Spring til indhold

Afsluttede projekter

Stregtegning af by-kvadratisk

Her kan du se beskrivelsen af udvalgte større anlægsprojekter, som vi tidligere har gennemført, og som nu er afsluttede.

Regnvandsbassin ved Højstrupvej

VandCenter Syd  har etableret et underjordisk bassin, som skal aflaste kloaknettet i dele af Bolbro-området, når det regner. 

Regnvandsbassin Højme

En ny "sø" nord for motorvejen skal opsamle tag- og overfladevand fra det nye erhvervsområde syd for motorvejen. Søen renser og forsinker regnvandet, inden det ledes videre til Odense Å.

Letbane-projektet

VandCenter Syd har i perioden 2015-2018 arbejdet på at bane vejen for Odense Letbane. Vi har omlagt og fornyet forsyningsanlæg i og ved letbanens tracé, så vand- og kloakforsyningen i de pågældende områder ikke generes eller ligger i vejen for etablering af letbanen. 

Thomas B. Thriges Gade

VandCenter Syd har omlagt ledninger i forbindelse med byomdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Sløjfningskampagne

VandCenter Syd sløjfede i 2016-2017 gamle brønde og boringer, da de udgør en risiko for forurening af drikkevandet. Sløjfningskampagnen havde fokus på kildepladserne på Bolbro, Borreby og Holmehave.

I 2020 gennemførte vi endnu en kampagne - denne gang i området omkring kildepladserne ved Dalum, Lunde og Lindved (den del, som ligger i Odense Kommune).

Langelinie-projektet 

Vi har udbygget kloaksystemet i Langelinieområdet for at forbedre kapaciteten og reducere forureningen af Odense Å. Med det nye system i brug vil antallet af overløb under regn til Odense Å i fremtiden være reduceret markant – og risikoen for kælderoversvømmelser er nu langt mindre end tidligere.

Smedebakken/Slettensvej

VandCenter Syd har udbygget afløbssystemet i den nordlige del af Odense. Det nye afløbssystem styrker kloaksystemet, så det bedre kan håndtere den stigende mængde regnvand, som klimaforandringerne medfører.

Agerlandsvej

Vi har skabt Danmarks første offentlige permeable asfaltvej på Agerlandsvej i Hjallese i tæt samarbejde med Odense Kommune og Orbicon. Arbejdet blev udført af entreprenørfirmaet Egelund A/S.

Med den permeable asfalt er vejen nu i stand til at opsuge store mængder regnvand, så vandet ikke belaster kloakkerne. Dermed minimerer vi risikoen for kælderoversvømmelser på og omkring Agerlandsvej.

Brogaardsvej

Her har vi anlagt en ekstra stor underjordisk kloakledning i Brogårdsvej mellem Kirkelundsvej og Odense Å. Ledningen styrker kloaksystemet, som nu bedre håndterer de stigende regnvandsmængder. 

Dalum

I 2010 gennemførte vi et stort kloakprojekt i Dalum med henblik på en bedre håndtering af de stigende mængdre regnvand, som fremtiden klimaforandringer vil udsætte kloaksystemet for.

Havnen

I 2007 skabte vi (dengang under navnet Odense Vandselskab) sammen med COWI A/S og Arkil A/S et af Danmarks hidtil største afløbsanlæg.  Formålet med anlægget er at forebygge fremtidige oversvømmelser.

Ejersmindevej

VandCenter Syd opkøbte i 2009 syv parcelhuse, som alle var stærkt plaget af oversvømmelser. Husene har vi revet ned, og i stedet har vi på området anlagt nye regnvandsbassiner til fremtidens stigende vandmængder.