Spring til indhold

Regnvand skaber glæde og liv

05. jul. 2017

Vi kommer til at få mere og kraftigere regn i den nærmeste fremtid. Vores kloakker er ikke bygget til at klare de stadigt stigende regnmængder. Ved at se regnvand som en ressource - der kan gøre gavn på jordoverfladen - kan vi komme kloakken til undsætning og på samme tid gøre lokalområder mere grønne og blå.

Det forventes, at der vil falde større mængder regn de kommende år. Den øgede mængde af regnvand sætter kloaksystemet under pres. Kloaknettet er ikke bygget til at aftage de store mængder regn og kan ikke rumme de ekstra vandmasser. Når kloakkens kapacitet må give op over for større regnskyl, resulterer det ofte i, at regn blandet med spildevand oversvømmer kældre og løber ud i åer samt andet natur.

I fællesskab med Odense Kommune og private grundejere kan vi gribe denne udfordring an ved at få regnen væk fra kloakken – og samtidig tænke regnvand som en ressource. Ved hjælp af såkaldte LAR-løsninger kan vi gøre brug af regnvandet på overfladen, hvor det skaber glæde og liv. Fordelen ved disse løsninger er, at de ud over at tackle den konkrete udfordring også tilfører et lokalområde rekreativ merværdi og grønne elementer. Denne form for regnvandshåndtering er et blandt flere værktøjer i VandCenter Syds klimatilpasningsindsats, som vi er i fuld gang med i Odense og på Nordfyn.

Glisholm Sø er et eksempel på, hvordan vi kombinerer klimatilpasning med rekreativ merværdi.

Regnvandsbassin og sø
Et godt eksempel på, hvordan vi kan prøve at løse en regnvandsudfordring og samtidigt give noget herlighedsværdi til nærmiljøet, er Glisholm Sø i Odense S. Den nyanlagte sø er rent teknisk et regnvandsbassin, der opsamler alt regnvand fra nærområdet. Den kunstige sø aflaster nærvedliggende Lindved Å, der plejede at løbe over sine bredder ved større regnskyl og oversvømmede private haver.

Søen fungerer på samme tid også som et udflugtssted for naturoplevelser og afslapnings-oase for områdets brugere, så som patienter på det kommende OUH og fremtidige letbanepassagerer. Med andre ord, bliver flere fluer smækket med et slag med denne løsning, der officielt blev indviet i 2016.

Regnbede
Fokus på merværdi har vi også i pilotprojektet ’Klimaklar i Skibhus’ i Skibhuskvarteret i Odense C. En stor del af arealet her er dog privat. Derfor opfordres områdets grundejere til at bidrage til løsningen ved at anlægge et regnbed i haven. Et regnbed kan opsamle vand fra tag- og andre belægninger samt overflader og sive det ned i jorden. På projektområdets resterende areal – der primært består af offentlige veje – anlægger vi sammen med Odense Kommune vejbede (regnbede på vej), der på samme måde kan håndtere regnvandet og aflaste kloaksystemet.

Vejbede har vi også erfaring med fra et projekt på Langelinie i Odense, hvor vi i alt har anlagt 33 af slagsen. I 2016 aftog disse vejebede 5700 m3 regnvand, der ellers ville være endt i kloakken, hvor noget af regnen sammen med spildevand ville løbe ud og belaste Odense Å. Vejbedene er én blandt flere løsninger i et større kloakprojekt på Langelinie.

 V
ejbede kan aftage regnvand og aflaste kloaksystemet og fungerer på samme måde som regnbede i haver.

Det er ikke altid, at der på kloak- og klimaprojekter er mulighed for at bygge LAR-løsninger. På nogle af de større byomdannelsesprojekter i Odense - så som Letbanen og det nye kvarter på Thomas B. Thriges Gade - kan det knibe med pladsen til LAR-elementer. Her består opgaven derfor i at skille regnvandet fra kloaksystemet og lede regnen til en nærliggende å eller Odense Havn ved hjælp af en separat regnvandsledning. Denne form for regnvandshåndtering er en mulighed mere i vores schweizerkniv for klimatilpasning.

Læs mere i vores ansvarlighedsrapport
Som offentligt ejet forsyningsselskab har vi et særligt ansvar for medvirke til at forbedre og udvikle vores samfund. Derfor er det oplagt at tænke klimatilpasning ind i vores projekter. Du kan læse mere om, hvordan vi tager samfundsansvar, i vores Ansvarlighedsrapport for 2016. Hen rapporten her: