Spring til indhold

Lokal rensning af grundvand

Stregtegning af kande og glas

Mange steder i Danmark er grundvandet truet af forurening med rester af pesticider fra sprøjtegifte, som udfordrer drikkevandsforsyningen både hos VandCenter Syd og mange andre steder i landet. VandCenter Syd planlægger derfor et pilotprojekt, der skal afprøve mulighederne for at rense vandet direkte ved forurenede boringer. 

Vores drikkevand i Danmark produceres fra grundvand, som blot er iltet og filtreret gennem et sandfilter, og der har hidtil ikke været behov for rensning eller tilsætning af kemikalier. Ikke før nu.

Desværre er forureningstruslen nu så markant, at VandCenter Syd har besluttet at gennemføre et pilotprojekt i 2021-2022, hvor en af vores pesticidramte drikkevandsboringer forsynes med kulfilteranlæg, der kan rense vandet for bestemte nedbrydningsprodukter fra pesticider. 

Tilsvarende rensningsforsøg gennemføres også hos TREFOR og DIN Forsyning. Samlet set skal projektet afdække, om lokal rensning ved boringerne er en brugbar løsning til at håndtere de aktuelle problemer her og nu.

Hvorfor rense på enkelte boringer?

Formålet med at rense direkte på enkelte boringer er at sætte målrettet ind, hvor forureningsproblemet er, og boringen kan dermed fortsat være i drift. Det vil bidrage til en fortsat bæredygtig grundvandsindvinding, hvor man ikke risikerer at overudnytte andre boringer. Desuden vil det give en større fleksibilitet i vandindvindingen, så vi kan udnytte vandressourcen bedre.

 

Bæredygtig indvinding vil sige, at vandindvindingen ikke påvirker grundvandet eller den våde natur negativt. Der er en naturlig grænse for, hvor meget man kan indvinde fra en vandboring, før det får negative konsekvenser. Overudnyttelse af en boring kan fx på sigt dræne et grundvandsmagasin, trække uønskede stoffer eller forurening ind til grundvandet eller sænke vandmængden i søer og vandløb.

I VandCenter Syd er det vores mål at sikre grundvand, der fortsat er rent nok til, at der ikke er behov for andet end den simple vandbehandling, vi i Danmark har tradition for. Derfor arbejder vi intensivt med grundvandsbeskyttelse, for at sikre rent drikkevand til fremtidens generationer. - Men den indsats høster vi først frugten af om 30-50 år, når dagens nedbør er blevet til grundvand.

Med det omfang vi lige nu ser af pesticidrester i grundvandet, er der derfor brug for et paradigmeskifte, hvor vi i en periode må overveje en mere avanceret rensning af drikkevandet - fx med kulfiltrering. Det vil være den mest ansvarlige beslutning, hvis vi vil undgå andre fremtidige potentielt større problemer. 

Vi er meget opmærksomme på, at det skal være en ’både-og-indsats’, hvor vi også fortsat investerer i beskyttelsen af fremtidens drikkevand, mens vi samtidig løser nutidens problemer på en ansvarlig måde.

Kulfiltrering eller kemikalier på vandværkerne kræver individuel godkendelse fra myndighederne.

Ikke en mirakelkur

Projektet vil give indblik i hvor effektivt, kulfiltrering kan fjerne bl.a. DPC, hvad anlægget kræver i drift, og hvad den ekstra rensning har af konsekvenser for mikrobiologien i vandet.  

Vi ved på forhånd, at der er visse stoffer, som ikke kan fjernes med kulfiltrering. Metoden er altså ikke en løsning på hele den forureningsudfordring, som Danmark står over for. Men den kan vise sig at være et vigtigt hjælpeværktøj i en periode, hvor grundvandsressourcen er presset. 

Må ikke blive en sovepude

Grundvandsbeskyttelse er fortsat vigtig, men for at sikre balance ift. miljø og grundvandsressource og på samme tid overholde de fastsatte grænseværdier er den lokale rensning af vandet et vigtigt midlertidig redskab og det mest ansvarlige valg. Et redskab som vi måske kan have brug for at benytte os af i flere år, inden vi kan høste frugten af den grundvandsbeskyttelse vi arbejder for i dag. 

 

Sådan virker kulfiltrering
 I projektet ledes vandet fra den forurenede boring gennem to filtre med aktivt kul, før det sendes til behandling på vandværket. Kulfiltrene ’fastholder’ kemikalier som fx DPC, og de to kulfiltre er serieforbundne, så vandet passerer gennem begge. Det er en ekstra sikkerhed for rensningen, hvis der skulle opstå problemer med ét af filtrene. Desuden kobles der et UV-anlæg på, så evt. virus eller bakterie-forurening i vandet også nedbrydes. 

Kulfiltreringen foregår i første omgang som et forsøg, og det rensede vand sendes ikke ud til forbrugernes vandhaner før vi i samarbejde med vores myndighed er sikre på at løsningen fungerer. Derefter vurderes det, om løsningen skal tages i drift i større omfang.