Spring til indhold

Odense Fjord-samarbejdet

Stregtegning af viden

Et stort samarbejde omkring Odense Fjord sætter fokus på vandmiljøet, og hvad der kan gøres for skabe god økologisk tilstand i fjorden. Vi deltager sammen med en række fynske virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner.

Odense Fjord er ikke i god økologisk tilstand i dag, og det skal vi gøre noget ved. Odense Fjord-samarbejdet er et stort miljøpartnerskab mellem en række af de aktører, som har indflydelse på fjorden. Sammen vil vi skabe overblik over de forskellige påvirkninger, deres betydning, og hvilke indsatser der kan gøre den største gavn for fjordens vandmiljø.

Deltagere i Odense Fjord-samarbejdet

Ud over VandCenter Syd spænder deltagerne i Odense Fjord-samarbejdet lige fra Syddansk Universitet over Odense Havn til landboforeningen L&F Centrovice og fire fynske kommuner. Det sikrer en bred indsigt i Odense Fjord fra forskellige vinkler. Her kan du se deltagerne i Odense Fjord-samarbejdet.

Arbejdsgrupper i partnerskabet arbejder med hhv. fjordens opland, selve fjorden og dataanalyse.

Vores påvirkning af fjorden

Vandmiljøet i fjorden bliver påvirket af mange forskellige parter og aktiviteter. For VandCenter Syds vedkommende påvirker vi fjorden med kvælstof og fosfor. Det stammer både fra det rensede spildevand og fra overløb af fortyndet spildevand fra kloakkerne – overløb, som kan ske ved kraftige regnskyl. Kvælstof og fosfor er næringsstoffer, og hvis der kommer for mange af dem i fjorden, kan resultatet være fx iltsvind.

Overløb sker ved kraftige regnskyl, hvor der ikke er plads nok i kloaknettet. Overløbene udgør en slags sikkerhedsventil, der skal forhindre det regnfortyndede spildevand i fx at trænge op i kældre i stedet. 
Her kan du læse mere om overløb, og hvad vi gør for at reducere dem. 

Når vi renser spildevand, fjerner vi en stor mængde kvælstof og fosfor fra vandet  – men ikke det hele. Vi overholder de lovmæssige rensekrav og ligger pænt under grænseværdierne for næringsstoffer i det rensede vand. Men at rense spildevandet endnu bedre er også en metode, vi kunne tage i brug for at mindske påvirkningen af Odense Fjord. Her kan du se de seneste tal for vores spildevandsrensning.

Økonomi og gode løsninger

Både indsatser mod overløb og ændring af spildevandsrensningen kræver investeringer. Alle vandselskaber i Danmark er underlagt krav til kvalitet, økonomi samt hvad vi må arbejde med. Det sætter nogle bestemte rammer for vores økonomiske prioritering, og derfor er det særligt vigtigt, at vi investerer i de rigtige løsninger – dem, der skaber størst værdi for vandmiljøet i fjorden. Partnerskabet omkring Odense Fjord skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst løfter opgaven – i samarbejde med de andre aktører. 

Odense Fjord
Odense Fjord. Foto: Morten Knudsen, Pegasus Reklame & Marketing