI, AL2, Vand og Affald, Dankalk 

Vandforsyningens Water Footprint

Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerre, tkb@vandcenter.dk
Øvrige partnere: HOFOR, DTU, Aarhus Vand

Livscyklusvurdering af klimatilpasningsteknologier til regn

Kontaktperson: Gerda Hald, gh@vandcenter.dk
Øvrige partnere: DTU, HOFOR, Aarhus Vand 

BioCap

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: SDU (projektleder), KIER (Korea) 

ReCover P - Recovery of Phosphorus from Waste Water Treatment Systems

Kontakperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet, SDU, University of Vienna, Katholiske Universitet Leuven, Institute of Chemestry of Clermont Ferrand, Krüger A/S, ARWOS, Billund Vand, Aarhus Vand, Aalborg Forsyning, VCS

Granulært slam (Balancing flocs and grtanules for activated sludge process intensifitation in plug flow configurations

Kontakperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: En række udenlandske universiteter med University of Kansas i spidsen

Mikrobiologisk database 

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg

Mikrobiologisk database for biogasanlæg (slam i rådnetanke)

Kontaktperson: Susanne Kær, sk@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Aalborg Universitet + en række danske rensningsanlæg


Afsluttede projekter

Udvikling af valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevandsanlæg

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Teknologisk Institut, Aarhus Vand

Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drikkevandsboringer

Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerre, tkb@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Kjul & Co, SDU

Slamreduktion ved damptørring

Kontaktperson: Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Øvrige partnere: AquaGreen

DDS ved blødgøring (Optimering af teknologi til blødgøring af drikkevand)

Kontakt: info@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Krüger, HOFOR

Blødgøring af vand til OUH (forundersøgelse)

Kontakt: info@vandcenter.dk
Øvrige partnere: Odense Kommune

Pilotprojekt med køkkenkværne på LPS ledning

Kontaktperson: Leon Lykking, lel@vandcenter.dk

RiskStyr - VF: Fra kontrol til styring - risikostyring i vandforsyning

Kontaktperson: Finn Mollerup, fm@vandcenter.dk 
Partnere: DTU (projektleder), DHI, BLST, OK, Århus Vand, HOFOR

Udvikling af 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for forståelse af det urbane vandkredsløb

Kontaktperson: Christian Ammitsøe, cha@vandcenter.dk
PartnereGEUS, Alectia, Odense Kommune, I-GIS

Injiceringsværktøj til eliminering af skorstenseffekt (ITES)

Kontaktperson: Peer Locher, pl@vandcenter.dk 

Partnere: Kjul & Co.

Vandkvalitetssensorer

Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerre, tkb@vandcenter.dk
Partnere: DTU, HOFOR, Aarhus Vand, Kalundborg Forsyning

Optimering af nitrifikationsprocessen på Holmehaveværket

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Partnere: Krüger, DTU

Screening for pesticider i Odense Kommune

Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerre, tkb@vandcenter.dk  
Partnere: Odense Kommune

Intelligent samstyring af boringer på kildepladser

Kontak: info@vandcenter.dk
Partnere: Orbicon, Aarhus Vand, HOFOR/BIOFOS, Danmarks Tekniksne Universitet (DTU)

Intelligent realtidsfortolkning af vandkvalitetsmålinger

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: Krüger, Aarhus Vand

Intelligent renoveringsstrategi for vandledningsnettet

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: Alectia, Aarhus Vand

Intelligent samstyring af energiproduktion og –forbrug

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: Grontmij, HOFOR/BIOFOS, Aarhus Vand

Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: HOFOR/BIOFOS, DTU

Fjernaflæsning af målere

Kontaktperson: Brian Truegaard, brt@vandcenter.dk
Partnere: Energi Fyn

Etablering af vejbede

Kontaktperson: Nena Kroghsbo, nk@vandcenter.dk
Partnere: KU-LIFE samt en række kommuner, forsyninger og private firmaer 

Sensorer til mikrobiel vandkvalitet

VandCenter Syd har sammen med tre andre forsyninger taget initiativ til at få udarbejdet et state of the art overblik over sensorer i relation til mikrobiel vandkvalitet. DTU Miljø har på vegne af de fire forsyninger udarbejdet en rapport med fokus på følgende:

  • Teknologier på markedet
  • Teknologier under udvikling eller i dokumentationsfase
  • Teknologier på forskningsniveau

