Spring til indhold

Mindre opgaver

Stregtegning af gravearbejde

Her kan du se, hvor vi hvor vi er i gang med grave- og ledningsarbejde.


Renovering af vandledninger:   

Crinolinevænget

Der renoveres vandledninger på Crinolinevænget. Arbejdet udføres i perioden fra den 24. juni til den 19. juli 2024.

Se projekttegning (PDF)

Egelundsvej

Der renoveres vandledninger på Egelundsvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 29. juli til den 5. august 2024.

Se projekttegning (PDF)


Etablering af nye vandledninger:  

Der er i øjeblikket ingen etablering af nye vandledninger.


Renovering af kloakledninger:   

Der er i øjeblikket ingen projekter i gang på renoveret ledninger. 

Etablering af nye kloakledninger: 

Bækkelunds Have (Villestofte)

Der etableres nye spildevandsledninger i Bækkelunds Have i Villestofte. Dette sker, da disse er svært beskadiget.
Projektet omfatter ca. 100 nye brønde, ca. 1800 m ledning, samt asfalt, gartner- og retableringsarbejder.
Arbejdet udføres i perioden fra primo august 2023 til medio juli 2024. 
Projektleder: Miriam Lind

Havnegade, Toldbodgade m.fl.

Der etableres et nyt regnvandssystem således der er mulighed for at separatkloakere de byomdannelsesprojekter der udføres i Nørrebro-oplandet. Tillige etableres der ny regnvandsudløb og olieudskilleranlæg ved Pakhuskajen nord for Tværkajen 1.
 

Tidsplan:

Regnvandsudløb og olieudskiller: Afsluttet

Thomas B Thriges Gade: 8. juli – medio august 2024

Havnegade : April – oktober 2024

Krydset Havnegade/Toldbodgade: November – medio december 2024

Buchwaldsgade: Medio december 2024 – februar 2025

Toldbodgade: Februar – april 2025

Lerchesgade: April - juli 2025

Projektleder: Bo Jørgensen 

Byggemodning Bellinge Fælled – Etape 4

Vi er nu gået i gang med byggemodning af Bellinge Fælled etape 4. Der bliver i denne etape byggemodnet ca. 83 parcelhusgrunde og 6 storparceller.
Spildevand fra området håndteres ved traditionel kloakering med rør og kobles til det eksisterende kloaksystem.
Regnvandshåndteringen sker, som i de første etaper, ved afvandingsrender og mindre bassinanlæg i terræn til forsinkelse af regnvandet inden det i sidste ende ledes til de eksisterende regnvandsbassiner. Nogle af regnvandsbassinerne skal udvides i forbindelse med den nye udstykning.
Arbejdet opstartes i løbet af september 2023 og forventes færdig ultimo august 2024. Derudover er der afsat tid til udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner frem til marts 2025.
Projektleder: Anne-Mette Lohmann Pretsch 

 

Christmas Møllers Vej

I forbindelse med det store boligområde i Gartnerbyen har Odense Kommune vurderet, at det er nødvendigt at etablere et lyskryds ved Lavsenvænget/Christmas Møllers Vej. Det skal sikre afviklingen af trafikken og trafiksikkerheden. Det kan du læse mere om her: Nyt lyskryds ved Lavsenvænget/Christmas Møllers Vej (odense.dk)
Samtidig etablerer VandCenter Syd nye regnvandsledninger, hvor Odense Kommune alligevel graver.
Arbejdet udføres fra februar 2024 frem til juli 2024.
Projektleder: Anne-Mette L. Pretsch