Spring til indhold

Vi beskytter grundvandet

Stregtegning af fodaftryk

VandCenter Syd har som strategisk mål at beskytte grundvandet mod forurening for at sikre rent drikkevand til fremtiden. Her kan du læse om vores indsatser for at beskytte grundvandet.

 

Det er en stor og kompleks opgave at beskytte grundvandet mod forurening. 

Konkret arbejder vi med at beskytte vores kildepladser. En kildeplads  er et større område med stor forekomst af grundvand i jorden, som vi indvinder ved hjælp af boringer. 

I vores arbejde med at beskytte grundvandet, bruger vi en hel værktøjskasse af forskellige metoder, du kan læse om nedenfor.

Skovrejsning

Én metode til at beskytte grundvandet er at plante skov. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med pesticider på jorden, og dermed fungerer skoven som et beskyttende "låg" over grundvandet nedenunder. Derfor igangsætter og medfinansierer VandCenter Syd skovrejsningsprojekter i de områder, hvor vi indvinder grundvand.

Den første skov, Elmelund Skov, plantede vi i 2014 i samarbejde med Naturstyrelsen og Odense Kommune. Skoven ligger over et grundvandsmagasin, hvor fra vi indvinder op til 3 mio. m3 grundvand om året (hvilket svarer til en tredjedel af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense).

Hvis du ikke kan se en video her, skal du sandsynligvis ændre dine cookie-indstillinger og sætte flueben ud for kategorien ’marketing’. Du kan ændre din cookie-indstillinger her.Vær opmærksom på, at YouTube indsamler og behandler dine personoplysninger til egne formål, når du accepterer marketingcookies. 

 

Hør vores projektchef Troels fortælle om skovrejsningen ved Elmelund i denne video.

Hvis du har problemer med at se udgivelsen, som vises her, skyldes det sandsynligvis dine cookie-indstillinger.
Du kan ændre din cookie-indstillinger her

Vi har også rejst skov ved Brylle, tæt ved én af vores kildepladser. Dette skovprojekt gennemførte vi sammen med Hedeselskabet. Det er første gang, at et vandselskab er gået sammen med en privat virksomhed om at rejse skov. Brylle Vandskov - som den nye skov er døbt - er et godt eksempel på, hvordan nye samarbejder kan hjælpe til at sikre fremtidens drikkevand.  

I 2020 indgik vi en partnerskabsaftale med Hedeselskabet om privat skovrejsning inden for oplandet til Holmehave kildeplads. Senest har vi i 2021 underskrevet en skovrejsningsaftale med Naturstyrelsen og Odense Kommune om en skov, der skal beskytte Lindved Kildeplads.

Dyrkningsaftaler

Vi indgår såkaldte dyrkningsaftaler om pesticidfri drift med grundejere, der råder over større arealer. På den måde kan vi – ligesom ved skovrejsning – forhindre forurening af områder, der er væsentlige i forhold til grundvand. 

BNBO

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal beskytte de såkaldt ”boringsnære beskyttelsesområder” – BNBO – dvs. arealet umiddelbart rundt om en vandboring. Beskyttelsen består i, at der indgås aftaler om at stoppe erhvervsmæssig brug af sprøjtemidler i en zone rundt om boringen. 

Både Odense, Nordfyns og Assens Kommune har foretaget en risikovurdering og vurderet, at der er behov for beskyttelse af størstedelen af VandCenter Syd vandboringer. Det er nu vores opgave at søge at indgå frivillige aftaler med de landmænd/lodsejere, der ejer jorden ved de boringer. Lodsejerne får en erstatning, som VandCenter Syd betaler. En stor del af vores boringer er i forvejen beskyttet med fx dyrkningsaftaler eller skov. Den nye lovgivning og kommunernes risikovurdering giver os nu anledning til at indgå flere aftaler om beskyttelse af grundvandet.

Er du en berørt lodsejer eller ønsker mere information så klik her.

I modsætning til skovrejsning beskytter BNBO et relativt lille område rundt om den enkelte boring. Ikke desto mindre er der tale om et godt supplement til vores øvrige grundvandsbeskyttelse, da det fremover vil være endnu flere af vores boringer, der får en eller anden form for beskyttelse. 

Lukning af gamle brønde

Forurening af grundvandet kan også ske ved nedsivning af giftstoffer langs private brønde og boringer. Vi kører derfor kampagner, hvor vi tilbyder gratis sløjfning (sikker lukning) af private brønde og boringer, der ikke længere er i brug. Vi har fx gennemført sløjfningskampagne i områder nær Bolbro, Borreby og Holmehave kildeplads, hvorfra vi henter 60 % af Odenses drikkevand.

Hvad kan du selv gøre?  

Som privatperson kan du selv beskytte grundvandet ved fx at undgå sprøjtemidler i din have. På www.vandigrunden.dk kan du læse mere om, hvordan du passer haven uden gift.

Vi kommunikerer løbende om giftfri have, og der findes mange lokale og nationale kampagner om emnet. En kampagne som fx www.giftfri-have.dk opfordrer både privatpersoner og erhvervsvirksomheder til at droppe sprøjtegift på deres grønne arealer, og det kan løbe op i mange kvadratmeter samlet set.

Der findes også organisationer, som arrangerer skovrejsning med donationer fra bl.a. private forbrugere. Et eksempel er Growing Trees Network, som lader både privatpersoner og virksomheder køber træer til plantning i kommende skov.

Grundvandskronen - øremærkede midler

Alle kunder, der får vand fra VandCenter Syd, betaler en såkaldt "grundvandskrone" på vandregningen – en krone pr. kubikmeter vand. Disse penge bruges på særlige indsatser til beskyttelse af grundvandet.

Bæredygtig indvinding

Vi ønsker at være bæredygtige i vores indvinding af grundvand - det vil sige at tage hensyn til både lovkrav, vandmiljø og forureningsproblematikker på samme tid. Det er en kompleks opgave, som du kan læse mere om under bæredygtig indvindingsstrategi.