Spring til indhold

Regnvand ud af kloakkerne

04. jun. 2020

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Mere klimatilpasning skal mindske overløb til naturen.

En aktuel sag om planlagt udledning af spildevand til Øresund har det seneste stykke tid vakt stor debat. Det har også medført en diskussion om de såkaldte overløb, hvor blandet regnvand og spildevand løber ud i åer, fjorde eller hav. 

Overløb sker ved kraftige regnskyl, hvor der ikke er plads nok i kloaknettet. Det er en slags ”ventil”, der skal forhindre det fortyndede spildevand i at løbe op gennem riste og afløb i fx privat beboelse. 

Hos VandCenter Syd arbejder vi hele tiden på at reducere overløb, for selvom spildevandet er fortyndet, så tilfører det kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Der er dog både nogle praktiske og økonomiske udfordringer.

- Så længe vi leder regnvand ned i kloakkerne, vil der være en udfordring med overløb. Derfor har vi brug for at skrue op for klimatilpasningen af vores byer og ned for regnvand i kloakkerne, siger Andreas Bassett, der er driftschef i VandCenter Syd. 

Plads og penge

Udfordringen med overløb skyldes pladsen i kloakkerne og stigende mængder regn – men også voksende byer, hvor asfalt og bygninger forhindrer regnen i naturligt at kunne sive ned i jorden. I byerne er det forbundet med store praktiske udfordringer at ændre på kloaknettet.

- Vi forsøger at gribe de muligheder, der er, for at komme i jorden. I Odense har vi fx udvidet og ændret kloaknettet, da vi alligevel skulle flytte rørene for at gøre plads til Letbanen, siger Andreas Bassett. 

Kommunale spildevandsplaner er vores grundlag for udbygning og ændringer af afløbssystemet. Skrues der op for ønskerne i spildevandsplanen, er det vores opgave at investere herefter. 

En øget kapacitet i kloaknettet vil kræve store investeringer. Regningen vil ende hos forbrugerne, da vores aktiviteter finansieres via prisen på vand og afløb. 

Klimatilpasning er svaret

Større rør er dog kun en del af løsningen. Vandsektoren arbejder i dag med en række forskellige metoder til at holde regnvandet ude af kloakkerne.

Separatkloakering er én metode. Her skilles spildevandsrør og regnvandsrør, så regnvandet ikke lægger pres på kapaciteten i spildevandsrørene. VandCenter Syd har gennem mange år øget andelen af rør, der er separatkloakerede, så de i dag udgør ca. 60 % af ledningsnettet. Denne indsats efterlader plads i spildevandsrørene til spildevandet. 

Andre metoder handler om at håndtere regnvandet lokalt. VandCenter Syd arbejder fx med anlæg af regnvandssøer, regnbede, bassiner samt grønne områder, der kan oversvømmes ved regn. Projekter, der konkret har været rettet mod at reducere overløb, er fx Højstrup-bassinet og Langelinie-projektet

- Der er selvfølgelig mulighed for at skrue op for indsatsen her. Vi leverer det, som samfundet ønsker og finansierer, siger Andreas Bassett.

Det er en omfattende opgave at reducere overløb, og derfor har vi også projekter, hvor borgerne afleder regnvand på egen grund - dét, der hedder LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). Netop denne type bidrag, ser VandCenter Syd som et vigtigt supplement. 

- Skal vi have regnvandet ud af kloakkerne, er der brug for borgere, kommune, boligselskaber, virksomheder og alle andre, der har et stykke jord i byen. Klimatilpasning kræver, at vi arbejder sammen, siger Andreas Bassett.