Spring til indhold

Odense Letbane

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd har i perioden 2015-2018 arbejdet på at bane vejen for Odense Letbane. Vi har omlagt og fornyet forsyningsanlæg i og ved letbanens tracé, så vand- og kloakforsyningen i de pågældende områder ikke generes eller ligger i vejen for etablering af letbanen. 

 

Leder du efter trafikinformation?

Al information om trafikale ændringer i forbindelse med projektet finder du på Letbanens hjemmeside.

 

Baggrund

Da vi er ”gæster” i vejen, som kommunen ejer, har vi pligt til at flytte vores ledninger. Letbaneprojektet har givet os adgang til steder i byen, som det under normale omstændigheder er svært at få adgang til. Vi benyttede derfor lejligheden til at udskifte ledninger, klimatilpasse og håndtere regnvand. Vi har bl.a. lagt regnvandsledninger flere steder, så vi er bedre forberedt, når vi i fremtiden må forvente mere regn.

I arbejdet med forsyningsanlæg, der ligger i nærheden af letbanen, har vi lagt på tilstrækkelig fremtidig kapacitet – og vores ledninger mv skal være i så god stand, at de ikke skal røres de kommende 50 år. 

Alt arbejde er planlagt og udført i tæt samarbejde med Odense Letbane, Odense Kommune samt de øvrige forsyningsselskaber – og vi har forsøgt at genere omgivelserne mindst muligt. 

Projektperiode

Den samlede anlægsperiode forløb fra marts 2015, og i løbet af 2018 var vores forberedende arbejder forud for etablering af Letbanen ved at færdig, både på vand- og spildevandssiden. Medio 2018 manglede nogle få arbejder, herunder en strømpeforing under Albani-broen. Du kan læse mere under ”Mindre arbejder”, når tidsplanen ligger fast.

Som en udløber af Letbaneprojektet har vi desuden valgt at udvide kapaciteten omkring Højstrupvej. Læs mere under ”Bassin ved Højstrupvej”.

Nedenfor kan du læse om nogle af etaperne i projektet, ligesom der findes mere information på Letbanens hjemmeside.

Nu bliver selve Letbanen anlagt

Forsyningsselskaberne har ”banet vejen” ved at flytte ledninger og rør under jorden. Med det på plads kan anlæggelsen af selve Letbanen finde sted – den kan du følge på www.odenseletbane.dk. Odense Letbane forventes at være færdigbygget til at gå i drift i slutningen af 2020.

 

Tidligere information om etaper i VandCenter Syds arbejde forud for anlæg af Odense Letbane 

 

Nyt om projektet, december 2017

Hovedparten af de planlagte omlægninger og forstærkninger af vand- og kloakledninger er ved at være tilendebragt. Enkelte arbejder resterer. 

Til og med medio januar arbejdes der med omlægning af en mindre kloak på Nyborgvej. I marts-april vil der blive udført renovering af en stor kloakledning på Ørbækvej N, når de igangværende vejarbejder giver plads til os.

Samme type arbejde skal i løbet af et års tid udføres på en stor samlekloak langs Odense Å ved Albanigade. Desuden afventer vi en tilladelse til at etablere en regnvandsledning under jernbanen ved Jarlsberggade, så vi kan koble det nye regnvandssystem på Stationsvejene og Rugårdsvej til regnvandssystemet ved Odense Havn. 
 
Kloakledninger

En stor part af de kloakledninger, som er håndteret under hensyntagen til Odense Letbane, er blevet omlagt i større dimension og/eller suppleret med separate regnvandsledninger, så der er skabt mere volumen til regnvand. Denne type arbejder er udført på Rismarksvej, Højstrupvej, Vestre og Østre Stationsvej, Rugårdsvej, Nyborgvej Vest og Ørbækvej Nord. 

I tilknytning til det nye regnvandssystem samt eksisterende fællessystem på Højstrupvej vil der i løbet af 2018-2019 blive etableret et 5300 m³ underjordisk bassin ved Højstrupvej/Møllemarksvej – under parkeringspladsen over for Israels Plads. Når det regner, skal bassinet tage trykket af kloaknettet i dele af Bolbro-området, så der i fremtiden vil opleves færre oversvømmelser i kældre og overløb til terræn. 

Også andre kloakledninger er blevet forstærket, så de kan holde mange år uden reparationer. Disse arbejder er udført i større eller mindre omfang på Rismarksvej, Højstrupvej, Stadionvej, Middelfartvej, Vesterbro, Vestre og Østre Stationsvej, Albanigade, Benediktsgade, Nyborgvej, Ørbækvej, Niels Bohrs Allé, Campusvej, Hestehaven og Svendborgvej. 

Grundet de nye, større kloakker på Nyborgvej Vest og Ørbækvej Nord er der planer om yderligere kloakanlæg på Palnatokesvej og Ejbygade. Disse arbejder forligger alene som skitse og er ikke lagt ind i gældende tidsplaner.

Vandledninger

Omlægningen af vandledninger er afsluttet på stort set hele letbanestrækningen. Der resterer kun lidt omlægning på Højstrupvej, der udføres i 2018 – samtidig med etableringen af nye fortove og vejforløb. Desuden mangler der lidt ledningsarbejde på Nyborgvej ved Ørbækvej, der udføres i 2018. Her er vi i øjeblikket ved at lægge lidt ledning om på Nyborgvej på grund af mastefundamenter, hvilket forventes afsluttet i 2017.

 

 kort over letbaneprojekt - VandCenter Syd

Oversigt over Odense Letbane