Spring til indhold

Bæredygtig indvinding

stregtegning af små og store træer

VandCenter Syd ønsker en bæredygtig grundvandsindvinding, hvor vandindvindingen ikke påvirker grundvandet eller den våde natur negativt. Der er en naturlig grænse for, hvor meget man kan indvinde fra en vandboring, før det får negative konsekvenser. Overudnyttelse af en boring kan fx på sigt dræne et grundvandsmagasin, trække uønskede stoffer eller forurening ind til grundvandet eller sænke vandmængden i søer og vandløb.

Vi forsøger at fordele vores indvinding strategisk under hensyn til både vandkvalitet, grundvandsressourcen og vandmiljøet omkring vores boringer. Men det er en kompleks opgave at sammensætte en indvindingsstrategi, der tilgodeser alle hensyn og lovkrav på samme tid: 

  • Hvis man justerer indvindingen for meget og pumper mindre ét sted og kraftigere et andet sted, risikerer man at flytte evt. forurening over i rene boringer. Der er derfor en øvre grænse for hvor meget grundvand, vi kan indvinde fra én boring uden risiko for at trække forurening ind til den.
  • Ændringer i vores grundvandsindvinding påvirker grundvandsstanden, dvs. hvor højt grundvandet ligger i jorden. Pumper man pludselig markant mindre grundvand op fra et bestemt sted, vil grundvandsspejlet stige, og det kan give problemer med oversvømmelser.
  • Pumper man for meget grundvand op fra et bestemt sted, kan det trække uønskede stoffer ind i vandet – fx saltvand i kystnære områder eller naturlige stoffer fra jordlagene, som vil forringe kvaliteten af drikkevandet og i værste fald ødelægge boringen.
  • Overudnyttelse af grundvandet på ét sted kan også medføre mindre vand i omkringliggende søer og vandløb til skade for dyre- og plantelivet.

Disse hensyn skal omhyggeligt balanceres for at indvinde grundvand på en bæredygtig måde. 

 

indvinding af grundvand fra flere boringer til samme vandværk

I VandCenter Syd får hvert vandværk vand fra flere boringer. Bliver en boring taget ud af drift, skal vandet derfor hentes fra andre boringer – eller andre vandværker. Det kan påvirke naturen og grundvandsressourcen uhensigtsmæssigt.