Spring til indhold

Virksomhedsplan

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Virksomhedsplanen præsenterer VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for året. Her kan du få et indtryk af vores prioriteringer for året.

Som offentligt ejet vandselskab har vi et ansvar for at gå forrest og bidrage aktivt til en reel bæredygtig udvikling, der hvor vi kan. Vi driver og vedligeholder vigtig infrastruktur, og vores samfundsansvar rækker vidt, idet vores aktiviteter har indflydelse på mange interessenter. Med udgangspunkt i FN’s ti GlobalCompact principper planlægger vi indsatser, der udspringer af vores samfundsmæssige ansvar.  

Virksomhedsplanen præsenterer i overskrifter VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for det kommende år, hvor Strategi 2020-24 Sammen om Bæredygtig Udvikling fortsat bliver pejlemærket for VandCenter Syds udvikling og arbejde. 2021 vil være præget af en fortsat implementering af strategien – herunder kerneløfter og mål samt fokus på bæredygtighed med udgangspunkt i fem udvalgte verdensmål, virksomheds- og medarbejderudvikling. Vi vil fortsat sikre et godt arbejdsmiljø, et højt investeringsniveau og en effektiv kerneforretning. Nedenfor kan du i overskrifter læse om udvalgte indsatser og fokusområder for 2021.

Mads Leth, direktørKerneansvar: Drikkevand

Vi har et særligt ansvar for at sikre sundt og rent drikkevand, som vores forbrugere har tillid til – og som er bæredygtigt produceret.

 

 

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Beskytte grundvandsressourcen mod forurening.
  • Producere drikkevand af høj kvalitet, der overholder alle grænseværdier.
  • Sikre konstant fokus på hygiejne i alle vores processer.
  • Sikre en stabil vandforsyning med høj forsyningssikkerhed.
  • Producere drikkevand med respekt for ressourcen, klima og miljø.

  I 2021 vil vi bl.a.

  • Indgå partnerskaber om skovrejsning som beskyttelse af grundvandsressourcen. - Herunder en partnerskabsaftale med Odense Kommune og Naturstyrelsen om skovrejsning i oplandet til Lindved Kildeplads samt partnerskab om privat skovrejsning på Holmehave Kildeplads i samarbejde med Hedeselskabet og Assens Kommune.
  • Teste avancerede rensemetoder for grundvand decentralt på de af vores boringer, der er forurenet med pesticidresten desphenyl-chloridazon. Formålet er at rense vandet, så det overholder grænseværdien, og boringen på den måde fortsat kan bidrage med drikkevand til vores produktion. Når boringerne holdes i produktion, vil det samtidig fiksere forureningen og forhindre, at den spreder sig til andre boringer. 
  • På baggrund af vores erfainger fra Korup, påbegynde installation af fjernaflæste vandmålere hos alle vores drikkevandskunder over en fireårig periode. 
  • Starte på at levere blødgjort vand til Nyt OUH. 


  Kerneansvar: Spildevand

  Vi har et særligt ansvar for at bidrage til folkesundhed og sunde vandmiljøer gennem bæredygtig håndtering og rensning af spildevand.

   


  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre en bæredygtig infrastruktur til stabil og sikker afledning af spildevand døgnet rundt.
  • Rense spildevandet effektivt med respekt for livet i åer, fjord og hav.
  • Udnytte spildevandet som ressource – med fokus på energiproduktion og genindvinding af værdifulde ressourcer.

  I 2021 vil vi bl.a.

  • Arbejde videre med planerne for en fremtidig spildevandsstruktur, der er mere effektiv og miljøvenlig. Strukturen skal indeholde visioner for både regn- og spildevand. 
  • Udarbejde en Miljøkonsekvensrapport for anlæg af et nyt og fleksibelt renseanlæg i Nordfyns Kommune, der skal erstatte fem små og utidssvarende anlæg.
  • Udvikle en strategi for, hvordan udledninger af miljøfremmede stoffer fra spildevand kan reduceres - herunder ikke mindst medicinrester.
  • Iværksætte projekter med henblik på at afdække mulighederne for udvikling af teknologier, der kan lagre og udnytte CO2 i forbindelse med vores spildevandsrensning. Lagring og udnyttelse af CO2 vil være meget attraktivt, og vi kan som forsyning potentielt spille en betydelig rolle her. 
  • Færdiggøre renoveringen af indløbet på Ejby Mølle Renseanlæg og sætte gang i renoveringen af slamlagertanken.
  • Renovere slamafvandingen på Søndersø Renseanlæg og samtidig etablere anlæg til pyrolyse af slam
    


  Kerneansvar: Regnvand

  Vi har et særligt ansvar for at bidrage til en velfungerende og bæredygtig håndtering af regnvand – for at beskytte naturen mod forurening og samfundet mod oversvømmelser. 

