Spring til indhold

Forurening med PFOS skal stoppes

05. maj. 2022

Stregtegning af nyheder

Pressemeddelelse udsendt af VandCenter Syd om forurening med PFOS.

Der er målt for højt indhold af PFOS i vandprøver fra området omkring Nordøst renseanlæg, hvor vi tidligere har fundet forurening i jorden.

I januar måned viste jordprøver fra Nordøst renseanlæg i Odense, at der var forurening med PFOS, som er et problematisk stof af typen PFAS-stoffer. Prøver fra kvæg, der havde græsset på området, viste også indhold af stoffet, som lå over grænseværdien.

Kvæget havde også græsset på området, der ligger rundt om selve renseanlægget, og Odense Kommune bad VandCenter Syd tage prøver af dræn, vandløb og jord i området uden for renseanlægget for at kortlægge, om der var yderligere forurening.

Svar fra jordprøverne kom tidligere på året. Der er målt for en gruppe af PFAS-stoffer (herunder PFOS), og ingen af prøverne overskrider jordkvalitetskravene.

Svar fra vandprøverne er nu også på plads. De viser en overskridelse af vandmiljøkvalitetskravet, som for PFOS er på 0,65 nanogram/liter.

PFOS-forurening i drænvandet

Vandprøverne er taget forskellige steder i nærheden af de drænledninger, som fører drænvand væk fra jorden på Nordøst renseanlæg. De viser indhold i størrelsesordenen mellem 3,3 og 190 nanogram/liter. Der er en måleusikkerhed på 30 %.

Der er desuden taget prøve fra et vandhul i den vestlige ende af området, som ikke ligger tæt på en drænledning – for at kunne sammenligne indholdet og vurdere, om der evt. kunne være andre forureningskilder end jorden ved Nordøst renseanlæg. Denne prøve viser mindre indhold af PFOS – nemlig 0,7 nanogram/liter.

- Vores konklusion er, at jordforureningen har flyttet sig til drænvandet, som ledes uden for renseanlægget, bl.a. til Seden Bæk, siger Andreas Bassett, der er driftschef i VandCenter Syd.

Indsatser på vej

VandCenter Syd vil nu finde en løsning, som stopper forureningen. Det kunne fx være ved at opsamle drænvandet eller rense det. Yderligere undersøgelser skal desuden pege på, hvilken løsning - fx oprensning af jorden eller andre metoder - der er bedst på lang sigt.

Der vil desuden blive taget kontakt til lodsejere, der har jord længere væk på drænledningens forløb frem mod udledning til Odense Fjord. Også her vil der blive taget prøver.

- Vi skal have styr på, hvor langt væk forureningen har spredt sig, så vores naboer i området kan få klarhed over deres situation, siger Andreas Bassett.

VandCenter Syd er også fortsat i dialog med Seden Strandby Kogræsserlaug, som oprindeligt bad os om at få taget de prøver af jorden, der viste forurening på Nordøst renseanlægs grund. Forureningen formodes at stamme fra tidligere tiders opbevaring af sand og grus fra renseanlæggene i Odense samt fra rendestensbrønde - og dermed også industri - der eksisterede dengang.