Spring til indhold

Thomas B Thriges Gade

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd har omlagt ledninger i forbindelse med byomdannelse af Thomas B. Thriges Gade

 

Baggrund for projektet

Odense Kommune og Realdania gennemfører byomdannelses-projektet ’Fra Gade til By’, hvor der på den gamle firesporede Thomas B. Thriges Gade bygges bolig og erhverv samt en stor underjordisk parkeringskælder. 


VandCenter Syd har i den forbindelse omlagt eksisterende kloakledninger for at få plads til den nye parkeringskælder. Vi har også etablerer nye regn- og spildevandsledninger for afvanding af de nye bebyggelser. 

Om projektet

Omlægningen af eksisterende ledninger har forløber over tre etaper fra sommeren 2014 til sommeren 2017. Etablering af nye ledninger i byrummene har forløbet frem til sommeren 2019.


Etape 1 – Nordlige del, fra Østre Stationsvej til Hans Jensens stræde
Der er etableret nye ledninger langs den vestlige side af ny parkeringskælderen og det nye Letbane tracé i dimensionen Ø200-Ø600 mm.

Etape 2 – Omlægning kloak Rosenbækken i Hans Jensens Stræde
Kloak Rosenbækken løber på tværs af TBT-området i Hans Jensens Stræde. Det er en gammel muret, der er etableret i 1868 og er dermed den ældste kloakledning i Odense. Omlægning af ledningen er udført med en såkaldt dykkerledning, hvor den ny kloakledning er ført ned under den nye parkeringskælder og op på den anden side, hvor den tilsluttet den gamle kloakledning igen.

Etape 3 – Sydlige del, fra Hans Jensens Stræde til Albanigade
De eksisterende ledninger der lå under den gamle parkeringskælder på Fisketorvet er oplagt til den østlige side af parkeringskælderen i det kommende Letbane tracé. Tillige er der i samme tracé etableret en ny regnvandsledning til Odense Å. Arbejdet er primært udført med opgravningsfri metoder – no-dig løsninger. Der er således etableret en Ø1200 mm ledning ved tunnelering og en Ø700 mm ledning ved pilotrørboring.  


Gennemførelse af projektet betydet at det har været muligt at separatkloakere (adskille regn- og spildevand) fra hele det nye TBT-område, således at alt overfladevand (tag- og vejvand) ledes til Odense Å i stedet for til rensning på vores renseanlæg. I den forbindelse er Bagåen i Eventyrhaven omdannet til regnvandsbassin, hvor regnvandet kan opmagasineres, så udløbsmængden til Odense Å reduceres og ikke forårsager erosion i åen.   

Mere information

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Bo Jørgensen på bj@vandcenter.dk