Spring til indhold

Naturlige giftstoffer i vandmiljøet

Stregtegning af kvalitetskontrol

Hver dag arbejder vi på at sikre den bedst mulige kvalitet af det drikkevand, vi leverer til vores kunder. Vi overvåger vandkvaliteten ved forskellige prøvetagninger, der analyserer vandet for indhold af miljøfremmede stoffer og bakterier. Men også naturligt forekommende giftstoffer kan have betydning for drikkevandskvaliteten.

Som en del af vores arbejde med at sikre en god drikkevandskvalitet, er det vigtigt at vide, om naturlige giftstoffer fra planter kan give udfordringer med at levere rent drikkevand til forbrugernes vandhaner. Derfor har vi siden 2016 deltaget i et europæisk projekt, som har haft fokus på at undersøge naturlige giftstoffer i vandmiljøet (NaToxAq).

Erfaringer fra projektet viser, at de kildepladser, hvor VandCenter Syd henter grundvand, ikke har problemer med naturlige giftstoffer. Det skyldes primært, at de problematiske planter ikke findes eller kun i begrænset omfang nær vores boringer. 

Selv hvis vi havde en større forekomst af planterne, ville vores kunder ikke have grund til bekymring. Vi henter nemlig vand fra de dybereliggende lag af grundvand - hvor alt tyder på, at stofferne bliver nedbrudt på vej ned igennem lagene.

Vi holder øje
Alligevel er naturlige giftstoffer noget, vi også fremover vil være opmærksomme på. 

• Det gælder fx, når vi planter skov for at beskytte grundvandet mod fremtidig forurening. Her er det vigtigt, at vi ikke introducerer et nyt problem med giftige planter, som spreder sig i stort antal tæt på vores indvindingsboringer.

• Det gælder fx i vores forsyningsstrategi, hvor vi skal have en særlig opmærksomhed på naturen i området, hvis vi vælger at bruge grundvand fra de højereliggende lag.

• Herudover vil det være naturligt at følge med i forskningen, da der er planter, vi endnu ikke ved tilstrækkeligt om, når det gælder deres indhold af giftige stoffer, hvordan disse stoffer omsættes i jorden, samt betydningen af ændret arealanvendelse.

Arbejdet i NaToxAq-projektet har resulteret i mange spændende faglige artikler, som kan være svære for en vandforsyning at omsætte til brug i det daglige arbejde med drikkevandskvalitet. Som en del af projektet har to ph.d.-studerende, Natasa Skrbic og Daniel Bernardo Garcia Jorgensen, derfor udarbejdet et notat, der opsummerer væsentlige erfaringer fra projektet, som er relevante i Danmark for både forsyninger og myndigheder.

De planter, som har vist sig at kunne udskille giftstoffer, der kan ende i vandløb og grundvand er: ørnebregne, eng-brandbæger, rød hestehov, rødkløver og lupin.

Privat ejede boringer
En særlig opmærksomhed bør de borgere have, som ejer deres egen boring, hvor de indvinder grundvand. 

Det skyldes, at disse boringer typisk ikke er ret dybe, og vandet er relativt ungt. Hvis nogle af de problematiske planter vokser tæt på boringen, kan der være en risiko for, at der havner naturlige giftstoffer i vandet.  

Det er muligt at købe en test af sit vand – se boksen til højre.

VandCenter Syds erfaringer fra NaToxAq-projektet er delt med vandbranchen gennem en artikel i DANSKVAND.