Spring til indhold

Virksomhedsplan

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Virksomhedsplanen præsenterer VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for året. Her kan du få et indtryk af vores prioriteringer for året.

Vores bestyrelse har netop godkendt Strategi 2020-24 Sammen om Bæredygtig Udvikling. Strategi 2020-24 bliver pejlemærket for VandCenter Syds fortsatte udvikling og arbejde. 2020 vil være præget af implementering af strategien, bl.a. med fokus på bæredygtighed, virksomheds- og medarbejderudvikling. Vi vil fortsat sikre et godt arbejdsmiljø, et højt investeringsniveau og en effektiv kerneforretning. Nedenfor kan du i overskrifter læse om udvalgte indsatser og fokusområder for 2020.

 

Mads Leth, direktørKerneansvar: Drikkevand

Vi har et særligt ansvar for at sikre sundt og rent drikkevand, som vores forbrugere har tillid til – og som er bæredygtigt produceret.

 

 

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Beskytte grundvandsressourcen mod forurening
  • Producere drikkevand af høj kvalitet, der overholder alle grænseværdier
  • Sikre konstant fokus på hygiejne i alle vores processer
  • Sikre en stabil vandforsyning med høj forsyningssikkerhed
  • Producere drikkevand med respekt for ressourcen, klima og miljø

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Gennemgå og opdatere vores strategier og handleplaner for drikkevandsområdet
  • Revidere vores strategi for grundvandsbeskyttelse
  • Fortsætte med at kortlægge forurening af grundvandet i partnerskab med Region Syddanmark
  • Skabe grundlag for decentral vandbehandling (rensning) af evt. forurenet grundvand direkte på kildepladserne
  • Gennemføre sløjfninger af private brønde og boringer i oplandet til Dalum, Lindved og Lunde kildepladser
  • Fortsat teste metoder til blødgøring af drikkevandet - dels til nyt OUH dels som erfaringsgrundlag, hvis myndighederne beslutter at indføre central blødgøring


  Kerneansvar: Spildevand

  Vi har et særligt ansvar for at bidrage til folkesundhed og sunde vandmiljøer gennem bæredygtig håndtering og rensning af spildevand.

   


  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre en bæredygtig infrastruktur til stabil og sikker afledning af spildevand døgnet rundt
  • Rense spildevandet effektivt med respekt for livet i åer, fjord og hav
  • Udnytte spildevandet som ressource – med fokus på energiproduktion og genindvinding af værdifulde ressourcer

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Arbejde for en ny struktur for spildevand og renseanlæg i vores forsyningsområde
  • Fortsat renovere pumpestationer både på Nordfyn og i Odense med fokus på bl.a. andet arbejdsmiljø, driftstider, indretning og service
  • Forbedre slambehandlingen på Søndersø renseanlæg
  • Afslutte arbejdet med kloakering af ejendomme i det åbne land
  • Gennemføre et udviklingsprojekt med henblik på genudnyttelse af fosfor fra vores renseanlæg
  • Videre undersøge en helt ny rensemetode under navnet MABR, som kan give både energi- og pladsbesparelser på vores renseanlæg


  Kerneansvar: Regnvand

  Vi har et særligt ansvar for at bidrage til en velfungerende og bæredygtig håndtering af regnvand – for at beskytte naturen mod forurening og samfundet mod oversvømmelser. 

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Udvikle og vedligeholde vores infrastruktur – så den kan følge med både byudvikling og klimaforandringer
  • Udnytte regnvandet som ressource
  • Bidrage til udviklingen af fremtidens grønne byer – via regnvandsløsninger med fokus på biodiversitet og rekreativ værdi

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Afkoble regnvand fra kloakken i Otterup bymidte og i Æbleøgadekvarteret i Bogense
  • Etablere de sidste nødvendige afløbsanlæg i, så regnvand fra områder syd for jernbanen fremover kan separeres fra spildevandssystemet og i stedet ledes til Odense Havn
  • Understøtte byudviklingen og de mange nye boligudstykninger i Odense med kloakering og regnvandshåndtering
  • Fortsat deltage i det EU-finansierede projekt Odensemodellen med det formål at fremme klimatilpasning og udbredelsen af blå-grønne løsninger i byplanlægningen
  • Arbejde på udvikling af teknologi til overvågning og optimering af afløbssystemets funktion


  Kerneansvar: Bæredygtig udvikling

  Som et af Danmarks største og teknologisk førende vandselskaber har vi et særligt ansvar for at gå forrest i den bæredygtige udvikling – lokalt, nationalt og globalt.

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Udvikle og sikre en bæredygtig produktion – med fokus på at minimere energi- og ressourceforbruget og belastningen af miljøet omkring os
  • Arbejde for bæredygtig udvikling og innovation lokalt, nationalt og globalt – gennem samarbejder på tværs af sektorer og deltagelse i udviklingsprojekter
  • Dele viden via faglige netværk og konferencer, markedsføring af vores kompetencer samt formidling og undervisning.
  • Bidrage til at realisere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – ved at gå forrest, dér hvor vi kan gøre den største forskel.

