Spring til indhold

Drikkevandskvalitet

Stregtegning af kande og glas

Vand fra hanen er mindst lige så godt og rent som flaskevand - og så er det 200-500 gange billigere! Her kan du læse om vores arbejde med vandkvalitet.

Tjek på vandkvaliteten

Vi fører skarp kontrol med drikkevandet og sender mange prøver af drikkevandet til analyse. Prøverne er bl.a. taget på vandværkerne og hos udvalgte forbrugere. Herunder kan du se udvalgte værdier for vores drikkevandskvalitet i 2023 samt antal sager med overskridelse af bakterietal og pesticidfund.

Analyseparameter    Enhed    2023
 Højest tilladelige 
værdier
 Hårdhedsgrad - interval (målt på vandværk)  ºdH  15 - 19  30
 Gennemsnitligt indhold af jern (målt ved forbrugeres vandhaner)  mg/l  0,041  0,2
 Gennemsnitligt indhold af mangan (målt ved forbrugeres vandhaner)  mg/l  0,003  0,02
 Antal tilfælde med overskridelse af bakterietal
(prøver udtaget ved forbrugere)
 antal  8*  -
 Antal tilfælde med overskridelser af pesticid (målt på vandværker)  antal  0  -

I 2023 har vi også haft tre overskridelser ved vores drikkevandsposte. Alle sager er håndteret i tæt samarbejde med myndighederne, og der var i ingen af tilfældene risiko for forbrugernes sundhed.

Desuden har vi haft 13 overskridelser på indhold af jern og vandets klarhed /uklarhed. Disse overskridelser var fra såkaldte straksprøver udtaget hos forbrugere uden at vandet først har fået lov at løbe. Efterfølgende ’flushprøver’ (hvor det først skylles ud, inden prøven tages) var OK.  

Hårdhedsgrad 

Vandet i VandCenter Syds forsyningsområde er "temmelig hårdt" til "hårdt". Hårdheden kan variere lidt, fordi vandet kommer fra forskellige vandværker.
"Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium, og hårdt vand indeholder meget af begge dele. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen - se emballagen til dit vaskemiddel.

UV-behandling

Vi har indført UV-behandling på udvalgte steder i vandforsyningssystemet i Odense. Behandlingen er en ekstra tryghed for forbrugerne, da den slår eventuel forurening med bakterier ned. Den store gevinst er også, at en eventuel forurening hurtigt kan spores og begrænses, fordi anlæg og ledninger med UV-anlæg kan udelukkes, når man skal finde forureningskilden. Dermed vil færre forbrugere blive berørt i en forureningssituation. Odense Kommune har givet tilladelse til UV-behandlingen under forudsætning af, at VandCenter Syd opretholder et fortsat højt niveau på arbejdet med vandkvalitet.

Overskridelser

VandCenter Syd skal jf. Drikkevandsbekendtgørelsen informere om overskridelser af fastsatte max. værdier for bakterietal, pesticider mm.

Alle overskridelser i 2022 fundet hos forbrugere og ved egenkontroller kan ses i nedenstående excel-dokument. 

Vi har i august 2017 for første gang gjort fund af pesticidet desphenyl-chloridazon, og i flere tilfælde var det fund over grænseværdien. 

Alle sager er blevet håndteret i tæt samarbejde med vores myndigheder, og ingen af tilfældene har udgjort sundhedsrisiko for forbrugerne.

Ønsker du at kontakte VandCenter Syd vedr. en eller flere af overskridelserne, så oplys venligst en overskridelses specifikke sagsnummer - som anført i det excel-dokument, som findes på linket ovenfor.