Spring til indhold

Vi har ekspertisen

22. apr. 2020

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

I en kronik bragt i Ingeniørens medie WaterTech skriver direktører fra HOFOR, BIOFOS, Aarhus Vand og VandCenter Syd, at vandselskaberne kan spille en vigtig rolle i håndtering af regnvand i byerne

I kronikken skriver de fire direktører:

Vi er i Danmark presset af vand fra alle sider – det er blevet tydeligt for alle nu.

Vi har som vandselskaber ekspertisen og erfaringen i at håndtere store vandmængder og håndterer i dag langt størstedelen af årsnedbøren i byerne. Ved at overtage ansvaret for håndtering af hele vandets kredsløb i byerne hjælper vi borgerne og sikrer de samfundsøkonomisk bedste løsninger. Det kræver en lovændring og et økonomisk råderum.

De stigende vandmængder i form af hyppigere ekstremregn, øget årsnedbør og stigende grundvand, som vi oplever nu, skaber store problemer for husejerne, når haven er oversvømmet, og vandet truer med at trænge ind i huset.

Men med de stigende vandmængder er det ikke kun husejerne - men i det hele taget flere og flere borgere - der får flere og flere problemer, de ikke selv kan løse. Og man kan som borger med rette mene, at man må løbe spidsrod mellem forskellige instanser, når man søger hjælp, og at man måske ovenikøbet er overladt til selv at håndtere problemet.

Ansvaret er uoverskuelig fordelt
For ansvaret for håndtering af vandet fra oven, fra havet, fra vandløbene og fra undergrunden er fordelt på et uoverskueligt landskab af forskellige aktører – kommuner, vandselskaber, beredskaber, politikere - og ikke mindst husejerne selv. Og noget af ansvaret er slet ikke placeret.

Det er baggrunden for, at 3VAND, som er et vandsamarbejde mellem HOFOR og BIOFOS i København, Aarhus Vand i Aarhus og VandCenter Syd i Odense, har lavet en model for, hvordan udfordringerne med de stigende vandmasser kan håndteres bedre.

Vi har som vandselskaber, der arbejder med hele vandkredsløbet, en unik indsigt i problemerne, vi har interesse i at løse dem, og vi har specifikke kompetencer på området. Vi mener derfor, at vi også har et ansvar for at komme med en løsningsmodel. Modellen består af disse elementer:

• Der, hvor vi som vandselskaber i forvejen håndterer vandet i byerne, overtager vi også ansvaret for håndtering af overfladenært grundvand, afledning af drænvand og udvikling af de tekniske løsninger, der skal til for at undgå oversvømmelser.

• Vi får som vandselskaber økonomisk råderum til at investere i håndtering af hele vandets kredsløb i byerne og samtidig til at udføre klimatilpasning.

• Vi skal sammen med kommunerne gentænke måden at håndtere regnvand i byer på. Og vi skal optimere samspillet mellem eksisterende rør- og bassinløsninger og en helt ny infrastruktur på jordoverfladen.

Model bygger på gammeldags silotænkning
Baggrund for modellen er, at de systemer, der er opbygget til håndtering af vandkredsløbet, stammer fra en tid, hvor der var en betydelig større afgrænsning af fagområder, mere silotænkning - og væsentligt mindre regnvand end i dag. Resultatet er, at ansvaret ligger hos forskellige instanser og aktører, hvilket ofte medfører, at problemer med de stigende vandmængder flyttes rundt.

Løsningen ligger derfor i at se vandets kredsløb i et helhedsperspektiv. Et perspektiv, der udover at håndtere stigende vandmængder tager hånd om stigende krav og ønsker fra politikere og borgere om bedre naturkvalitet i form af et renere vandmiljø, mere bynatur, højere biodiversitet og renere badevand.

Det handler ikke om, at vandselskaberne skal overtage kommunernes myndighedsansvar, men derimod, at vi overtager ansvaret for at skabe de tekniske løsninger, der skal til for at hjælpe borgerne, og som er samfundsmæssigt bedst.

Håndtering af regnvand i byer skal gentænkes
Vi vil i 3VAND gerne facilitere samarbejder, der hjælper helheden - både hvad angår planlægning, projektering og drift af robuste og fremtidssikrede løsninger. Vi ønsker at stille os til rådighed som dem, der samler trådene, skaber overblikket og styrker samarbejdet mellem de mange forskellige aktører. Så kan alle gøre netop det, de er bedst til inden for deres område - samtidig med, at vi sammen finder løsninger, der hænger sammen på tværs af hele vandkredsløbet.

Det kræver, at loven ændres, og det kræver, at vi får økonomisk råderum til at investere i klimatilpasning.

Derudover skal vi gentænke måden at håndtere regnvand i byer på. Vi skal, hvor det er muligt, forlade rør- og bassinløsninger. De er dyre, er ikke de mest bæredygtige, og kapaciteten vil hurtigt blive overskredet.

I stedet skal vi optimere samspillet mellem eksisterende rør- og bassinløsninger med en helt ny infrastruktur på jordoverfladen, der kan håndtere de øgede vandmængder, opmagasinere vandet og placere det, hvor det spiller sammen med kommunernes overordnede planer, og hvor det gør mindst skade. Kort sagt skabe tid og plads til vandet.