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Arbejde med udvalgte verdensmål fra FN som pejlemærker for vores indsatser
  • Fortsat have fokus på bæredygtighed i indkøb og udbud
  • I samarbejde med Fjernvarme Fyn etablere varmepumpeanlæg til udnyttelse af varmen fra renseprocessen på Ejby Mølle renseanlæg.


  Kerneansvar: Medarbejdere

  Vi har et særligt ansvar for at passe godt på de mennesker, der arbejder for os. 

   

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet – med respekt for det hele menneske
  • Respektere vores medarbejderes rettigheder som arbejdstagere og som individer
  • Støtte vores medarbejderes faglige og personlige udvikling
  • Bidrage til udviklingen af et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked
  • Sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne hos vores entreprenører og øvrige leverandører

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Have særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og udvikle området på linje med det vi har gjort på det fysiske arbejdsmiljø
  • Fortsat arbejde med arbejdspladsvurderinger for at få en endnu bedre fælles tilgang og forståelse af risikovurderinger på opgaver og funktionsniveau
  • Styrke samarbejdet med vores entreprenører i forbindelse med risikovurderinger på projekter
  • Implementere røgfri arbejdsplads
  • Sikre konstant udvikling af vores medarbejdere ved at udvikle et koncept, der understøtter livslang læring


  Kerneansvar: Samfund

  Som offentligt ejet monopolvirksomhed har vi et særligt ansvar for at bidrage til samfundets udvikling og varetage fællesskabets interesser.

   

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre ansvarlig adfærd i alt, hvad vi gør – ved til enhver tid at leve op til al gældende lovgivning, efterleve principperne i FN’s Global Compact og udleve vores værdi om ansvarlighed
  • Sikre åben og transparent kommunikation – og en bred inddragelse af vores ejere, kunder og øvrige interessenter
  • Udvikle vores produkter og serviceydelser i tæt dialog med vores kunder, så vi hele tiden lever op til deres behov og forventninger
  • Bidrage til samfundsudvikling gennem partnerskaber – og stræbe efter at skabe mest mulig værdi for fællesskabet
  • Støtte op om uddannelse og udvikling af ny viden – gennem samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Fortsat sikre en bred involvering af uddannelses og forskningsinstitutioner - både gennem forskellige projektsamarbejder, erhvervs PhD'er og praktikpladser
  • Deltage i IWAs verdenskongres om vand i København med det formål at samarbejde og udveksle viden med andre i vandsektoren
  • Søge viden om vores kunder og interessenter samt deres behov og udfordringer med det formål at møde dem bedst muligt med relevant kommunikation og services
  • Skabe opmærksomhed om vores virke gennem kampagner og ved at deltage i events i vores forsyningsområde  Kerneansvar: Virksomhed

  Som offentligt ejet vandselskab har vi et særligt ansvar for at udvikle såvel vores organisation som vores sektor og rammevilkår – så vi til stadighed er bedst muligt rustet til at løfte vores ansvar.   Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre udvikling af virksomheden – herunder den løbende udvikling af vores ledelsessystem og ledelsesprocesser, værktøjer og nye teknologier
  • Udvise økonomisk ansvarlighed i forvaltningen af vores midler – gennem løbende effektivisering, ansvarligt forbrug og ansvarlige investeringer
  • Bidrage til udviklingen af en bæredygtig og effektiv vandsektor gennem øget konsolidering og samarbejde
  • Understøtte partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt

  I 2020 vil vi bl.a.

  • Implementere en ny strategi for perioden 2020-2024
  • Gennemføre projekt om Asset Management på drikkevandsområdet
  • Arbejde på at sikre mere fleksible og fremadrettede økonomiske rammer for bedre at kunne løse de klimamæssige opgaver
  • Øge omsætningen i vores datterselskab med tilknyttede aktiviteter
  • Arbejde på at understøtte en digital transformation af virksomheden, så vi følger den digitale udvikling - og med øget fokus på data og IT.
  • Kontinuerligt følge og vurdere IT-sikkerheden og implementere nødvendige tiltag gennem bl.a. awareness kampagner og beredskabsøvelser.
   

   


   

  Om VandCenter Syds virksomhedsplan

  Virksomhedsplanen er et internt værktøj, der fortæller, hvilke konkrete aktiviteter vi arbejder med for at indfri vores vision og strategi for 2020-2024, samt for at leve op til vores mission og ledelsesprincipper. I det ovenstående præsenteres et uddrag i overskrifter.

  Planen er blevet til i et samspil mellem ledelsens ønsker til udmøntning af strategien og de enkelte afdelingers egne bud på, hvad der giver værdi for virksomheden at arbejde med næste år.

  Målgruppen for virksomhedsplanen er medarbejdere, ledere, direktion og bestyrelse i VandCenter Syd.

   

  Hvordan bliver planen til virkelighed?

  Virksomhedsplanen bruger vi til internt at fremhæve de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter for 2020. Der findes desuden endnu mere detaljerede arbejdsplaner i de enkelte afdelinger og tilhørende budgetter til at nå det aftalte.

  Virksomhedsplanen bruges af ledelse og bestyrelse til intern opfølgning i løbet af året, ligesom den danner grundlag for afrapportering i den årlige ansvarlighedsrapport.