Spring til indhold

Vi beskytter grundvandet

Stregtegning af fodaftryk

Det er afgørende at beskytte grundvandet mod forurening for at sikre rent drikkevand til fremtiden. Her kan du læse om vores indsatser for at beskytte grundvandet.

Det er en stor og kompleks opgave at beskytte grundvandet mod forurening. Derfor bruger vi en hel værktøjskasse af forskellige metoder, der spiller sammen.

Beskyttelse af boringer og kildepladser

Der findes lovgivning, som skal beskytte de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO´er) – altså arealet umiddelbart rundt omkring en vandboring – mod (primært) sprøjtemidler.

Derudover er vi i VandCenter Syd meget optaget af at beskytte vores kildepladser, dvs. de større områder omkring vores vandboringer, hvor grundvandet gennem mange år bevæger sig gennem jorden frem til boringerne. Vi har vurderet risici og formuleret handleplaner for beskyttelse af hver kildeplads

Skovrejsning

Én metode til at beskytte grundvandet er at plante skov. I skoven bliver der ikke gødet eller sprøjtet med pesticider på jorden, og dermed fungerer skoven som et beskyttende "låg" over grundvandet nedenunder. Derfor igangsætter og medfinansierer VandCenter Syd skovrejsningsprojekter i de områder, hvor vi indvinder grundvand.

Den første skov, Elmelund Skov, plantede vi i 2014 i samarbejde med Naturstyrelsen og Odense Kommune. Skoven ligger over et grundvandsmagasin, hvor fra vi indvinder op til 3 mio. m3 grundvand om året (hvilket svarer til en tredjedel af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense).

 

 


Hør vores hydrogeolog Troels fortælle om skovrejsningen ved Elmelund.

Vi har også rejst skov ved Brylle, tæt ved én af vores kildepladser. Dette skovprojekt gennemførte vi sammen med Hedeselskabet. Det er første gang, at et vandselskab er gået sammen med en privat virksomhed om at rejse skov. Brylle Vandskov - som den nye skov er døbt - er et godt eksempel på, hvordan nye samarbejder kan hjælpe til at sikre fremtidens drikkevand.  

I 2020 indgik vi en partnerskabsaftale med Hedeselskabet om privat skovrejsning inden for oplandet til Holmehave kildeplads. Senest har vi i 2021 underskrevet en skovrejsningsaftale med Naturstyrelsen og Odense Kommune om en skov, der skal beskytte Lindved Kildeplads.

Dyrkningsaftaler

Vi indgår såkaldte dyrkningsaftaler om pesticidfri drift med grundejere, der råder over større arealer. På den måde kan vi – ligesom ved skovrejsning – forhindre forurening af områder, der er væsentlige i forhold til grundvand. 

Lukning af gamle brønde

Forurening af grundvandet kan også ske ved nedsivning af giftstoffer langs private brønde og boringer. Vi kører derfor kampagner, hvor vi tilbyder gratis sløjfning (sikker lukning) af private brønde og boringer, der ikke længere er i brug. Vi har fx gennemført sløjfningskampagne i områder nær Bolbro, Borreby og Holmehave kildeplads, hvorfra vi henter 60 % af Odenses drikkevand.

Hvad kan du selv gøre?  

Som privatperson kan du selv beskytte grundvandet ved fx at undgå sprøjtemidler i din have. På www.vandigrunden.dk kan du læse mere om, hvordan du passer haven uden gift.

Vi kommunikerer løbende om giftfri have, og der findes mange lokale og nationale kampagner om emnet. En kampagne som fx www.giftfri-have.dk opfordrer både privatpersoner og erhvervsvirksomheder til at droppe sprøjtegift på deres grønne arealer, og det kan løbe op i mange kvadratmeter samlet set.

Der findes også organisationer, som arrangerer skovrejsning med donationer fra bl.a. private forbrugere. Et eksempel er Growing Trees Network, som lader både privatpersoner og virksomheder køber træer til plantning i kommende skov.

Grundvandskronen - øremærkede midler

Alle kunder, der får vand fra VandCenter Syd, betaler en såkaldt "grundvandskrone" på vandregningen – en krone pr. kubikmeter vand. Disse penge bruges på særlige indsatser til beskyttelse af grundvandet.

Bæredygtig indvinding

Vi ønsker at være bæredygtige i vores indvinding af grundvand - det vil sige at tage hensyn til både lovkrav, vandmiljø og forureningsproblematikker på samme tid. Det er en kompleks opgave, som du kan læse mere om under bæredygtig indvindingsstrategi.