Spring til indhold

Forurening af grundvandet

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet er en udfordring for vandværker i hele landet. Hos VandCenter Syd overvåger vi nøje kvaliteten af grundvandet i vores område og tilpasser løbende vores indvindingsstrategi for at sikre, at vi overholder alle fastsatte grænseværdier for det drikkevand, vi sender ud til vores forbrugere. Her kan du få et overblik over situationen og de indsatser, vi gør.

Denne side er sidst opdateret d. 04.03-2024

Forurening af grundvandet er et landsdækkende problem, hvor der findes både pesticidrester og miljøfremmede stoffer i drikkevandsboringer. Et af de udbredte problemer er pesticidresten desphenyl-chloridazon (DPC), som VandCenter Syd har i to tredjedele af vores boringer. Det håndterer vi ved styring af vores indvinding og kulfiltrering på udvalgte boringer.

Vi overholder alle grænseværdier, og vores forbrugere kan trygt drikke vandet fra hanen.

Vi følger vores vandkvalitet nøje, og lægger vandanalyser fra vores vandværker på hjemmesiden.

Overvågning og viden

Som vandselskab har vi pligt til at teste vores drikkevand for en række uønskede stoffer. Listen over stoffer i det obligatoriske analyseprogram opdateres og udvides efterhånden, som der gøres nye fund eller opbygges ny viden - fx i forbindelse med Miljøstyrelsens overvågning af grundvandet eller i andre partnerskaber.

Fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet har sat en helt ny dagsorden for forsyningssikkerhed, og omfanget har desværre vist sig at være betydeligt.

Vi ved ikke, hvordan det vil udvikle sig over tid, bl.a. fordi disse stoffer (og deres nedbrydningsprodukter) er lang tid om at trænge ned gennem jordlagene til grundvandet. Dette ønsker vi og mange andre forsyninger i Danmark at blive klogere på, for bedre at kunne sikre, at vi kan levere rent drikkevand i fremtiden.

Under titlen InSa -Drikkevand har vi sammen med en række andre forsyninger samt DTU Miljø (Sekretariat og fagligt referencecenter) igangsat en koordineret vidensopbygning, som skal:

  • Samle eksisterende viden om forureninger af grundvand og drikkevand
  • Sikre videndeling i Danmark
  • Sikre og koordinere igangsættelse af nødvendige undersøgelser, udvikling og forskning

Læs mere om InSa-Drikkevand (website)

Nye stoffer

Ved en række lejligheder har VandCenter Syd testet for stoffer ud over dem, vi er forpligtet til. Fx hvis der har været gjort fund hos andre vandselskaber, eller der har været en ny relevant analysepakke for pesticider.

Har vi fund af miljøfremmede stoffer over grænseværdien, offentliggør vi det altid i en nyhed på hjemmesiden.

Fremtiden

VandCenter Syd arbejder på at beskytte fremtidens grundvand. Bl.a. er vi med til at rejse skov over vigtige grundvandsmagasiner og indgå dyrkningsaftaler, så der ikke sprøjtes i disse områder.

Grundvandsbeskyttelse har en fremtrædende placering i vores Strategi 2020-2024, men denne indsats kan vi først se resultaterne af om 30-50 år, og der er brug for andre indsatser, der på ansvarlig vis løser problemet nu og her og i den nære fremtid. Derfor har vi igangsat kulfiltrering på foreløbig tre udvalgte boringer*, da metoden har vist sig effektiv til at fjerne DPC fra vandet. Vi forventer at skulle rense grundvandet fra de udvalgte boringer i mange år, inden vi kan begynde at høste frugten fra vores mere langsigtede strategi om grundvandsbeskyttelse.

*Kulfiltrering på vandværkerne kræver individuel godkendelse fra myndighederne, som i dette tilfælde er Odense Kommune.


Læs mere