Spring til indhold

Overskridelse af grænseværdi

20. aug. 2020

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Seneste vandanalyse fra Lindvedværket viste en marginal overskridelse af grænseværdien for desphenyl-chloridazon. Overskridelsen var ikke sundhedsskadelig, og vandet overholder igen grænseværdien.

Opdatering 24. august:

Prøveresultater viser nu, at indholdet af desphenyl-chloridazon er steget i flere af de boringer, der leverer vand til Lindved vandværk. Det forklarer den overskridelse af grænseværdien, der var i drikkevandet.

Der er forskel på, hvor meget de enkelte boringer indeholder. Vi har ændret på, hvor meget boringerne hver især leverer – og kan derfor overholde de kvalitetskrav, der er til drikkevandet.

Driftschef Andreas Basset siger:

- Udviklingen med et stigende indhold af desphenyl-chloridazon i grundvandsmagasinet er bekymrende. Vi tager løbende test, så vi kan overholde kvalitetskravene til drikkevand, og på den lange bane understreger dette behovet for, at vi fortsætter arbejdet med at beskytte grundvandet. 

* * * * * * * *

 

Resultatet af en rutinemæssig måling udtaget den 3. august af vores vand fra Lindvedværket viste et indhold af pesticidresten desphenyl-chloridazon på 0,12 mikrogram/l, hvor grænseværdien er 0,10 mikrogram/l. 

Prøven er taget som led i vores løbende overvågning af vandkvaliteten. 

Da prøveresultatet afveg væsentligt fra vores beregninger bad vi laboratoriet om at udføre re-analyse. Re-analysen af den oprindelige vandprøve viste 0,11 mikrogram/l. 

Vi udtog samtidig yderligere en prøve fra Lindvedværkets rentvandsafgang til analyse for desphenyl-chloridazon den 13. august. Denne prøve viste nu 0,08 mikrogram/l. 

Vandet fra Lindvedværket overholder således igen grænseværdien for desphenyl-chloridazon.

Vi har desuden efterfølgende justeret indvindingen på Lindvedværket for at sikre, at vi fortsat holder os under grænseværdien.

Overvågning og justering

Vi overvåger løbende indholdet af en lang række stoffer i vandet på vores vandværker. Det gør vi ved at beregne et samlet resultat baseret på tal for de boringer, der bidrager i produktionen. Regnestykket gøres ud fra evt. indhold af stoffer i hver enkelt boring, samt hvor stor en andel af produktionen, den leverer. Vores beregninger kombineres med vandprøver på vandværkerne, som vi udtager minimum hver tredje måned. Desuden udtager vi prøver fra de enkelte boringer med forskelligt tidsinterval afhængig af den generelle vandkvalitet på værkerne og boringernes sårbarhed.

Da prøveresultaterne fra Lindved vandværk i august 2020 viste et højere indhold af desphenyl-chloridazon end vores beregninger, er vi nu i gang med at udtage flere prøver fra de enkelte boringer for at finde årsagen, så vi kan justere vores indvinding korrekt.

Baggrund

Problemerne med desphenyl-chloridazon blev kendt tilbage i efteråret 2017, da VandCenter Syd og flere andre vandværker opdagede stoffet i drikkevandet. Der er tale om nedbrydningsproduktet fra et ukrudtsmiddel og flere af vores boringer viste sig at have indhold af stoffet. Myndighederne vurderede dengang, at der ikke er sundhedsfare ved stoffet i de koncentrationer, VandCenter Syd fandt, og som er på niveau med det, vi har fundet nu.