Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Thomas B Thriges Gade

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd omlægger ledninger i forbindelse med byomdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Odense Kommune og Realdania gennemfører byomdannelses-projektet ’Fra Gade til By’, hvor der på den gamle firesporede Thomas B. Thriges Gade bygges bolig og erhverv samt en stor underjordisk parkeringskælder. 

VandCenter Syd omlægger i forbindelse med dette arbejde spildevandsledninger og etablerer også nye. Omlægningen forløber over tre etaper fra sommeren 2014 til sommeren 2016. 

Du kan læse mere om Odense Kommunes Fra Gade til By projekt her.


Etape 3

Tidsplan: februar 2016 – maj 2017

I den sidste etape, der er den mest omfattende, omlægger vi flere gennemgående ledninger i strækningen fra Hans Jensens Stræde til Fisketorvet og videre ned til Albanigade.

Denne omlægning foregår bl.a. ved, at en boremaskine, dykker ned i jorden og borer en ny ledning, således at beboerne og erhvervsdrivende slipper for, at væsentlige veje bliver gravet op og spærret.  Helt opgravningsfrit er arbejdet dog ikke, da vi skal grave de steder, hvor maskinen skal ind og ud. At etablere byggegruber hedder dette i fagsprog. Byggegruberne vil nogle steder opføres helt tæt op ad bygningsfacader.

Områdets beboere og erhverv kan i løbet af etape 3 forvente forskellige gener, så som støj og rystelser. 

Arbejdet vil udføres i tidsrummet fra 7:00 – til 18:00 efter godkendelse fra Odense Kommune. Vi skal overholde en fastsat støjgrænse, der bestemmes som et gennemsnit over otte timer. Det betyder, at vi i perioder kan arbejde på et niveau, der er over støjgrænsen, hvis bare vi holder os under støjgrænsen efterfølgende.


Vi opsætter vibrationsmålere på udvalgte ejendomme tæt på byggegruber således, at vi under arbejdets udførelse kan registrere, om rystelserne overstiger de tilladte værdier.
Denne omlægning skyldes bl.a., at den nye parkeringskælder på TBT-felterne skal være i to etager, hvorfor vi skal flytte adskillige ledninger.

Etape 2

Tidsplan: oktober 2015 – februar 2016

Denne etape omfatter omlægning af en eksisterende kloakledning, der krydser Thomas B. Thriges Gade ved Hans Jensens Stræde. 
Bonusinfo: Denne kloakledning er fra 1868 og er Odenses ældste kloakledning. 

Denne ledning kommer til at løbe under den nye parkeringskælder, hvor der vil være niveauforskel fra den side af p-kælderen til den anden. Vandet kommer til at løbe i ledningen ved hjælp af højdeforskel, hvilket kaldes en dykkerledning - der to gange i døgnet tilføres trykluft for at sikre sig, at urenheder ikke bundfælder sig i bunden af ledningen. 

Regnvandsledningen fra etape 1 føres videre i etape 2, så al regnvand fra området kan ledes til Odense Å.

Etape 1


Tidsplan: juli 2014 – oktober 2014

I denne etape omlægger vi ledninger i strækningen fra Østre Stationsvej til Hans Jensens Stræde. 

Vi etablerer her desuden også en regnvandsledning, der kan afvande ejendomme langs Thomas B. Thriges Gade – men også kommende bebyggelse over parkeringskælder på TBT.