Spring til indhold

Regnvandsprojekt ved Everenden

Stregtegning af frø

Vi forbedrer forholdene ved vandløbet Everenden for at håndtere regnvand – og omdanner tidligere landbrugsjord til et nyt våd- og skovområde. 

Vandløbet Everenden løber i det nordlige Odense. Vi er i gang med at udvide vandløbet, så det kan lede mere regnvand til Odense Fjord. Samtidig vil vi forbedre området omkring vandløbet, så det bliver et bedre levested for dyr og planter – og skabe et naturskønt udflugtsmål til besøgende.

Hvorfor?

Everenden er et smalt vandløb med stejle kanter og en dårlig naturtilstand. Vandløbet bliver udvidet, så det fremover kan lede mere regnvand til Odense Fjord. Everenden og et kommende natur- og vådområde vil modtage regnvand fra bydelene Stige og Lumby, hvor regnvand bliver adskilt fra kloaksystemet. I den sammenhæng bliver Everenden en vigtig ’vandvej’.. 

Tidsplan

Projektet gennemføres i perioden fra august 2022 til starten af 2023. 

Hvad skal der ske?

Vandløbets brinker gøres fladere over en strækning på ca. 2,5 kilometer. De fladere brinker vil give mulighed for en større diversitet blandt planter og dyr.

Der etableres små sandfangsbassiner i de store regnvandstilløb til Everenden for at rense regnvandet.

Syd for Strandløkkevej etableres et vådområde på ca. 2,5 ha, hvor vandet fra Everenden bliver renset på vejen mod Odense Fjord. Vådområdet bidrager dermed også til et bedre vandmiljø i fjorden. Vådområdet bliver desuden et rekreativt område med gangstier. Øst for området planter Odense Kommune og Fjernvarne Fyn ’klimaskov’.

Et nyt vådområde

Det nye vådområde skal lede regnvand til Everenden – og er etableret med fokus på rekreativ merværdi og naturen.

I vådområdet løber regnvandet gennem forløb af mere eller mindre våde zoner. Nogle steder vil der stå blankt vand i små søer, og andre steder vil der være fugtig eng eller græs.

Kommende vådområde ved Everenden, syd for Strandløkkevej

Det kommende vådområde syd for Strandløkkevej.

Ved større og længerevarende regnskyl vil vandet fylde det meste af vådområdet. De små søer og våde enge vil igen komme til synes, når vandet forlader området og det er blevet tørvejr igen.

De skiftevis tørre og våde områder bidrager til, at partikler og stoffer i regnvandet tilbageholdes og omsættes. Vådområdet bidrager til at fjerne næringsstoffer - bl.a. kvælstof - og hjælper dermed til at reducere kvælstofudledningen til Odense Fjord.  

Hvis der strømmer meget vand til vådområdet (over 500 liter i sekundet), kan vandet føres uden om vådområdet via en stor kanal. På den måde kan man undgå, at næringsstoffer og andet materiale – der er bundfældet i vådområdet – skylles ud i Odense Fjord.

Der bliver mulighed for at gå tur i området via stiforløb hele vejen fra Stige til Strandløkkevej. 

Det nye vådområde, som regnvandledes ind, før det strømmer videre ud i Everenden-vandløbet. Der skal rejses skov i området øverst i midten af billedet. 

Samarbejde og merværdi

Overskudsjord fra projektets gravearbejde bruges til at forme små bakker på arealet øst for vådområdet. Odense Kommune og Fjernvarme Fyn vil herefter plante skov på bakkerne og anlægge stier i det nye skovområde. 

Tæt ved vådområdet - nord for Strandløkkevej - vil Odense Renovation og Odense Kommune desuden etablere et projekt, hvor landbrugsjord omlægges til natureng.

Samlet set skal projejtet tage hånd om udfordringer i forhold til regnvand, klima og biodiversitet, forbedre tilstanden i Odense Fjord - og på samme tid fungere som et grønt udflugtsmål, hvor man kan nyde naturen.  

Spørgsmål?

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Daniel Løvenskjold på dla@vandcenter.dk eller projektleder Signe Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.

 Regnvand ledes til Everenden, der løber videre ud i Odense Fjord. I forgrunden ses vådområdet, hvor partikler og næringsstoffer i regnvand opfanges.