Spring til indhold

Afsluttede udviklings- og innovationsprojekter

Stregtegning af skriv projekt

Herunder kan du et udvalg af de udviklings- og innovationsprojekter, som vi har deltaget i, og som nu er afsluttede.

Ønsker du at kontakte os vedr. et af vores afsluttede projekter, kan du skrive til info@vandcenter.dk.

Kemisk kortlægning af fosforressourcerne på renseanlæg med henblik på effektiv genindvinding

Øvrige partnere: Billund Vand, DIN forsyning

Circular resource utilization of residual sludge: Development of unit to produce activated carbon from biochar

Øvrige partnere: Aarhus Vand, Aquagreen, DTU

Rammeforsøg KU afvandet slam

Øvrige partnere: KU - SDU

Bedre vandkvalitet til forbrugerne

Øvrige partnere: HOFOR - DTU - KU

Smart Re-design of drinking water production

Øvrige partnere: VIA, Aarhus Vand, Amphi-Bac, Silhorko-Eurowater, Niras

Odense-modellen - Klimatilpasning i Odense

Øvrige partnere: Odense Kommune
Website: http://klimaklar.nu

Online DNA – optimerede miljøteknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Biofos, Aalborg Kloak, Aarhus Vand, Vienna University

FUBAF: From Urban Bio-waste to Animal Feed

Øvrige partnere: Biofos, Envidan, DTU, UniBio, LiqTech, AarhusVand

NaToxAq (Naturlige toksiner i jord og ferskvandssystemet)

Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR m.fl.

Darwin - resistens i spildevandssystemer

Øvrige partnere:KU samt en række internationale universiteter og forsyninger

Low-Energy and Low-carbon Nitrogen removal. Udredning af dårligt belyste nitrogen pathways i renseproecessen

Øvrige partnere:North Western University.

Full-Scale Evaluation of Conventional Activated Sludge and MABR N2O emission

Projektrapport

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi ved plantevalg i vejbede

Øvrige partnere:Københavns Universitet, HOFOR, Aarhus Vand, Odense Kommune, Brøndby Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune

Projektbeskrivelse

ReCover P - Recovery of Phosphorus from Waste Water Treatment Systems

Øvrige partnere: Aalborg Universitet, SDU, University of Vienna, Katholiske Universitet Leuven, Institute of Chemestry of Clermont Ferrand, Krüger A/S, ARWOS, Billund Vand, Aarhus Vand, Aalborg Forsyning, VCS

Granulært slam (Balancing flocs and grtanules for activated sludge process intensifitation in plug flow configurations

Øvrige partnere: En række udenlandske universiteter med University of Kansas i spidsen

Vandforsyningens Water Footprint

Øvrige partnere: HOFOR, DTU, Aarhus Vand

Livscyklusvurdering af klimatilpasningsteknologier til regn

Øvrige partnere: DTU, HOFOR, Aarhus Vand 

BioCap

Øvrige partnere: SDU (projektleder), KIER (Korea) 

PCP - Prækommercielle indkøb

Øvrige partnere: Erhvervsstyrelsen, Rambøll, DANVA og en række forsyninger 

Dynamiske skybrudskort

Øvrige partnere: SCALGO, Aarhus Universitet, COWI, Odense Kommune m.fl.

Water Smart City

Øvrige partnere: DTU m.fl.

Online DNA-sekventering til driftsoptimering af renseanlæg.

Øvrige partnere: Aalborg Universitet, Krüger, Aalborg Forsyning 

Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast og organisk stof

Øvrige partnere: TI, AL2, Vand og Affald, Dankalk 

SmarFilter-Fe – en add-on løsning til jernfjernelse fra råvand

Øvrige partnere: VIA University College, Aarhus Vand, Amphi-Bac

PAS – Plastic Air Softening

Øvrige partnere: AA-Water ApS, HOFOR

Energi- og klimaoptimering ved anvendelse af deammonifikationsprocesser i side- og hovedstrøm

Øvrige partnere: Aarhus Vand, Biofos, Envidan, Aarhus Universitet, DHI

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi ved plantevalg i vejbede

Øvrige partnere: Københavns Universitet, HOFOR, Aarhus Vand, Odense Kommune, Brøndby Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune

Udvikling af valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevandsanlæg

Øvrige partnere: Teknologisk Institut, Aarhus Vand

Udvikling af ultralydsbaseret renseværktøj til drikkevandsboringer

Øvrige partnere: Kjul & Co, SDU

Slamreduktion ved damptørring

Øvrige partnere: AquaGreen

DDS ved blødgøring (Optimering af teknologi til blødgøring af drikkevand)

Øvrige partnere: Krüger, HOFOR

Blødgøring af vand til OUH (forundersøgelse)

Øvrige partnere: Odense Kommune

Pilotprojekt med køkkenkværne på LPS ledning

RiskStyr - VF: Fra kontrol til styring - risikostyring i vandforsyning

Partnere: DTU (projektleder), DHI, BLST, OK, Århus Vand, HOFOR

Udvikling af 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for forståelse af det urbane vandkredsløb

PartnereGEUS, Alectia, Odense Kommune, I-GIS

Injiceringsværktøj til eliminering af skorstenseffekt (ITES)

Partnere: Kjul & Co.

