Spring til indhold

Natur- og vandprojekt ved Everenden

Stregtegning af frø

Vi laver naturgenopretning omkring vandløbet Everenden for at håndtere mere regnvand og skabe bedre rammer for dyr og planter.

I Stige nord for Odense løber vandløbet Everenden. Vi arbejder på at udvide vandløbet, så det kan lede mere regnvand til Odense Fjord. Samtidig vil vi gøre både vandløbet og dets omgivelser til et bedre levested for dyr og planter og skabe et rekreativt område.

Hvorfor?

Everenden er i dag et smalt vandløb med stejle kanter og en dårlig naturtilstand. Vandløbet skal udvides, så det fremover kan lede mere regnvand til Odense Fjord. I de kommende år skal Stige og Lumby separatkloakeres, så regnvandet fra disse områder ledes væk uden om kloakkerne. Her bliver Everenden en vigtig vandvej.

Samtidig gøres vandløbet og dets omgivelser mere dyre- og plantevenlige, så vi markant forbedrer naturtilstanden i vandløbet. 

Tidsplan:

Projektet gennemføres i perioden fra august 2022 til starten af 2023. 

Hvad skal der ske?

Fladere brinker og nyt vådområde

Projektet udføres som et naturgenopretningsprojekt. Vandløbets brinker gøres mere flade over en strækning på ca. 2,5 kilometer. De fladere brinker vil give mulighed for en større diversitet blandt planter og dyr.

Der etableres små sandfangsbassiner i de store regnvandstilløb til Everenden for at rense regnvandet.

Syd for Strandløkkevej etableres et vådområde på ca. 2,5 ha, hvor vandet fra Everenden bliver renset på vejen mod Odense Fjord. Vådområdet bidrager dermed også til et bedre vandmiljø i fjorden. Vådområdet bliver desuden et rekreativt område med gangstier. Øst for området plantes skov.

Det nye vådområde

Det kommende vådområde syd for Strandløkkevej skal give nye muligheder for både tur og natur.

I vådområdet løber regnvandet fra Everenden gennem et snørklet forløb af mere eller mindre våde zoner. Nogle steder vil der stå blankt vand i små søer, og andre steder vil der være fugtig eng eller græs.

Kommende vådområde ved Everenden, syd for Strandløkkevej

Det kommende vådområde syd for Strandløkkevej.

Ved meget store og længerevarende regnskyl vil vandet fylde det meste af vådområdet. Når det bliver tørvejr igen, vil vandet forlade området og efterlade de små søer og våde enge. Hvis tilstrømningen til vådområdet bliver meget stor (over 500 l/sek), kan vandet føres uden om vådområdet via en stor kanal. Derved undgås, at alt det bundfældede materiale i vådområdet skylles ud i fjorden. 

De skiftevis tørre og våde områder bidrager til, at partikler og stoffer i regnvandet tilbageholdes og omsættes. Vådområdet bidrager til at fjerne næringsstoffer - bl.a. kvælstof - og hjælper dermed til at reducere kvælstofudledningen til Odense Fjord.  

Der bliver mulighed for at gå tur i området med et stiforløb hele vejen fra Stige til Strandløkkevej. 

Samarbejde og merværdi

Den jord, der bliver i overskud efter gravearbejdet langs Everenden, bruges til at forme små bakker på arealet øst for vådområdet. Odense Kommune og Fjernvarme Fyn vil herefter plante skov på bakkerne og anlægge stier i det lille nye skovområde. 

Tæt ved vådområdet - nord for Strandløkkevej - vil Odense Renovation og Odense Kommune desuden etablere et projekt, hvor landbrugsjord omlægges til natureng.

Samlet set ønsker vi, at projekterne omkring Everenden bidrager til større biodiversitet - og samtidig giver nye muligheder for at opleve og være i naturen.

Spørgsmål?

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Daniel Løvenskjold på dla@vandcenter.dk eller projektleder Signe Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.