Spring til indhold

Forurening af grundvandet

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet er en udfordring for vandværker i hele landet. Hos VandCenter Syd overvåger vi nøje kvaliteten af grundvandet i vores område og tilpasser løbende vores indvindingsstrategi for at sikre, at vi overholder alle fastsatte grænseværdier for det drikkevand, vi sender ud til vores forbrugere. Her kan du få et overblik over situationen og de indsatser, vi gør.

Denne side er sidst opdateret d. 04-12-2023

Pesticidfund

Siden 2017 har VandCenter Syd arbejdet på at løse udfordringer med pesticidresten desphenyl-chloridazon (DPC) i vores boringer, og vi har flere gange været nødt til at lægge vores indvindingsstrategi om for fortsat at kunne overholde de fastsatte grænseværdier for drikkevandet.

Forureningen af grundvandet har vist sig at være et landsdækkende problem, hvor der også findes andre typer af pestidrester og miljøfremmede stoffer i drikkevandsboringer rundt om i landet. bl.a.

På Fyn er det fortsat især DPC, der giver udfordringer, og hos VandCenter Syd har vi fund af DPC i to tredjedele af vores boringer. Det betyder, at vi i dag har begrænset eller stoppet indvindingen fra en række boringer, og i stedet skruet op for andre boringer. Det har løst problemet indtil nu, men en for stor ændring i fordelingen af vores indvinding, kan have andre alvorlige konsekvenser, og det er uholdbart på sigt.

Vi følger vores vandkvalitet nøje, og lægger løbende vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden. 

Vores forbrugere kan fortsat trygt drikke vandet fra hanen.

PFAS

Siden 2014 har VandCenter Syd kontrolleret drikkevandet for en række flourstoffer (PFAS-stoffer). Vi har ikke haft nogen fund på vores vandværker.  Vi holder fortsat øje med niveauerne, så du trygt kan drikke vandet fra hanen.

Efterspørgsel på viden 

Fund af pesticidrester har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og omfanget har desværre vist sig at være betydeligt. Fordi transporttiden af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem jordlagene og grundvandet er lang - og afhænger af mange faktorer - er det fortsat usikkert, hvordan det vil udvikle sig over tid. Dette ønsker vi og mange andre forsyninger i Danmark at blive klogere på. 

Under titlen InSa-Drikkevand har vi sammen med Aarhus Vand, HOFOR, Novafos, TREFOR Vand og DTU Miljø (Sekretariat og fagligt referencecenter) igangsat en koordineret vidensopbygning, som skal sikre, at vi fortsat kan levere rent drikkevand i fremtiden. Samarbejdet skal: 

  • Samle eksisterende viden om forureninger af grundvand og drikkevand
  • Sikre videndeling i Danmark
  • Sikre og koordinere igangsættelse af nødvendige undersøgelser, udvikling og forskning

I 2023 har InSa-Drikkevand afprøvet en ny metode til screening for miljøfremmede stoffer i drikkevandet fra et bredt udsnit af vandværker i Danmark mhp. at opdage evt. nye problemstoffer eller stofgrupper. VandCenter Syd har bidraget til screeningen med vand fra to af vores vandværker. De foreløbige resultater giver ikke anledning til bekymring hos VandCenter Syd. 

I første omgang handler det om at afprøve analysemetoden hos InSa-Drikkevand og at få be- eller afkræftet fund, der foreløbig er gjort. Hvis nogle fund bekræftes vil det være Miljøstyrelsens vurdering, om nye stoffer udgør en trussel mod drikkevandet og skal på listen over stoffer som alt drikkevand i Danmark skal testes for. 

Med den nye viden får vi på sigt endnu bedre forudsætninger for både at udvikle målrettede rensemetoder og gennemføre en indsats for at beskytte grundvandet imod forurening.

 

Læs mere om InSa-Drikkevand

 

Overvågning styrket

Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter dog ikke alle stoffer, der findes, og i sommeren 2017 var pesticidresten desphenyl-chloridazon ikke på listen. Det er den nu.

For at undgå en gentagelse – om muligt – gik offentlige myndigheder, vandselskaber og brancheorganisationer sammen, og i slutningen af 2018 kom en arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen med en række anbefalinger, der styrker processen med at samle og kvalificere al tilgængelig viden til brug for vandværkernes kontrol af vandkvaliteten. VandCenter Syd er repræsenteret i arbejdsgruppen, og i februar 2020 i kunne Miljøstyrelsen præsentere de første resultater af en massescreening for pesticidstoffer i grundvandet. I 2021 blev der foretaget endnu en massescreening, som var den 3. massescreening af det danske grundvand

Ved en række lejligheder har VandCenter Syd testet for stoffer ud over dem, vi er forpligtet til. Fx hvis der har været gjort fund hos andre vandselskaber, eller der har været en ny relevant analysepakke for pesticider. Vi er også med i et partnerskab med Region Syddanmark og Odense Kommune om at screene for eventuelt andre nye stoffer på to udvalgte kildepladser. Samarbejdet gør os klogere på potentielle kilder til forurening, der ligger tæt på vores kildepladser.

Nye stoffer

I 2022 kom stoffet R471811 med i drikkevandsbekendtgørelsen som et stof, vi skal taste for. Det har vi gjort, og vi har fundet stoffet i ca. halvdelen af vores boringer. Værdierne er dog så lave at de ikke overskrider grænseværdierne for drikkevand.

Fremtiden

VandCenter Syd arbejder på at beskytte fremtidens grundvand. Bl.a. er vi med til at rejse skov over vigtige grundvandsmagasiner og indgå dyrkningsaftaler, så der ikke sprøjtes i disse områder.

Grundvandsbeskyttelse har en fremtrædende placering i vores Strategi 2020-2024, men denne indsats kan vi først se resultaterne af om 30-50 år, og der er brug for andre indsatser, der på ansvarlig vis løser problemet nu og her og i den nære fremtid. Derfor har igangsat kulfiltrering på udvalgte boringer*, da metoden har vist sig effektiv til at fjerne DPC fra vandet. Vi forventer at skulle rense grundvandet fra de udvalgte boringer i mange år, inden vi kan begynde at høste frugten fra vores mere langsigtede strategi om grundvandsbeskyttelse.

 

*Kulfiltrering på vandværkerne kræver individuel godkendelse fra myndighederne, som i dette tilfælde er Odense Kommune.


Læs mere