Spring til indhold

Virksomhedsplan

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Virksomhedsplanen præsenterer VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for året. Her kan du få et indtryk af vores prioriteringer for året.

Som offentligt ejet vandselskab har vi et ansvar for at gå forrest og bidrage aktivt til en reel bæredygtig udvikling, der hvor vi kan. Vi driver og vedligeholder vigtig infrastruktur, og vores samfundsansvar rækker vidt, idet vores aktiviteter har indflydelse på mange interessenter. Med udgangspunkt i FN’s ti GlobalCompact principper planlægger vi indsatser, der udspringer af vores samfundsmæssige ansvar.  

Virksomhedsplanen præsenterer i overskrifter VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for det kommende år, hvor Strategi 2020-24 Sammen om Bæredygtig Udvikling fortsat bliver pejlemærket for VandCenter Syds udvikling og arbejde. 2022 vil være præget af en fortsat implementering af strategien – herunder kerneløfter og mål samt fokus på bæredygtighed med udgangspunkt i fem udvalgte verdensmål, virksomheds- og medarbejderudvikling. Vi vil fortsat sikre et godt arbejdsmiljø, et højt investeringsniveau og en effektiv kerneforretning. Nedenfor kan du i overskrifter læse om udvalgte indsatser og fokusområder for 2022.

Mads Leth, direktørKerneansvar: Drikkevand

Vi har et særligt ansvar for at sikre sundt og rent drikkevand, som vores forbrugere har tillid til – og som er bæredygtigt produceret.

 

 

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Beskytte grundvandsressourcen mod forurening.
  • Producere drikkevand af høj kvalitet, der overholder alle grænseværdier.
  • Sikre konstant fokus på hygiejne i alle vores processer.
  • Sikre en stabil vandforsyning med høj forsyningssikkerhed.
  • Producere drikkevand med respekt for ressourcen, klima og miljø.

  I 2022 vil vi bl.a.  Kerneansvar: Spildevand

  Vi har et særligt ansvar for at bidrage til folkesundhed og sunde vandmiljøer gennem bæredygtig håndtering og rensning af spildevand.

   


  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre en bæredygtig infrastruktur til stabil og sikker afledning af spildevand døgnet rundt.
  • Rense spildevandet effektivt med respekt for livet i åer, fjord og hav.
  • Udnytte spildevandet som ressource – med fokus på energiproduktion og genindvinding af værdifulde ressourcer.

  I 2022 vil vi bl.a.

  • Skabe at overblik over emissioner fra renseanlæg med henblik på at prioritere indsatsen i forhold til udfordringen.
  • Undersøge mulighederne for reduktion af udledninger af miljøfremmede stoffer, herunder ikke mindst medicinrester.
  • Fortsat arbejde med udviklingsprojekter, der har til formål at reducere udledning af bl.a. lattergas og metan.
    


  Kerneansvar: Regnvand

  Vi har et særligt ansvar for at bidrage til en velfungerende og bæredygtig håndtering af regnvand – for at beskytte naturen mod forurening og samfundet mod oversvømmelser. 

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Udvikle og vedligeholde vores infrastruktur – så den kan følge med både byudvikling og klimaforandringer.
  • Udnytte regnvandet som ressource.
  • Bidrage til udviklingen af fremtidens grønne byer – via regnvandsløsninger med fokus på biodiversitet og rekreativ værdi.

  I 2022 vil vi bl.a.

  • Tage initiativ til nye relationer og samarbejder om regnvandshåndtering på baggrund af en analyse af muligheder, aktører og interesser samt hvilke synergier, der kan realiseres
  • Udvikle en samlet langsigtet strategisk vandhåndteringsplan for overfladevandskredsløbet i Nordfyns Kommune - herunder særligt fokus på vandløb, nedbør og grundvand.
  • Gennemføre U&I-projekter, der skal hjælpe os med fortsat at blive klogere på og bedre til regnvandshåndtering, renseteknologi samt påvirkning og styring ift. vandmiljøet.
    


  Kerneansvar: Bæredygtig udvikling

  Som et af Danmarks største og teknologisk førende vandselskaber har vi et særligt ansvar for at gå forrest i den bæredygtige udvikling – lokalt, nationalt og globalt.

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Udvikle og sikre en bæredygtig produktion – med fokus på at minimere energi- og ressourceforbruget og belastningen af miljøet omkring os
  • Arbejde for bæredygtig udvikling og innovation lokalt, nationalt og globalt – gennem samarbejder på tværs af sektorer og deltagelse i udviklingsprojekter
  • Dele viden via faglige netværk og konferencer, markedsføring af vores kompetencer samt formidling og undervisning.
  • Bidrage til at realisere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – ved at gå forrest, dér hvor vi kan gøre den største forskel.

  I 2022 vil vi bl.a.

  • Revidere paradigmet for vores ansvarlighedsrapportering med afsæt i Strategi 2020-2024.
  • Fastlægge principper, metodik og afgrænsning for den fremtidige opgørelse af VandCenter Syds ressourceforbrug og klimaregnskab. 
  • Undersøge hvor forretningsudvikling via partnerskaber og symbioser eller tilknyttede aktiviteter kan bidrage til opfyldelsen af de ambitiøse mål, der er sat i Strategi 2020-2024.
  • Udvikle den eksterne kommunikation med henblik på at afspejle de strategiske prioriteringer i Strategi 2020-2024 og den nye vision, for at fastholde sigtet mod at sætte et positivt aftryk på verden – og inspirere andre til at gå samme vej.
    


