Spring til indhold

Flere undersøgelser af jordforurening

20. jan. 2022

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Området omkring Nordøst renseanlæg skal nu undersøges for PFAS-stoffer.

 

Jordprøver fra Nordøst renseanlæg har vist forhøjet indhold af PFOS, som er et problematisk stof af typen PFAS-stoffer. Prøver fra kvæg, der har græsset på området, har vist indhold af stoffet, der ligger over grænseværdien.

For få år siden fik vi en henvendelse på, om Seden Strandby Kogræsserlaug måtte bruge arealet til at have køer på græs. Det ville vi gerne hjælpe med, og dengang var der ikke nogen, der kendte til forureningen. Køerne har derfor græsset på arealet siden 2018.

- Vi er virkelig kede af, at kogræsserlauget står i en situation med indhold af PFOS i kødet fra deres kvæg, siger driftschef hos VandCenter Syd Andreas Bassett.

Årsag til forureningen

I forlængelse af fundet har VandCenter Syd set på, hvad der kan være årsag til forureningen.

- Det er vores vurdering, at forureningen kan stamme fra tidligere tiders opbevaring af spildevandsslam eller grus og sand fra spildevand, siger Andreas Bassett.

Vi har tidligere meldt ud, at en tredje mulig forklaring kunne være, at PFOS kom fra driften af en æbleplantage, der tidligere har ligget på arealet. Det er der ikke dokumentation for, og det ser vi derfor ikke længere som en mulig årsag.

Spildevandsslam har været opbevaret på området i 1995-1997 i perioder, hvor slammet ikke kunne afsættes på sædvanlig vis. Sand og grus har været opbevaret i 2006-2007 i forventning om, at der skulle anlægges et sandafvandingsanlæg, som senere blev droppet.

Indholdet af PFAS-stoffer i både slam, sand og grus stammer fra spildevand, som kommer fra fx industrier og husholdninger.

Vi forventer ikke, at der vil kunne opnås 100 % klarhed over kilden til forureningen, for dengang, der blev opbevaret slam, sand og grus på området, tog man ikke prøver for PFAS-stoffer.

Nye jordprøver

Kvæget fra Seden Strandby Kogræsserlaug har græsset på renseanlæggets område - men også på området udenfor. På et møde med Odense Kommune har vi i dag aftalt, at der skal tages prøver af dræn, vandløb og jord i området uden for renseanlægget for at kortlægge, om der er yderligere forurening med PFAS-stoffer. 

Prøverne tages i næste uge, og vi forventer at få svar inden for de næste to måneder.