Spring til indhold

Bassin ved Højme og Sanderum

Stregtegning af by

En ny "sø" nord for motorvejen skal opsamle tag- og overfladevand fra det nye erhvervsområde syd for motorvejen. Søen renser og forsinker regnvandet, inden det ledes videre til Odense Å. 

 

Ny erhvervsudstykning i Højme
I forbindelse med en stor erhvervsudstykning i Højme etablerer VandCenter Syd regn- og spildevandsledninger i området. Både regn- og spildevandsledninger fra området skal opgravningsfrit ledes under motorvejen og regnvandet skal ledes ind i et nyt regnvandsbassin. Afløbet fra bassinet tilkobles en eksisterende regnvandsledning i Holkebjergvænget, hvorfra det løber videre til Odense Å. Spildevandet tilkobles en eksisterende spildevandsledning i Holkebjergvænget, hvorfra det ledes videre til Ejby Mølle renseanlæg.

En mere udførlig beskrivelse af regnvandsbassinet på den nordlige side af motorvejen kan ses i nedenstående afsnit. 

Arbejdet udføres fra primo januar 2018 til medio september 2018.

Etablering af regnvandsbassin til brug for den nye erhvervsudstykning i Højme
I forbindelse med den nye erhvervsudstykning i Højme skal der etableres et stort regnvandsbassin til opmagasinering af regnvand fra den ca. 9 ha. (ca. 80.000 m³ inkl. et vådt volumen på ca. 10.000 m³). Bassinets store størrelse skyldes, at der kun må ledes en meget lille vandmængde videre til regnvandsledningen i Holkebjergvænget, og at det er betydeligt mindre, end den vandmængde, der ledes til regnvandsbassinet fra den nye udstykning ved kraftige regnskyl. I tørvejr vil der ikke stå så meget vand i bassinet. Vandspejlet vil kun udgøre ca. 1 ha. ud af de ca. 9 ha. i en tør periode. Men når det regner kraftigt, vil bassinet fyldes med vand.

Arbejdet udføres fra primo april 2018 til medio november 2018.

Bassin i tørvejr

 

Bassin ved ekstrem regn

 

luftfoto fra Højme - ultiom juli 2018 - VandCenter Syd

Luftfoto fra projektområdet, ultimo juli 2018

 

luftfoto-regnvandsbassin i Højme - maj 2018 - VandCenter Syd

Luftfoto fra projektområdet, Maj 2018