Spring til indhold

Sådan kontrolleres drikkevandet

Stregtegning af glas

Vand er det vigtigste levnedsmiddel, vi har. For at sikre dig sundt og sikkert vand i hanen kontrollerer vi løbende kvaliteten af både grundvand og drikkevand.

Sådan kontrolleres drikkevandet

Vandkvaliteten bliver kontrolleret flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger. Kontrollen bliver planlagt efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen, som vi supplerer med mange ekstra prøver.

  • I boringerne  kontrollerer vi det ubehandlede grundvand hvert 3. år jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.
  • På vandværkerne foretager vi mikrobiologisk egenkontrol af grundvandet og drikkevandet en gang om måneden. Desuden foretager vi fire gange årligt en egenkontrol af drikkevandet for en lang række stoffer og parametre. 
  • I vandledningerne foretager vi egenkontrol af drikkevandet udvalgte steder ca. 300 gange årligt.
  • Hos udvalgte forbrugere udfører vi kontrol med drikkevandet direkte fra vandhanen ca. 115 gange om året jf. Drikkevandsbekendtgørelsen. 

Læs mere om kontrollen i Drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet ("Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg").

Hvad analyserer vi for?

VandCenter Syds analyseprogram er meget omfattende. Vi foretager betydeligt flere analyser, end der lovmæssigt er krav om.
 
Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. De miljøfremmede stoffer kan fx være chlorerede opløsningsmidler, pesticider og rester af benzin og olie. Derudover måler vi bl.a. bakterietal forskellige steder i forsyningsnettet.

Hvem udfører kontrollen?

Kontrolprogrammet opsættes af VandCenter Syd i samarbejde med vores tilsyns kommuner. Vandprøverne udtages og analyseres af et uvildigt akkrediteret laboratorium.  
Som privatperson kan du til enhver tid for egen regning få foretaget en vandanalyse ved at kontakte et laboratorium.