Markedet for og udviklingen af sensorer til monitering af mikrobiel vandkvalitet er et ofte ugennemskueligt område. Udviklingen styres bl.a. af tilgængelige bevillinger, hvorved producenter og udviklingsforløb til stadighed starter op og lukker ned. Drikkevand er karakteriseret ved et næringsfattigt miljø, hvor bakterierne har lavt energi-niveau. Specifikke bakteriegrupper vil udgøre en meget lille andel af baggrundsbakterieniveauet, der vil have stor artsdiversitet. Det er derfor ikke altid muligt at anvende koncepter eller erfaringer fra andre miljøer, som fx fødevareproduktion eller medicinalindustri, da disse ofte er karakteriseret ved høje næringsniveauer og kraftig vækst af få kulturer.

Grøn Industrisymbiose

Genanvendelse af 17.000 tons kulstofholdigt affald og øget fossilfri energiproduktion.
Kontaktperson: Bjarne Christensen, bc@vandcenter.dk

HYACINTS

Hydrological modelling for assessing climate change impacts at different scales

Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerre, tkb@vandcenter.dk
Partnere: DSF, GEUS, Københavns Universitet, AU, Danmarks Meteorologiske Institut, DHI, Watertech, GRAS, AKV, KE, MC-O, MC-R

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg

Kontaktperson: Per Henrik Nielsenphn@vandcenter.dk
Partnere: DHI, Unisense, Aarhus Vand

Vejledning om udnyttelse af fosfor fra spildevand

Kontaktperson: Per Henrik Nielsenphn@vandcenter.dk
Partnere: Krüger (leadpartner), Aarhus Vand, NK Forsyning, Lolland Forsyning, Energiforsyningen Køge, DMU

Optimering af returskylningsprincipper for vandrensningsmembraner 

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: LiqTec

Bæredygtig vandindvinding: Evaluering af vandplaner

Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerretkb@vandcenter.dk
Partnere: GEUS, TreFor, KE, Aalborg Forsyning, Aarhus Vand, Esbjerg Forsyning, DANVA

Udvikling og demonstration af system hos VandCenter Syd til reduktion af vandtab i ledningssystemer

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: DHI, ENVIDAN

Pumpestyring med kunstig intelligens 

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: Aktor Innovation

MIRESOWA

Microbial remediation of contaminated soil and groundwater
Kontaktperson: Troels Kærgaard Bjerre, tkb@vandcenter.dk
Partnere: GEUS, DTU, KU, Aarhus Universitet, Hvidovre Forsyning, Svendborg Vand, KE, Krüger, Region Syddanmark, Miljøstyrelsen, Miljøcenter Falster

Vand i byer

Kontakt: info@vandcenter.dk 
Partnere: Rådet for teknologi og innovation, DTU, KU-Life, en række vidensinstitutioner, rådgivere, forsyninger og udstyrsproducenter

WCU (Well Cleaning Unit)

Kontaktperson: Peer Locher, pl@vandcenter.dk
Partnere: SDU, Center for Produktudvikling i Sønderborg, Influx A/S

Modelbaseret dynamisk styring af ledningsnettet

Kontaktperson: Erling Nissen, en@vandcenter.dk
Partnere: 7T

Udvikling af urbanhydrologisk model til simulering af lokal afledning af både regnvand og grundvand (LARG) 

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: Alectia, Odense Kommune, GEUS, Aarhus Universitet

Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter endt rensning og inspektion

Kontaktperson: Anne Esbjørn, aes@vandcenter.dk
Partnere: DTU

Der måles ofte forhøjede kimtal ved idriftsætning af rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning. Årsagen hertil har ikke været kendt, og VandCenter Syd har derfor i samarbejde med DTU Miljø undersøgt den mikrobielle vandkvalitet i forbindelse med inspektion og rensning af to rentvandsbeholdere på Hovedværket i Odense.

Byer i vandbalance - Innovationskonsortiet

Kontakt: info@vandcenter.dk  Partnere: VCS + en række partnere fra "Byer i vandbalance-konsortiet"
 

Ellesump ved Ryds Å

Kontakt: info@vandcenter.dk

Filterjord som renseelement

Kontakt: info@vandcenter.dk
Partnere: Partnere fra "Vand i byer"-projektet

Hydrauliske egenskaber af grønne tage

Kontakt: info@vandcenter.dk

Udvikling af flowdivider til vandværksfiltre

Kontaktperson: Peer Locher, pl@vandcenter.dk
Partnere: Kjul & Co.