Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Virksomhedsplan

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Virksomhedsplanen præsenterer VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for året. Her kan du få et indtryk af vores prioriteringer og følge med i, hvordan planen bliver til virkelighed.

Året 2019 vil være præget af virksomheds- og medarbejderudvikling. Vi vil fokusere på godt arbejdsmiljø, et højt investeringsniveau og en bæredygtig kernevirksomhed. 2019 er også året, hvor vi i samarbejde med vores bestyrelse skal arbejde med en ny strategi, der skal godkendes i slutningen af 2019. Strategi 2020-24 bliver pejlemærket for VandCenter Syds fortsatte udvikling og arbejde. Nedenfor kan du i overskrifter læse om udvalgte indsatser og fokusområder for 2019.

Mads Leth, direktør


dreng drikker vand - VandCenter Syd

Grundvand og drikkevand

Fund af pesticider over grænseværdien i flere af vores boringer gør indsatsen for grundvandsbeskyttelse mere aktuel end nogensinde for at sikre fremtidens drikkevand. Samtidig er vi nødt til at sikre både kvaliteten og forsyningssikkerheden af det drikkevand, vi leverer nu.

 

 

I 2019 vil vi bl.a.

 • Kortlægge forureningens udbredelse og vurdere konsekvenserne for driften af vores kildepladser
 • Revidere vores strategi for grundvandsbeskyttelse 
 • Fortsat arbejde med skovrejsningsprojekter omkring vores kildepladser – i 2019 konkret ved Borreby Kildeplads og ved Lindved Kildeplads
 • Løbende overvåge pesticidindholdet i vores boringer og regulere indvindingen, så drikkevandet overholder alle gældende bekendtgørelser og grænseværdier
 • Fortsat sikre en stabil drikkevandsforsyning døgnet rundt til alle vores kunder  

Ejby Mølle luftfoto - VandCenter Syd

Spildevand og regnvand

Vi vil fortsat have høj kvalitet i rensningen af spildevand og arbejde med at genindvinde ressourcer herfra. Vi vil sikre vores kunder sikker og stabil afledning af deres spildevand.  Vi arbejder samtidig på at nedbringe antallet af overløb fra kloaksystemet til naturen, fx ved at se på, hvordan regnvand kan håndteres andre steder end i kloakken


I 2019 vil vi bl.a.

 • Arbejde med regnvandshåndtering uden om kloaksystemet. Som eksempler kan nævnes et stort underjordisk regnvandsbassin i Højstrup, et nyt projekt om regnvandshåndtering i Bogense og fortsættelse af projektet Klimaklar i Skibhus.
 • Understøtte byudviklingen og de mange nye boligudstykninger i Odense med kloakering og regnvandshåndtering
 • Fortsætte arbejdet med at kloakere ejendomme i det åbne land i Odense og Nordfyns kommuner
 • Arbejde på at reducere overløb til naturen, bl.a. ved Vedby
 • Videre undersøge en helt ny rensemetode under navnet MABR, som kan give både energi- og pladsbesparelser på vores renseanlæg

Blomsterfestival 2017 - VandCenter Syd

Samfund

Vi ønsker at være en aktiv og ansvarlig del af samfundet omkring os. Derfor prioriterer vi dialog og samarbejde med de mange interessenter, som påvirker og påvirkes af vores aktiviteter. Vi vil fortsat fokusere på vores ansvar som forsyningsvirksomhed og på gode kundeoplevelser. 

 

 

I 2019 vil vi bl.a.

 • Arbejde med, hvordan vi som bæredygtig forsyning kan understøtte FN’s verdensmål 
 • Styrke dialogen med vores kunder gennem fortsat udvikling af vores kommunikationskanaler
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, bl.a. SDU, om studieprojekter 
 • Afdække muligheden for at etablere et fjernaflæst målersystem, som vil sikre en bred vifte af services til vores kunder
 • Undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at indføre blødgøring af vand til vores drikkevandskunder  

Fodaftryk og bæredygtighed - VandCenter Syd

Fodaftryk

Ansvarlighed er en integreret del af arbejdet overalt i VandCenter Syd. Vi forholder os til vores påvirkning af omverdenen og naturen – det fodaftryk, vi sætter. 

 

 

I 2019 vil vi bl.a.

 • Arbejde mod at blive energi- og CO2-neutrale, fx ved hjælp af solcelleanlæg og produktion af biogas på vores renseanlæg.
 • Gennemføre et projekt i samarbejde med Fjernvarme Fyn om varmeudnyttelse af renset spildevand på Ejby Mølle
 • Fortsætte kortlægningen af vores miljøpåvirkninger

medarbejdere VandCenter Syd

Medarbejdere

Det gode arbejdsmiljø har høj prioritet i VandCenter Syd, og vi går målrettet efter at sikre vores medarbejdere de bedste rammer for deres arbejdsliv.

 

 

I 2019 vil vi bl.a.

 • Arbejde med adfærd og adfærdsændringer for at undgå arbejdsulykker
 • Forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed på vores anlægsprojekter  
 • Udvikle grundlæggende kompetencer inden for bl.a. dansk og matematik hos vores medarbejdere under overskriften Livslang læring
 • Lægge en plan for fastholdelse af viden og know-how i virksomheden, da vi står over for et generationsskifte blandt medarbejderne
 • Gennemføre APV som en kombination af dialogworkshops og spørgeskemaundersøgelse
 

varevogn med logo - VandCenter Syd

Virksomhed

Med fokus på samarbejde på tværs af afdelinger og tilknyttede selskaber tilstræber vi at være en effektiv, innovativ og fleksibel virksomhed

I 2019 vil vi bl.a.

 • Indgå i forskellige forsyningssamarbejder med andre vandselskaber i Danmark bl.a. under 3VAND-samarbejdet mellem forsyningerne i Aarhus, Odense og København
 • Bidrage med viden og indlæg ved konferencer og gennem samarbejdsaftaler
 • Arbejde på at reducere vores totalomkostninger og samtidig sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi
 • Sammen med bestyrelsen arbejde på en strategi for 2020-2024, som skal sætte pejlemærker for en fortsat udvikling af VandCenter Syd
 

 

 

 


Om VandCenter Syds virksomhedsplan

Virksomhedsplanen er et internt værktøj, der fortæller, hvilke konkrete aktiviteter vi arbejder med for at indfri vores vision og strategi for 2015-2019, samt for at leve op til vores mission og ledelsesprincipper. I det ovenstående præsenteres et uddrag i overskrifter.

Planen er blevet til i et samspil mellem ledelsens ønsker til udmøntning af strategien og de enkelte afdelingers egne bud på, hvad der giver værdi for virksomheden at arbejde med næste år.

Målgruppen for virksomhedsplanen er medarbejdere, ledere, direktion og bestyrelse i VandCenter Syd.

 

Hvordan bliver planen til virkelighed? 

Virksomhedsplanen bruger vi til internt at fremhæve de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter for 2019. Der findes desuden endnu mere detaljerede arbejdsplaner i de enkelte afdelinger og tilhørende budgetter til at nå det aftalte.

Virksomhedsplanen bruges af ledelse og bestyrelse til intern opfølgning i løbet af året, ligesom den danner grundlag for afrapportering i den årlige ansvarlighedsrapport.