Spring til indhold

Kvalitetskontrol spildevand

Stregtegning af fisk

Når spildevandet er renset, skal det ud i naturen igen - uden at skade vandmiljøet. Vi kontrollerer løbende det rensede spildevand efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen og særligt skærpede krav udstedt af vores myndighed, Odense Kommune.

Ud over vandkvaliteten skal renseanlægget overholde krav til indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slam (restproduktet fra rensningen).

Driftskontrol

Renseanlæggets medarbejdere kontrollerer ved hjælp af online målere dagligt renseprocesserne i anlæggene for at holde øje med driften og effektiviteten af anlægget.

Herudover består den offentlige kontrol årligt af 12-24 egenkontrolanalyser af udløbet, hvor det rensede spildevand løber ud i naturen. Prøverne analyseres af at uafhængigt og akkrediteret laboratorium. 
Endelig tages der 4-12 analyser af slammet fra hvert renseanlæg. Analyser foretages ligeledes af et uafhængigt og akkrediteret laboratorium.

Læs mere om kvalitetskontrollen af vores spildevand i:

Hvad analyserer vi for?

Det rensede spildevand undersøges først og fremmest for organisk stof, kvælstof og fosfor.

Slammet (restproduktet fra spildevandsrensning) analyseres for næringsstoffer, metaller og udvalgte miljøfremmede stoffer, bl.a. udvalgte PFAS-stoffer. 

Hvem har ansvaret for kontrollen?

Resultatet af VandCenter Syds kvalitetsanalyser for spildevandet samt slamanalyser  uploades til Miljøportalen (PULS), hvor de vil være tilgængelige for de offentlige myndigheder.

Analyserne af slam sendes direkte til de offentlige myndigheder.