Spring til indhold

Vi rejser skov

stregtegning af små og store træer

Den bedste måde at beskytte grundvandet på er ved at plante skov. Når vi rejser skov på vores kildepladser, sikrer vi grundvandet i området i al fremtid. 

De fleste af vores kildepladser ligger i områder, der gennem årtier har været dyrket som landbrugsjord, og i sin tid, troede man, at grundvandet under markerne var godt beskyttet. Det har imidlertid vist sig, at grundvandet er langt mere sårbart overfor forurening, end man troede engang.  

I dag er omkring hver anden danske drikkevandsboring forurenet, og der er brug for en målrettet indsats for at sikre rent grundvand til fremtidens generationer. 

Grundvandsbeskyttelse med merværdi

I VandCenter Syd er vi ikke i tvivl om, at skovrejsning er den bedste måde at beskytte grundvandet på. Når vi rejser skov på vores kildepladser, sikrer vi nemlig grundvandet dobbelt. Dels med en tinglyst, varig deklaration, der forbyder al anvendelse af sprøjtemidler og gødning i området. Dels med en tinglysning af fredskov – der sikrer, at skoven vil bestå og beskytte grundvandet i al fremtid.  

Samtidig giver skoven os også mange andre gaver:

  • De er levesteder for en mangfoldighed af planter og dyr – det er godt for biodiversiteten.
  • De binder CO2 – det er godt for klimaet.
  • De mindsker udvaskningen af næringsstoffer – det er godt for vandmiljøerne.
  • Og sidst, men ikke mindst, så inviterer skovene til skovtur, motion og andre rekreative udfoldelser – det er godt for folkesundheden, og gør det attraktivt at bygge og bosætte sig i nærheden. 

Skov for fremtiden

Det tager lang tid for en skov at vokse op – og for nyt, rent grundvand at blive dannet.  Når vi rejser skov, er det derfor først og fremmest en langsigtet investering til gavn og glæde for fremtidens generationer. 

De skove, vi rejser i dag, kan ikke omgøre fortidens synder. Men de forhindrer yderligere forurening, og over tid vil grundvandsmagasinerne igen blive fyldt med rent vand.

Og selvom der vil gå årtier, før skovene er fuldt udvoksede, så byder de første skove allerede nu på fine naturoplevelser og kilometervis af stier at gå på opdagelse i.   

Sammen om bæredygtig udvikling

Vi samarbejder med både offentlige og private aktører om skovrejsningsprojekterne. Vi ser det som et kerneansvar som vandselskab at beskytte grundvandet på vores kildepladser, men det er ikke et ansvar vi kan løfte alene.   

Vi har derfor indgået skovrejsningsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen og Odense Kommune samt Hedeselskabet og Assens Kommune for vores 4 største kildepladser.    

Herudover er de lokale lodsejere i sagens natur vigtige aktører i skovrejsningsprojekter – da der kun kan rejses skov, når og hvis lodsejerne i projektområdet ønsker at sælge eller bytte deres jord i en såkaldt jordfordeling.  

Og sidst, men ikke mindst, er de lokale borgere i projektområderne vigtige medspillere i et skovrejsningsprojekt. Borgerne er med til at forme projektet med deres ønsker til den nye skov; det er dem, der først og fremmest vil blive påvirket af skovens anlæggelse og drift – og det er dem, der vil få allermest glæde af skovens rekreative muligheder, når den er plantet. 

Det store billede og den fokuserede indsats

Når man skal beskytte grundvandet, skal man både helt op i skyerne og helt ned i undergrunden for at finde ud af, hvor der er størst brug for en indsats.  

Den regn, der bliver til grundvand, løber nemlig ikke bare lige ned igennem jorden – vandet strømmer også horisontalt igennem jordlagene, i underjordiske “vandløb”, og en regndråbe kan være over 50 år og mange kilometer undervejs, før den når frem til et grundvandsmagasin.   

Når vi rejser skov for at beskytte grundvandet, fokuserer vi først og fremmest på det helt nære opland – nemlig de områder, hvor grundvandet er mindre end 25 år undervejs, inden det når kildepladsen. Det er her, at risikoen for forurening er størst, og derfor også her, at indsatsen har den største effekt.  

Vores 7 kildepladser har et samlet opland på 126 km2. Heraf udgør det helt nære opland – dér, hvor der er der brug for en særlig målrettet indsats for at beskytte grundvandet – 23 km2, eller 2300 hektarer.

 I 2023 har vi sikret ca. 800 af disse hektarer gennem skovrejsning og dyrkningsaftaler – så vi er godt på vej, men også stadig langt fra mål i vores indsats for at beskytte fremtidens grundvand.