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Udvikle og vedligeholde vores infrastruktur – så den kan følge med både byudvikling og klimaforandringer.
  • Udnytte regnvandet som ressource.
  • Bidrage til udviklingen af fremtidens grønne byer – via regnvandsløsninger med fokus på biodiversitet og rekreativ værdi.

  I 2021 vil vi bl.a.

  • Analysere og definere hvilke behov der er for konkrete ændringer i lovgivning og regulering, for at de nuværende rammer for vandselskabernes håndtering af regnvand kan stå mål med den opgave, vi står overfor. Vi vil opstille og igangsætte målrettede indsatser med partnere, brancheorganisationer samt på politisk niveau lokalt og nationalt.
  • Indgå i og tage initiativ til nye relationer og samarbejder - herunder udarbejde en analyse af, hvilke muligheder, aktører og interesser der er samt hvilke synergier, der kan realiseres.
  • Fortsætte med udviklingsprojekter om kvalitet af regnvand, herunder ikke-specifik analyse af miljø-fremmede stoffer (Non-Target Analysis), renseteknologier, dokumentation ift. BAT samt recipient-kvalitet.
  • Understøtte byudviklingen og de mange nye bolig- og erhvervsudstykninger i Odense og på Nordfyn med kloakering og regnvandshåndtering. Herunder forventer vi bl.a. projekter med udvidelse af erhvervsområdet ved Tietgenbyen, boligområder ved Markhaven i Bullerup samt ved Dalum Papir og et nyt boligområde i Otterup på Nordfyn. 
    


  Kerneansvar: Bæredygtig udvikling

  Som et af Danmarks største og teknologisk førende vandselskaber har vi et særligt ansvar for at gå forrest i den bæredygtige udvikling – lokalt, nationalt og globalt.

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Udvikle og sikre en bæredygtig produktion – med fokus på at minimere energi- og ressourceforbruget og belastningen af miljøet omkring os
  • Arbejde for bæredygtig udvikling og innovation lokalt, nationalt og globalt – gennem samarbejder på tværs af sektorer og deltagelse i udviklingsprojekter
  • Dele viden via faglige netværk og konferencer, markedsføring af vores kompetencer samt formidling og undervisning.
  • Bidrage til at realisere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – ved at gå forrest, dér hvor vi kan gøre den største forskel.

  I 2021 vil vi bl.a.

  • Fastlægge principper for den fremtidige opgørelse af VandCenter Syds CO2-regnskab. – Herunder foretage en beregning af baseline og sætte delmål for indsatsen frem imod 2050. 
  • Fastlægge principper for den fremtidige opgørelse af VandCenter Syds ressourceregnskab. – Herunder foretage en beregning af baseline og sættes delmål for indsatsen frem imod 2030. 
  • Kortlægge hot spots på baggrund af bl.a. DTUs bæredygtighedsvurdering som grundlag for at identificere mulige indsatser/indsatsområder.
    


  Kerneansvar: Medarbejdere

  Vi har et særligt ansvar for at passe godt på de mennesker, der arbejder for os. 

   

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet – med respekt for det hele menneske.
  • Respektere vores medarbejderes rettigheder som arbejdstagere og som individer.
  • Støtte vores medarbejderes faglige og personlige udvikling.
  • Bidrage til udviklingen af et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked.
  • Sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne hos vores entreprenører og øvrige leverandører.

  I 2021 vil vi bl.a.

  • Alle ledere vil blive introduceret og trænet i at udøve god ledelse gennem den enkelte leders personlige lederskab.
  • Fortsætte med hjemmearbejde og øvrige forbehold i forventning om, at corona-situationen også i 2021 vil påvirke vores arbejde. Her vil vi have øget fokus på trivsel ifm. hjemmearbejde, og der vil blive udarbejdet en generel beredskabsplan for virksomheden. 
  • Sikre dialog og trivsel i en hverdag, der er præget af forandringer - f.eks. digital transformation.
  • Kortlægge og beskrive kulturen i VandCenter Syd og derigennem sætte ord på f.eks. den særlige pionerånd og det udviklingsorienterede i selskabet. På baggrund af beskrivelsen identificeres indsatser for at synliggøre og styrke kulturen.
    


