Spring til indhold

Vandløbsmålinger til gavn for vandmiljøet

Stregtegning af fisk

Det påvirker vandmiljøet omkring os, når vi udleder vand fra renseanlæg, overløbsbygværker og regnvandsudløb. Derfor undersøger vi, hvordan vores arbejde skal tilrettelægges for at give  naturen de bedst mulige vilkår.

Samlet model giver overblik over påvirkninger

Vi har udviklet en samlet matematisk model for kloaksystemet, renseanlæggene og de store vandløb i Odense Kommune. Modellen skal hjælpe os til at vurdere, hvordan påvirkninger ét sted i systemet spiller ind på de øvrige dele. Modellen skal fyldes med data fra virkeligheden for at blive så præcis som muligt. 

Vi måler vandløbenes tilstand 

For at skaffe data til modellen har vi opsat 16 målestationer på vandløb i Odense Kommune. Målestationerne indsamler data om tilstanden i vandløbet - bl.a. dets temperatur, dybde, pH-værdi og indhold af ilt, ammonium og kalium. Disse målinger bliver suppleret med årlige faunabestemmelser, dvs. registrering af dyrelivet i vandløbene.

Her kan du se et kort over målestationernes placering.

Pas godt på målestationerne

For at få præcise resultater fra målingerne, er det vigtigt, at målestationerne ikke bliver forstyrret. Derfor sætter vi skilte ved de forskellige målestationer og beder folk om ikke at røre udstyret eller fodre ænder i vandet lige der, hvor der måles.

Målestation måler vandløbets tilstand i Odense Å

Sådan ser en målestation ud. Skal du fodre ænder i nærheden, så kast kun foderet på jorden.