  Kerneansvar: Medarbejdere

  Vi har et særligt ansvar for at passe godt på de mennesker, der arbejder for os. 

   

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet – med respekt for det hele menneske.
  • Respektere vores medarbejderes rettigheder som arbejdstagere og som individer.
  • Støtte vores medarbejderes faglige og personlige udvikling.
  • Bidrage til udviklingen af et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked.
  • Sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne hos vores entreprenører og øvrige leverandører.

  I 2022 vil vi bl.a.

  • Gennemføre strategisk kompetenceudvikling for hele organisationen (kompetenceafklaring og -udvikling).
  • Fortsat arbejde på at sikre medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet.
  • Undersøge vores virksomhedskultur mhp. at identificere såvel positive som negative effekter.
  • Sikre ordentlige arbejdsforhold både internt og eksternt ved at understøtte et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked.


  Kerneansvar: Samfund

  Som offentligt ejet monopolvirksomhed har vi et særligt ansvar for at bidrage til samfundets udvikling og varetage fællesskabets interesser.

   

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre ansvarlig adfærd i alt, hvad vi gør – ved til enhver tid at leve op til al gældende lovgivning, efterleve principperne i FN’s Global Compact og udleve vores værdi om ansvarlighed.
  • Sikre åben og transparent kommunikation – og en bred inddragelse af vores ejere, kunder og øvrige interessenter.
  • Udvikle vores produkter og serviceydelser i tæt dialog med vores kunder, så vi hele tiden lever op til deres behov og forventninger.
  • Bidrage til samfundsudvikling gennem partnerskaber – og stræbe efter at skabe mest mulig værdi for fællesskabet.
  • Støtte op om uddannelse og udvikling af ny viden – gennem samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner.

  I 2022 vil vi bl.a.

  • Sikre fortsat ansvarlig adfærd i VandCenter Syd ift. lovgivning samt FN's Global Compact.
  • Fastholde en åben og transparent kommunikation – herunder dialog med og inddragelse af vores interessenter.
  • Foretage segmentering af vores kundegruppe for derigennem at afdække behov og forventninger til vores ydelser. 
  • Arbejde på at skabe hensigtsmæssige regulatoriske rammer gennem påvirkning af det politiske niveau, kommuner m.fl. 
  • Søge at udvikle ny viden i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.                       Kerneansvar: Virksomhed

  Som offentligt ejet vandselskab har vi et særligt ansvar for at udvikle såvel vores organisation som vores sektor og rammevilkår – så vi til stadighed er bedst muligt rustet til at løfte vores ansvar.   Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre udvikling af virksomheden – herunder den løbende udvikling af vores ledelsessystem og ledelsesprocesser, værktøjer og nye teknologier.
  • Udvise økonomisk ansvarlighed i forvaltningen af vores midler – gennem løbende effektivisering, ansvarligt forbrug og ansvarlige investeringer.
  • Bidrage til udviklingen af en bæredygtig og effektiv vandsektor gennem øget konsolidering og samarbejde.
  • Understøtte partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt.

  I 2022 vil vi bl.a.

  • Øge salgsaktiviteten i VCS-TA gennem en fokuseret indsats og mere målrettet salgsaktivitet samt udarbejdelse af flere tilbud. Der er planlagt aktiviteter i Kenya, Uganda og Ukraine i 2022.
  • Oprette et internt team, til at integrere konsekvenserne af reguleringen og konstruktivt sætte disse i spil til fordel for forretningen.
  • Øge digitaliseringen med tværgående digitale løsninger for bedre indsigt i de mange data i virksomheden. 
  • Opsøge nye samarbejdspartnere/-former mhp. at opnå flere synergier og resultater, der understøtter de strategiske målsætninger.

   


   

  Om VandCenter Syds virksomhedsplan

  Virksomhedsplanen er et internt værktøj, der fortæller, hvilke konkrete aktiviteter vi arbejder med for at indfri vores vision og strategi for 2020-2024, samt for at leve op til vores mission og ledelsesprincipper. I det ovenstående præsenteres et uddrag i overskrifter.

  Planen er blevet til i et samspil mellem ledelsens ønsker til udmøntning af strategien og de enkelte afdelingers egne bud på, hvad der giver værdi for virksomheden at arbejde med næste år.

  Målgruppen for virksomhedsplanen er medarbejdere, ledere, direktion og bestyrelse i VandCenter Syd.

   

  Hvordan bliver planen til virkelighed?

  Virksomhedsplanen bruger vi til internt at fremhæve de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter for 2022. Der findes desuden endnu mere detaljerede arbejdsplaner i de enkelte afdelinger og tilhørende budgetter til at nå det aftalte.

  Virksomhedsplanen bruges af ledelse og bestyrelse til intern opfølgning i løbet af året, ligesom den danner grundlag for afrapportering i den årlige ansvarlighedsrapport.