Spring til indhold

Pesticidfund

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Vi og andre vandværker har siden 2017 oplevet udfordringer med fund af nye pesticider. Her kan du få et overblik og se, hvordan VandCenter Syd håndterer situationen

Denne side er sidst opdateret d. 01.07-2021

Siden 2017 har VandCenter Syd arbejdet på at løse udfordringer med pesticidresten desphenyl-chloridazon (DPC) i vores boringer, og vi har flere gange været nødt til at lægge vores indvindingsstrategi om for fortsat at kunne overholde de fastsatte grænseværdier for drikkevandet.

Selvom vi har haft kortvarige overskridelser af grænseværdien for DPC, er det vigtigt at understrege, at stoffet ikke er sundhedsfarligt i de koncentrationer, vi har fundet. Den fastsatte grænseværdi er på 0,1 mikrogram per liter, mens miljøstyrelsen angiver, at det skal helt op på 300 mikrogram pr liter for at være sundhedsskadeligt for en voksen.

Forureningen af grundvandet har vist sig at være et landsdækkende problem, hvor Fyn er hårdt ramt på især DPC. Hos VandCenter Syd har vi fund af DPC i to tredjedele af vores boringer. Det betyder, at vi i dag har begrænset eller stoppet indvindingen fra en række boringer, og i stedet skruet op for andre boringer. Det har løst problemet indtil nu, men en for stor ændring i fordelingen af vores indvinding, kan have andre alvorlige konsekvenser.

Vi følger vores vandkvalitet nøje, og lægger løbende vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden. 

Vores forbrugere kan fortsat trygt drikke vandet fra hanen.

Efterspørgsel på viden 

Fund af pesticidrester har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og omfanget har desværre vist sig at være betydeligt. Fordi transporttiden af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem jordlagene og grundvandet er lang - og afhænger af mange faktorer - er det fortsat usikkert, hvordan det vil udvikle sig over tid. Dette ønsker vi og mange andre forsyninger i Danmark at blive klogere på. 

Under titlen InSa drikkevand har vi sammen med Aarhus Vand, HOFOR, Novafos, TREFOR Vand og DTU Miljø (Sekretariat og fagligt referencecenter) igangsat en koordineret vidensopbygning, som skal sikre, at vi fortsat kan levere rent drikkevand i fremtiden. Samarbejdet skal: 

  • Samle eksisterende viden om forureninger af grundvand og drikkevand
  • Sikre videndeling i Danmark
  • Sikre og koordinere igangsættelse af nødvendige undersøgelser, udvikling og forskning

 

Overvågning styrket

Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter dog ikke alle stoffer, der findes, og i sommeren 2017 var pesticidresten desphenyl-chloridazon ikke på listen. Det er den nu.

For at undgå en gentagelse – om muligt – er offentlige myndigheder, vandselskaber og brancheorganisationer gået sammen, og i slutningen af 2018 kom en arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen med en række anbefalinger, der styrker processen med at samle og kvalificere al tilgængelig viden til brug for vandværkernes kontrol af vandkvaliteten. VandCenter Syd er repræsenteret i arbejdsgruppen, og i februar 2020 i kunne Miljøstyrelsen præsentere de første resultater af en massescreening for pesticidstoffer i grundvandet. I 2021 skal der foretages endnu en massescreening, som bliver den 3. massescreening af det danske grundvand. 

Ved en række lejligheder har VandCenter Syd testet for stoffer ud over dem, vi er forpligtet til. Fx hvis der har været gjort fund hos andre vandselskaber, eller der har været en ny relevant analysepakke for pesticider. Vi er også med i et partnerskab med Region Syddanmark og Odense Kommune om at screene for eventuelt andre nye stoffer på to udvalgte kildepladser. Samarbejdet gør os klogere på potentielle kilder til forurening, der ligger tæt på vores kildepladser.

Fremtiden

VandCenter Syd arbejder på at beskytte fremtidens grundvand. Bl.a. er vi med til at rejse skov over vigtige grundvandsmagasiner og indgå dyrkningsaftaler, så der ikke sprøjtes i disse områder. Grundvandsbeskyttelse har desuden fået en fremtrædende placering i vores Strategi 2020-2024. Denne indsats kan vi dog først se resultaterne af om 30-50 år, og der er derfor også brug for andre indsatser, der på ansvarlig vis løser problemet nu og her og i den nære fremtid. Lokal rensning med kulfilter (som kan fjerne bl.a. DPC) er fx noget, vi skal overveje på særligt problematiske boringer. 

 


Læs mere