Spring til indhold

Fund af nyt stof i grundvandet

27. jan. 2021

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

I forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening af grundvandet, er der fundet et nyt miljøfremmed stof i prøver fra hele landet. Der er tale om stoffet TFA (trifluoreddikesyre), der menes bl.a. at stamme fra kølemidler i klimaanlæg og drivstoffer i spraydåser.

Det nye stof er ikke fundet i mængder, der vurderes at være sundhedsskadelige, og i langt de fleste af prøverne er mængden af TFA under 1 mikrogram pr. liter. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder* vurderet, at de aktuelle fund ikke udgør en sundhedsrisiko. 

VandCenter Syds boringer har ikke været med i den pågældende massescreening, men da vi er meget optagede af at sikre kvaliteten af vores drikkevand, har vi testet vandet på alle vores vandværker, hvor bl.a. måling for TFA indgår. Vi afventer pt. resultatet, som vi forventer at have inden for 2 uger fra dags dato (27. januar 2021). 

Finder vi overskridelser af grænseværdierne vil dette blive offentliggjort her på vores hjemmeside. 

Ved fund i vores drikkevand vil vi naturligvis vurdere behovet for også at lede efter stoffet i vores boringer samt foretage evt. nødvendige justeringer på indvindingen, så vandet fra vores vandværker forsat kan leve op til de lovmæssige krav om grænseværdier.

God overvågning er et vigtigt redskab

Grundvandsbeskyttelse er én af vores store mærkesager. Det samme er samarbejde på tværs af kommunegrænserne - for dem er vandet ligeglad med. 

I de senere år er forekomsten af pesticidrester i vores grundvand steget kraftigt, og det skal vi tage alvorligt. Derfor er vi sammen med DTU og fire andre vandselskaber gået sammen og har etableret et sekretariat for samarbejde og videndeling om bl.a. grundvandsbeskyttelse. Formålet er at sikre vores drikkevand i Danmark med særligt fokus på problematikken med pesticidforurening.

Samtidig er vi også en del af det danske vandpanel, hvor vi sammen med bl.a. DANVA, Miljøstyrelsen og andre aktører på området er med til at drøfte håndteringen af konkrete trusler for grundvands- eller drikkevandsforureninger samt koordinering af indsatser.

 

*I Tyskland er de sundhedsmæssige grænseværdier for TFA på 60 mikrogram/l (der anbefales dog max 10 mikrogram/l på drikkevand). 

 

Formålet med massescreening

Formålet med Miljøstyrelsens massescreening er at blive klogere på, om de eksisterende kontrol- og overvågningsaktiviteter er tilstrækkelige. Det er sket på anbefaling fra pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet, der blev nedsat efter de store udfordringer med desphenyl-chloridazon, der viste sig i 2017. 

Bag screeningen ligger et større arbejde med at sammensætte en analysepakke og finde målemetoder til de forskellige pesticidstoffer og miljøfremmede stoffer. Massescreeningen er i dag det bedste supplement til den obligatoriske overvågning af grundvand og drikkevand.