Spring til indhold

Spørgsmål og svar om fund af pesticid

25. aug. 2017

Vandet i hanerne kan drikkes. Vi har lukket boringer og vandværk, hvor der var problemer. Hvis du vil vide mere, så læs her.

Senest opdateret 04.10-2017

I forbindelse med fund af pesticidet desphenyl-chloridazon over grænseværdien på to af vores vandværker, har kunder henvendt sig til os med forskellige spørgsmål. Læs med, hvis du har brug for at blive klogere.

Vandet kan drikkes

Først er det vigtigt at understrege, at vandet i hanerne kan drikkes som normalt. Efter at vi har gjort fund af pesticidet, har vi lukket boringer. Det vand, der er i hanen nu, overholder grænseværdierne.

Det også vigtigt at understrege, at myndighederne ikke har vurderet, at der er sundhedsfare ved stoffet, før vi kommer op i langt højere koncentrationer, end dem, VandCenter Syd har målt. Styrelsen for Patientsikkerhed har svaret følgende til Odense Kommune:

”Miljøstyrelsen har gennemgået flere studier omhandlende de sundhedsmæssige effekter af chloridazon og metabolitten chloridazon-desphenyl og fundet, at grænsen i drikkevand, med betydning for helbredet er 300 µg/L for voksne og 50 µg/L for børn, dvs. væsentligt over den officielle grænseværdi.”

Det højeste af vores fund lå på 0,51 mikrogram/l – altså langt under både 50 og 300 mikrogram/l.

Når vi reagerer så meget på fundet, er det fordi, det ligger over den tilladte grænseværdi for drikkevand, som er 0,1 mikrogram/l.

Hvad er en grænseværdi?

En grænseværdi er et tal for den mængde af et givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksimalt må indeholde. I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores drikkevand. Som udgangspunkt må der slet ikke være pesticider i drikkevandet, og grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.

Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand er som nævnt 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand. 

Jeg bor på Nordfyn – får jeg vand fra jer?

Flere vandværker på Nordfyn havde i begyndelsen af oktober fund over grænseværdien. Nogle borgere har derfor ringet til os med spørgsmål. VandCenter Syd leverer dog kun drikkevand få steder på Nordfyn (hvorimod vi aftager spildevand fra det meste af kommunen). 

Vores vandværker på Nordfyn leverer alle vand, der holder sig under grænseværdien og derfor trygt kan drikkes. Det drejer som om vand fra Lundeværket og Trøstrup vandværk, samt Farstrup (hvor vandet kommer fra Trøstrup) og Nr. Højrup (hvor vandet kommer fra Skamby).

Vil du som borger på Nordfyn undersøge, hvilket vandværk du får vand fra, kan du se det på din vandregning. Du finder kontaktinfo på de forskellige værker på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Hvortil har de lukkede værker leveret vand?

Spørgsmålet om, hvem der har drukket vand fra de to vandværker, der var berørt, er ikke nemt at besvare præcist. Alle vores seks vandværker pumper ind på det samme ledningsnet og vandet fordeles ud i forskellige kvarterer af byen. På et givet tidspunkt kan du altså få vand fra ét vandværk – og senere fra et andet. 

Vi har naturligvis et overblik over, hvilket vand, der er kommer ud hvornår, netop til brug i en krisesituation. Men i dette tilfælde er vandet blevet leveret over en årrække – og derfor er det korte svar, at rigtig mange forbrugere i Odense på et tidspunkt har fået vand fra et af de berørte værker. Vi har udarbejdet et skøn over i hvor høj grad enkelte kvarterer er berørt – om de har fået leveret op til 30 % af deres vand fra disse værker, 30-80 % eller over 80 %. Ønsker du information om dit kvarter, kan du skrive til info@vandcenter.dk

Hvorfor er det ikke opdaget noget før?

Forureningen af de berørte boringer er først opdaget nu. Vandværker i Danmark tester løbende vandkvaliteten, men desphenyl-chloridazon har ikke været en del af den overvågningspakke, vi er forpligtet til. Da en forsyning i Esbjerg fortalte os, at de havde fundet pesticidet, valgte vi at køre en ekstraordinær analyse for stoffet – og fandt det så desværre.

Hvor længe har forureningen stået på?

Det er første gang, vi tester for dette stof. Af samme grund kan vi ikke sige noget om, hvor længe forureningen har stået på – og dermed, hvor længe, kunderne har drukket vand med pesticid over grænseværdien. 

Det stof, vi har fundet, er et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet chloridazon. Chloridazon omdanner sig altså til andre stoffer – i dette tilfælde til desphenyl-chloridazon. Vi har tidligere testet for chloridazon uden at finde det, men det kan skyldes, at stoffet var blevet nedbrudt allerede. 

Miljøstyrelsen oplyser, at chloridazon i perioden 1964-1996 er blevet anvendt i Danmark – som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Herefter blev det forbudt i Danmark, men er godkendt i de fleste EU-lande.

Det grundvand, vi henter op i dag, er regnvand, der har været 20 til 200 år undervejs, inden det når vores grundvandsmagasiner. 

VandCenter Syd er i øvrigt et vandselskab, der gør en stor indsats for at beskytte vores grundvandsmagasiner mod potentiel forurening fra overfladen. Det vil hjælpe os i fremtiden – men gør det desværre ikke i den konkrete sag. 

Hvorfor blander I vandet?

Nogle af vores kunder har reageret på, at vi ”blander vand” for at holde os under grænseværdien. Blandingen består i, at der indvindes mere eller mindre vand fra forskellige boringer, der leverer til værket. Det er en helt almindelig praksis, at vandværker ser på vandkvaliteten i forskellige boringer og sammensætter en indvindingsstrategi, der giver det bedst mulige resultat. Sådan en strategi skal tage hensyn til mange ting. Først og fremmest selvfølgelig vandkvaliteten. Men også fx, at forurening risikerer at flytte sig nede i jorden, hvis man lukker en boring og overpumper på en anden - og at grundvandet stiger, hvis vi pumper mindre vand op.

Har I overvejet at bruge et kulfilter til at rense vandet?

Vandcenter Syd har en målsætning om, at drikkevandet som udgangspunkt skal leveres fra rent grundvand. Sagen med desphenyl-chloridazon giver naturligvis anledning til at overveje avanceret vandbehandling som kulfiltrering. Lige nu ser vi det som en sidste udvej, da vi ønsker en enkel vandbehandlingsproces med rent grundvand. Rensning med kulfiltrering kræver i øvrigt en myndighedsgodkendelse.

Det er vigtigt at understrege, at vandet, som VandCenter Syd leverer, holder sig under grænseværdien.