Spring til indhold

Hvad er klimatilpasning

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Når vi taler om klimatilpasning i VandCenter Syd, handler det især om, hvordan vi i vores projekter og drift af kloaknettet forsøger at tage højde for de store mængder regn, der ventes de kommende år. Det er vores bidrag til klimatilpasning.

Klimatilpasning defineres af FN’s klimapanel (IPCC) overordnet som samfundets tilpasning til de klimaændringer, der forventes over de kommende årtier, og kan helt kort formuleres således:


”Klimatilpasning er svar på eksisterende eller forventede effekter af klimaændringer. Klimatilpasning modererer skaden eller udnytter fordelene ved klimaforandringer. Der findes forskellige former for tilpasning heriblandt naturlig og planlagt tilpasning.”
1

I Danmark kender vi primært klimatilpasning som løsninger, der handler om at håndtere øgede vandmængder. Enten i form af stormflod og stigende vandstand ved kysterne eller som øgede mængder regnvand og hyppigere skybrud.

For VandCenter Syd handler det om regnvand. I vores forsyningsområde er regnvandet traditionelt blevet ført væk fra overfladen gennem kloaknettet, men med de øgede mængder regnvand, som klimaforandringerne forventes at medføre, bliver pladsen i kloaknettet for trang. Vi er nødt til at tænke i nye baner for at undgå, at kloakkerne løber over i kældre, åer og vandløb. Derfor arbejder vi strategisk og langsigtet med regnvandshåndtering, som både kan være tænkt ind fra starten af et nyt projekt eller som tilpasning af en eksisterende struktur - fx i bymidten. I begge tilfælde er udfordringen den samme: At vi de kommende år forventer mere regn pga. et ændret klima.

Gennem arbejdet med regnvandshåndtering bidrager VandCenter Syd således til klimatilpasning. Når vi taler om klimatilpasning i vores projekter, er der tale om forskellige former for regnvandshåndtering samt hensyn til stigende havvandsstand og grundvandsstand.

Vi bidrager også til at forebygge klimaforandringer. Det gør vi gennem vores arbejde med bæredygtighed og fodaftryk, hvor vi bl.a. har fokus på energioptimering og CO2-reduktion. Læs mere om dette arbejde.

 

1) Kilde: www.klimatilpasning.dk