  Kerneansvar: Samfund

  Som offentligt ejet monopolvirksomhed har vi et særligt ansvar for at bidrage til samfundets udvikling og varetage fællesskabets interesser.

   

   

   

  Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre ansvarlig adfærd i alt, hvad vi gør – ved til enhver tid at leve op til al gældende lovgivning, efterleve principperne i FN’s Global Compact og udleve vores værdi om ansvarlighed.
  • Sikre åben og transparent kommunikation – og en bred inddragelse af vores ejere, kunder og øvrige interessenter.
  • Udvikle vores produkter og serviceydelser i tæt dialog med vores kunder, så vi hele tiden lever op til deres behov og forventninger.
  • Bidrage til samfundsudvikling gennem partnerskaber – og stræbe efter at skabe mest mulig værdi for fællesskabet.
  • Støtte op om uddannelse og udvikling af ny viden – gennem samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner.

  I 2021 vil vi bl.a.

  •  Kortlægge og analysere VandCenter Syds væsentligste interessenter for at styrke nuværende samarbejder og skabe grundlag for udvikling af nye partnerskaber. 
  • Udvikle den eksterne kommunikation så den, med afsæt i vores vision om at sætte et positivt aftryk på verden, afspejler vores strategiske prioriteringer. 
  • Søge at komme tættere på vores kunder for at inspirere til en bæredygtig adfærd og gennem åben dialog og involvering at udvikle løsninger med værdi for kunderne.
  • Fortsat arbejde med at afprøve metoder til kundeinddragelse. 
      Kerneansvar: Virksomhed

  Som offentligt ejet vandselskab har vi et særligt ansvar for at udvikle såvel vores organisation som vores sektor og rammevilkår – så vi til stadighed er bedst muligt rustet til at løfte vores ansvar.   Vi lever op til vores kerneansvar ved at

  • Sikre udvikling af virksomheden – herunder den løbende udvikling af vores ledelsessystem og ledelsesprocesser, værktøjer og nye teknologier.
  • Udvise økonomisk ansvarlighed i forvaltningen af vores midler – gennem løbende effektivisering, ansvarligt forbrug og ansvarlige investeringer.
  • Bidrage til udviklingen af en bæredygtig og effektiv vandsektor gennem øget konsolidering og samarbejde.
  • Understøtte partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt.

  I 2021 vil vi bl.a.

  • Fortsat arbejde med Asset Management for bedre prioritering og styring, så vi kan imødekomme den økonomiske regulering og fortsatte krav om reduktionsomkostninger. 
  • Fortsat deltage i partnerskaber, herunder 3VAND-samarbejdet og som aktiv spiller i Den Danske Vandklynge. Herigennem kan vi være med til at sikre fortsat udvikling af den danske vandsektor.
  • Arbejde med Kommunikation, synlighed og positionering af VandCenter Syd på udvalgte strategiske emner.
  • Afvente, hvordan corona-situationen kommer til at påvirke vores internationale aktiviteter. Der er planlagt aktiviteter i bl.a. Uganda og Kenya. Kan de ikke gennemføres i 2021 bliver de udsat til 2022. Som følge af situationen forventer vi heller ikke at deltage i så mange internationale konferencer som normalt.
  • Gennemføre et direktørskifte i SamAqua, da den nuværende direktør går på pension. SamAqua skal udvikle og implementere sin egen strategi og tilhørende organisering.
    
   .
   

   


   

  Om VandCenter Syds virksomhedsplan

  Virksomhedsplanen er et internt værktøj, der fortæller, hvilke konkrete aktiviteter vi arbejder med for at indfri vores vision og strategi for 2020-2024, samt for at leve op til vores mission og ledelsesprincipper. I det ovenstående præsenteres et uddrag i overskrifter.

  Planen er blevet til i et samspil mellem ledelsens ønsker til udmøntning af strategien og de enkelte afdelingers egne bud på, hvad der giver værdi for virksomheden at arbejde med næste år.

  Målgruppen for virksomhedsplanen er medarbejdere, ledere, direktion og bestyrelse i VandCenter Syd.

   

  Hvordan bliver planen til virkelighed?

  Virksomhedsplanen bruger vi til internt at fremhæve de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter for 2021. Der findes desuden endnu mere detaljerede arbejdsplaner i de enkelte afdelinger og tilhørende budgetter til at nå det aftalte.

  Virksomhedsplanen bruges af ledelse og bestyrelse til intern opfølgning i løbet af året, ligesom den danner grundlag for afrapportering i den årlige ansvarlighedsrapport.