Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Vi arbejder med grundvandsbeskyttelse

Stregtegning af fodaftryk

Vi henter vores gode drikkevand fra grundvandet og er derfor helt afhængige af at beskytte grundvandet mod forurening for at sikre fremtidens drikkevand. Her kan du læse, hvordan vi beskytter grundvandet og vores strategi for grundvandsbeskyttelse. 

I Odense og resten af Danmark henter vi vores drikkevand fra undergrunden, det såkaldte grundvand. Grundvand dannes af vand på overfladen, der siver ned i jorden. I Odense er vandet på en 30-40 år lang rejse gennem lag af jord, sand, grus, ler og kalk, før det flyder i et grundvandsmagasin, hvorfra vi pumper det op. 

Desværre er det ikke kun vand, der siver ned gennem jorden. Sprøjtemidler og andre giftstoffer kan også finde vej ned til vandmagasinerne og forurene grundvandet. Det har vi set i sagerne om pesticidforurening på Fyn og andre dele af Danmark.  

Derfor er det vigtigt at beskytte det livsnødvendige grundvand for at sikre fremtidens drikkevand. 

I efteråret 2019 bliver der udarbejdet lovgivning som på landsplan skal beskytte de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO´er) – altså arealet umiddelbart rundt omkring en vandboring – fra primært sprøjtemidler. VandCenter Syd har siden 2008 arbejdet på at beskytte vores boringer, men også større områder omkring vores kildepladser, hvor vandet gennem mange år bevæger sig frem til boringerne.

Skovrejsning beskytter grundvand

Skovrejsning er en måde at beskytte grundvandet på. Ved at rejse skov forhindres at grundvandet forurenes med pesticider og kvælstof. VandCenter Syd initierer og medfinansierer derfor skovrejsningsprojekter i de områder, hvor vi indvinder grundvand. Den første skov, Elmelund Skov, plantede vi i 2014 i samarbejde med Naturstyrelsen og Odense Kommune. Den 360 hektar store skov ligger over et grundvandsmagasin, hvor fra vi indvinder op til 3 mio. m3 grundvand om året (hvilket svarer til en tredjedel af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense). Elmelund Skov vil ikke kun vokse i højden i de kommende år – den vil også blive gradvist større i takt med at der erhverves flere arealer indenfor området, der er omfattet af skovrejsningsaftalen med Naturstyrelsen og Odense Kommune. 


De første træer blev plantet i Elmelund i 2014.

Rejser skov med privat aktør

I maj 2017 bevægede vi os lidt uden for Odense og indviede en skov ved Brylle. Den nye skov ligger nær Borreby Kildeplads, hvorfra vi indvinder drikkevand. Dette skovprojekt gennemførte vi sammen med Hedeselskabet, der er en privat samarbejdspartner. 

Det er første gang, at et vandselskab er gået sammen med en privat virksomhed om at rejse skov. Brylle Vandskov - som den nye skov er døbt- er derfor et godt eksempel på, hvordan man kan indgå nye samarbejdsformer og gå nye veje i indsatsen om at sikre fremtidens drikkevand. 

Samarbejde med forbrugere

Private forbrugere er også en vigtig samarbejdspartner i grundvandsbeskyttelse. Grundejere og erhvervsvirksomheder kan bidrage til indsatsen ved ikke at bruge sprøjtemidler i haven og grønne områder. VandCenter Syd kommunikerer løbende om giftfri have, og der kører ligeledes lokale og nationale kampagner om emnet. 

En måde private forbrugere yderligere kan bidrage til grundvandsbeskyttelse er ved at donere penge til skovrejsning. Iværksættervirksomheden Growing Trees Network har skabt et koncept, hvor både borgere og erhvervsvirksomheder for et valgfrit beløb kan købe træer, der bliver plantet i en kommende skov. VandCenter Syd præmierede i 2016 Growing Trees Network med den fornemme ’G.O Andrups Grundvandspris’ for den nytænkende og kreative model for grundvandsbeskyttelse og skovrejsning. 

Dyrkningsaftaler og lukning af gamle brønde

Generelt er samarbejdet og dialogen med forbrugerne et væsentligt omdrejningspunkt for grundvandsbeskyttelse. VandCenter Syd indgår såkaldte dyrkningsaftaler om pesticidefri drift med lodsejere, der råder over større arealer. På denne måde kan vi – ligesom ved hjælp af skovrejsning – forhindre forurening af områder, der er væsentlige i forhold til grundvand. 

Forurening af grundvandet kan også ske ved nedsivning af giftstoffer langs private brønde og boringer. Vi kører derfor kampagner, hvor vi tilbyder gratis sløjfning af gamle brønde og boringer, der ikke længere anvendes. Vi har fx kørt en sløjfningskampagne i områder nær Bolbro, Borreby og Holmehave kildeplads, hvorfra vi henter 60 % af Odenses drikkevand.  

Læs mere om grundvandsbeskyttelse 

De foroven beskrevne indsatser sker på baggrund af detaljerede handleplaner, som vi udarbejder for hver kildeplads. Handleplanerne beskriver indvindingen ved hver kildeplads samt nuværende og kommende tiltag, der er sat i værk for at beskytte grundvandet. 

Vi laver handleplanerne for kildepladserne ud fra kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der videre er udarbejdet ud fra en løbende national kortlægning af grundvandet. Forud for vores arbejde med grundvandsbeskyttelse sker med andre ord en detaljeret monitorering og kortlægning af grundvand, som vi baserer vores indsats på. Du kan læse mere om, hvordan VandCenter Syd arbejder med grundvandsbeskyttelse i vores strategi for grundvandsbeskyttelse:

Vores politik for grundvandsbeskyttelse

  • VandCenter Syd mener, at grundvandsforurening skal bekæmpes ved kilden.
  • VandCenter Syd vil beskytte grundvandet, så der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand på kildepladserne.
  • VandCenter Syd vil basere vandforsyningen på drikkevand produceret af grundvand, som kun kræver en simpel vandbehandling. Videregående vandbehandling for at fjerne forurening er sidste udvej og altid en midlertidig løsning.
  • VandCenter Syd vil arbejde for en bæredygtig udvikling på kildepladserne som et led i grundvandsbeskyttelsen – bl.a. via skovrejsning
  • VandCenter Syd vil udnytte grundvandsressourcen således, at der er færrest mulige negative effekter på grundvandskvaliteten.
  • VandCenter Syd vil sikre forbrugerne et optimalt afkast af investeringerne i grundvandsbeskyttelse i form af god drikkevandskvalitet og forsyningssikkerhed.
  • VandCenter Syd vil via formidling forbedre omverdenens forståelse for, at der er behov for at beskytte grundvandet.
  • VandCenter Syd vil arbejde for at forbedre de lovfæstede muligheder for grundvandsbeskyttelse.
  • VandCenter Syd vil have et højt fagligt niveau i arbejdet med grundvandsbeskyttelse for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer.
  • VandCenter Syd vil være en kompetent og attraktiv samarbejdspartner for myndigheder og interessenter. Grundvandsbeskyttelse kræver samarbejde.