Spring til indhold

Baggrund for prisudviklingen i 2016

10. dec. 2015

Stregtegning af priser - regninger

Prisen for vand og spildevand stiger til næste år. For en husstand med et årligt forbrug på 120 m3 vand svarer prisstigningen til ca. 5,5 procent på vandregningen - eller ca. 37 kr. mere om måneden.

2016-priserne blev godkendt af Odense Byråd den 9. december 2015, og du kan se de nye priser her.

Prisstigningen er større end først planlagt og skyldes bl.a. regler om lån og takster i vandsektoren samt ekstraordinære investeringer til Letbanen og Th. B. Thrigesgade i 2016.

- Frem for at droppe vigtige investeringer i fx klimatilpasning og løbende vedligeholdelse af kloaknet og pumpestationer, har vi valgt ekstra prisstigninger, siger direktør for VandCenter Syd, Anders Bækgaard.

Men der bliver også justeret lidt ned på aktivitetsniveauet. På det store renseanlæg Ejby Mølle vil der fx kun være mindre forbedringer og vedligehold til næste år.

Lån og takster

VandCenter Syd har de senere år foretaget vigtige investeringer i bl.a. grundvandsbeskyttelse og opdatering af kloaknettet. Der var tale om langsigtede investeringer, som der blev optaget lån til.

- En del af disse lån kunne vi tidligere have indregnet i taksterne, men det har vi ikke gjort, fordi vi ønskede en jævn prisudvikling for kunderne. I stedet var planen at få pengene ind hen over flere år. Den mulighed forsvinder nu efter 2016, og derfor ser vi os nødsaget til at tage en ekstra prisstigning til næste år. Det er vi ærgerlige over, fordi vi netop forsøgte at undgå, at vores kunder fik et hop i priserne, forklarer direktør Anders Bækgaard.

Byudviklingsprojekter

Samtidig er der mange byudviklingsudviklingsprojekter i gang i Odense, hvor en stor del af VandCenter Syds kunder er. Det betyder, at der skal flyttes vandrør og kloakrør – bl.a. skal der gives plads i jorden under vejen, så den nye letbanes tracé kan være der.

- I lighed med andre forsyningsselskaber er vi ”gæster” i vejen og skal flytte os, når vejens ejer har behov for det. Her er altså tale om en investering, vi er nødt til at foretage, og den er blevet større end forventet, fortæller Anders Bækgaard.

Hvad får du for pengene

Selvom prisen stiger, fremhæver han, at kunderne får meget for pengene. VandCenter Syd ligger pænt i den benchmarking på effektivitet, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert år foretager (tabellerne reguleringsbenchmarking s. 36 og 37, ”Vand i tal 2015” fra DANVA).

I 2016 vil VandCenter Syd bl.a. arbejde videre med forskellige former for klimatilpasning og på at sikre et velfungerende spildevandsnet i hele forsyningsområdet. I forhold til drikkevand sættes der UV-anlæg op flere steder, hvilket giver en ekstra sikkerhed, hvis der opstår forurening af vandet med bakterier. Desuden arbejdes der med at få rejst skov oven over en vigtig grundvandsressource uden for Brylle.