Vandkvalitetssensorer

Partnere: DTU, HOFOR, Aarhus Vand, Kalundborg Forsyning

Optimering af nitrifikationsprocessen på Holmehaveværket

Partnere: Krüger, DTU

Screening for pesticider i Odense Kommune

Partnere: Odense Kommune

Intelligent samstyring af boringer på kildepladser

Partnere: Orbicon, Aarhus Vand, HOFOR/BIOFOS, Danmarks Tekniksne Universitet (DTU)

Intelligent realtidsfortolkning af vandkvalitetsmålinger

Partnere: Krüger, Aarhus Vand

Intelligent renoveringsstrategi for vandledningsnettet

Partnere: Alectia, Aarhus Vand

Intelligent samstyring af energiproduktion og –forbrug

Partnere: Grontmij, HOFOR/BIOFOS, Aarhus Vand

Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand

Partnere: HOFOR/BIOFOS, DTU

Fjernaflæsning af målere

Partnere: Energi Fyn

Etablering af vejbede

Partnere: KU-LIFE samt en række kommuner, forsyninger og private firmaer 

Sensorer til mikrobiel vandkvalitet

VandCenter Syd har sammen med tre andre forsyninger taget initiativ til at få udarbejdet et state of the art overblik over sensorer i relation til mikrobiel vandkvalitet. DTU Miljø har på vegne af de fire forsyninger udarbejdet en rapport med fokus på følgende:

  • Teknologier på markedet
  • Teknologier under udvikling eller i dokumentationsfase
  • Teknologier på forskningsniveau

Markedet for og udviklingen af sensorer til monitering af mikrobiel vandkvalitet er et ofte ugennemskueligt område. Udviklingen styres bl.a. af tilgængelige bevillinger, hvorved producenter og udviklingsforløb til stadighed starter op og lukker ned. Drikkevand er karakteriseret ved et næringsfattigt miljø, hvor bakterierne har lavt energi-niveau. Specifikke bakteriegrupper vil udgøre en meget lille andel af baggrundsbakterieniveauet, der vil have stor artsdiversitet. Det er derfor ikke altid muligt at anvende koncepter eller erfaringer fra andre miljøer, som fx fødevareproduktion eller medicinalindustri, da disse ofte er karakteriseret ved høje næringsniveauer og kraftig vækst af få kulturer.

Grøn Industrisymbiose

Genanvendelse af 17.000 tons kulstofholdigt affald og øget fossilfri energiproduktion.

 

HYACINTS

Hydrological modelling for assessing climate change impacts at different scales

Partnere: DSF, GEUS, Københavns Universitet, AU, Danmarks Meteorologiske Institut, DHI, Watertech, GRAS, AKV, KE, MC-O, MC-R

 

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg

Partnere: DHI, Unisense, Aarhus Vand

Vejledning om udnyttelse af fosfor fra spildevand

Partnere: Krüger (leadpartner), Aarhus Vand, NK Forsyning, Lolland Forsyning, Energiforsyningen Køge, DMU

Optimering af returskylningsprincipper for vandrensningsmembraner 

Partnere: LiqTec

Bæredygtig vandindvinding: Evaluering af vandplaner

Partnere: GEUS, TreFor, KE, Aalborg Forsyning, Aarhus Vand, Esbjerg Forsyning, DANVA

Udvikling og demonstration af system hos VandCenter Syd til reduktion af vandtab i ledningssystemer

Partnere: DHI, ENVIDAN

Pumpestyring med kunstig intelligens 

Partnere: Aktor Innovation

MIRESOWA

Microbial remediation of contaminated soil and groundwater

Partnere: GEUS, DTU, KU, Aarhus Universitet, Hvidovre Forsyning, Svendborg Vand, KE, Krüger, Region Syddanmark, Miljøstyrelsen, Miljøcenter Falster

Vand i byer

Partnere: Rådet for teknologi og innovation, DTU, KU-Life, en række vidensinstitutioner, rådgivere, forsyninger og udstyrsproducenter

WCU (Well Cleaning Unit)

Partnere: SDU, Center for Produktudvikling i Sønderborg, Influx A/S

Modelbaseret dynamisk styring af ledningsnettet

Partnere: 7T

Udvikling af urbanhydrologisk model til simulering af lokal afledning af både regnvand og grundvand (LARG) 

Partnere: Alectia, Odense Kommune, GEUS, Aarhus Universitet

Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter endt rensning og inspektion

Partnere: DTU

Der måles ofte forhøjede kimtal ved idriftsætning af rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning. Årsagen hertil har ikke været kendt, og VandCenter Syd har derfor i samarbejde med DTU Miljø undersøgt den mikrobielle vandkvalitet i forbindelse med inspektion og rensning af to rentvandsbeholdere på Hovedværket i Odense.

Byer i vandbalance - Innovationskonsortiet

Partnere: VCS + en række partnere fra "Byer i vandbalance-konsortiet"

Ellesump ved Ryds Å

Filterjord som renseelement

Partnere: Partnere fra "Vand i byer"-projektet

Hydrauliske egenskaber af grønne tage

Udvikling af flowdivider til vandværksfiltre

Partnere: Kjul & Co.