Spring til indhold

Vi renser grundvandet for pesticidrester

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Hos VandCenter Syd renser vi grundvandet i udvalgte boringer for pesticidresten Desphenyl-chloridazon (DPC). Rensningen foregår vha. kulfiltre og løser de aktuelle problemer med pesticidforurening i vores forsyningsområde her og nu. Den mere langsigtede strategi er fortsat at arbejde intensivt med grundvandsbeskyttelse.

Mange steder i Danmark er grundvandet forurenet med rester af pesticider fra sprøjtegifte. Det udfordrer drikkevandsforsyningen både hos VandCenter Syd og mange andre steder i landet, fordi de forurenede boringer enten må sættes betydeligt ned i drift eller helt lukkes.

I stedet må indvindingen fra andre boringer sættes op for at opretholde forsyningssikkerheden. På sigt er det dog en uholdbar løsning, der kan resultere i overudnyttelse af andre boringer. Derfor har vi nu opsat kulfilterrensning på en af vores boringer og planlagt opsætning af filtre på yderligere tre boringer. 

Understøtter bæredygtig indvinding

Formålet med at rense direkte på de enkelte boringer er at sætte målrettet ind, hvor forureningsproblemet er, og boringen kan dermed fortsat være i drift. På den måde bidrager det til en bæredygtig grundvandsindvinding, hvor vi ikke overudnytter vores andre boringer. Hvis en boring overudnyttes risikerer man at dræne grundvandsmagasinet, trække forurening eller andre uønskede stoffer ind i boringen eller at påvirke vandstanden i søer og vandløb negativt.

Jo flere boringer, der kan holdes i drift jo større fleksibilitet får vi i vores vandindvinding, så vi kan udnytte vandressourcen bedre og samtidig beskytte grundvandsmagasinet mod overudnyttelse.

Sådan virker det 

Vandet fra de forurenede boringer ledes gennem to serieforbundne filtre med aktivt kul, før det sendes til behandling på vandværket. Kulfiltrene ’fastholder’ kemikalier som fx DPC. Desuden er der koblet et UV-anlæg på, så evt. virus eller bakterie-forurening i vandet også nedbrydes. 

Metoden med kulfiltrering er god, fordi den er effektiv på pesticidresten DPC, der pt. udgør den største udfordring for vores grundvand. – Men det er ikke en løsning på hele den forureningsudfordring, som Danmark står over for, da den på andre stoffer har ingen eller ringe effekt.

Grundvandsbeskyttelse er fortsat topprioritet

Selvom vi nu i en længere periode må tage mere avanceret rensning af grundvandet i brug, er vores mål fortsat at beskytte grundvandet, så det i fremtiden igen er rent nok til, at der ikke er behov for andet end den simple vandbehandling, vi har tradition for i Danmark.

Arbejdet med grundvandsbeskyttelse er således fortsat en topprioritet i VandCenter Syd, men da vi først høster frugten af den indsats om 30-50 år, når dagens nedbør er blevet til grundvand, er der brug for en ’både-og-indsats’. Med den lokale rensning af grundvandet i de forurenede boringer løser vi nutidens problemer på en ansvarlig måde uden at give køb på indsatsen for at beskytte grundvandet for fremtidens generationer. 


*Kulfiltrering på vandværkerne kræver individuel godkendelse fra myndighederne, som i dette tilfælde er Odense Kommune.