Spring til indhold

Energi fra spildevand forsyner hele VandCenter Syd

15. apr. 2021

Gasmotor der producerer energi af biogas på Ejby Mølle

I 2020 havde VandCenter Syd en selvforsyningsgrad på 114 % på energi. Dermed cementeres sidste års resultat, hvor vi første gang opnåede at blive selvforsynende som virksomhed.

Nye tal for 2020 sætter en streg under de flotte energiresultater, VandCenter Syd har opnået de senere år. Vores virksomhed er ikke blot energineutral - men producerer så meget energi af spildevand, at vi har et overskud og er energipositive.

Energien producerer vi først og fremmest af det organiske materiale i spildevand, mens solceller leverer under 2 % af den samlede produktion. Forbruget dækker både vores spildevandsrensning, produktion af drikkevand, administration og transport. Den positive udvikling fremgår af Ansvarlighedsrapport 2020, som gør status på, hvordan vi lever op til vores samfundsansvar. Figuren nedenfor viser tal for forbrug og produktion af energi i 2020.

Energibalance total for VandCenter Syd 2020
  
 Energiforbrug (total varme, el og brændstof) *    24.165 MWh
 Energiproduktion (total varme og el fra biogas og solceller)   27.506 MWh
 Selvforsyningsgrad for VandCenter Syd som samlet forsyning 114 % 
* Opgørelsen indeholder ikke energiforbrug anvendt til anlægsopgaver udført af eksterne entreprenører.

Spildevandschef i VandCenter Syd, Ivan Vølund, er stolt over resultatet, der er opnået over mange år.

- Vi ser spildevandet som en ressource, vi skal genanvende. Når spildevand bliver til grøn energi, betyder det noget for miljøet. Det betyder også noget for kunderne, fordi energiproduktionen har en positiv økonomisk betydning for VandCenter Syd, siger han.

Markant udvikling

Udviklingen er de senere år kun gået én vej – mod en bedre energibalance. Selvforsyningsgraden er steget markant de sidste 10 år, fra 57 % i 2011 til 114 % i 2020. Se de seneste fem års udvikling i tabellen:

Årstal Selvforsyningsgrad på energi
2016  89%
2017 94%
2018 97%
2019 101%
2020 114%
Udviklingen i VandCenter Syds selvforsyningsgrad på energi

Andre vandselskaber udnytter også det organiske materiale i spildevand til energiproduktion, men kun en lille gruppe producerer mere, end de selv forbruger. Det fremgår af Miljøstyrelsens performancebenchmarking for spildevandsselskaber, hvor VandCenter Syd ligger i toppen, når det gælder ”nettoenergiforbrug - rensning” (sammenligning af købte og solgte energimængde - udelukkende til rensning). 

Bag om resultatet

Bag den stigende selvforsyningsgrad ligger mange indsatser – både for at øge produktionen af energi og skære ned på forbruget. Rensning af spildevand er en energikrævende proces. Bl.a. tilføres der ilt undervejs i processen, og dét alene koster ca. en fjerdedel af al energiforbrug i VandCenter Syd. Denne beluftning er derfor en proces, der løbende arbejdes på at optimere.

Det koster også meget at flytte spildevandet rundt – så forbedret logistik og mere effektive pumper er også tiltag, der har gjort en forskel. Hertil kommer, at en større del af spildevandsrensningen i dag er samlet på det store Ejby Mølle renseanlæg, hvilket er mere effektivt. Her følges data for rensekvalitet og energiproduktion løbende, så processerne kan tilpasses til spildevandets varierende kemiske sammensætning og faktorer som temperatur og regnskyl.

For spildevandschef Ivan Vølund er den vigtigste grund til den høje selvforsyningsgrad dog medarbejderne.

- Vi har en kultur, hvor medarbejderne alle steder ser muligheder, tester, justerer og forbedrer. Uden den indsats var vi aldrig kommet så langt, siger han.

Med VandCenter Syds strategi for 2020-2024 sættes barren endnu højere.

- Vi skal blive endnu bedre til at udnytte ressourcerne i spildevandet. Vi vil ikke nøjes med at producere energi, men også indvinde ressourcer som fx fosfor. Vi vil også reducere vores klimaaftryk, for selv i produktionen af grøn energi, udleder vi jo klimagasser. Det er en stor og spændende opgave, siger Ivan Vølund. 

 

Fem eksempler, der har gjort en forskel

  • Mere slam samles i rådnetankene på Ejby Mølle, og der sker en bedre udnyttelse af slammet til energiproduktion.
  • Spildevandet iltes kun med den mængde, der er nødvendig for at reducere indholdet af kvælstof. Det gøres bl.a. ved at justere rensningen ud fra online målinger af vandet i anlæggene.
  • Nye og mere energieffektive pumper flytter spildevandet. VandCenter Syd optimerer dog i høj grad også på brugen af udtjent udstyr frem for at få en hurtig gevinst ved at købe nyt.
  • Isolering, mindre varmeforbrug, varmepumper samt genindvinding af varme fra fx transformatorer.
  • For 2020 skyldes en del af stigningen eksterne forhold, da en lokal virksomhed har haft større mængder spildevand med indhold af olierester, der booster biogasproduktion. Ejby Mølle renseanlæg er blevet gearet til at udnytte dette bedst muligt.


Læs mere om, hvordan
spildevand bliver til grøn energi.