Spring til indhold

Nyt renseanlæg på Nordfyn

Stregtegning - spildevand

Vi har ansøgt Nordfyns Kommune om tilladelse til at anlægge nyt renseanlæg samt etablere en ny udløbsledning. Projektet vil blive sendt i høring.

Der bliver i efteråret 2023 mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev om projektet.
Mere information følger på denne projektside, når nyhedsbrevet er klar.
********************************************************************************

VandCenter Syd ønsker at anlægge et nyt renseanlæg på Nordfyn til erstatning for seks mindre anlæg, samt en ny udløbsledning til Kattegat, nord for Fyn. Projektet giver os mulighed for at effektivisere og tage et større hensyn til vandmiljøet.

I filmen her kan du høre mere om projektet med det nye renseanlæg:

(OBS: du skal acceptere cookies for at kunne se filmen. Du kan ændre dine cookieindstillinger her)

 

Vi forventer strengere krav

Vi forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det rensede spildevand, som vi leder tilbage til naturen. I Odense Fjord, åer og vandløb har vandmiljøet det mange steder ikke godt. Politisk er der fokus på at forbedre den ”økologiske tilstand” af vandmiljøet, og både VandCenter Syd og Nordfyns Kommune er en del af Odense Fjord-samarbejdet , der netop arbejder på dette. Et nyt renseanlæg og en ny udløbsledning vil kunne bidrage til en aflastning af fjorden.

Nogle af vores mindre renseanlæg er ved at være nedslidte.  Derfor skulle der under alle omstændigheder bygges nyt. Det vil være dyrt at gøre mange små anlæg teknologisk tidssvarende. Derfor ønsker vi at samle spildevandet ét sted. 

Placering af nyt anlæg

På baggrund af en række analyser af placeringen i forhold til bl.a. plan- og miljøforhold, infrastruktur, vandindvinding og udledningsmuligheder, er vi kommet frem til den bedst mulige placering af et nyt renseanlæg. Vi har kontaktet dem, som ejer jorden, da de er påvirket af denne beslutning. Den bedste placering har vi fundet syd for Otterup ved Daugstrupvej/Otterupvej. Der bliver plantet træer og buske uden om.

Anlægget vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt renseanlæg, da vi vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener.

På kortet herunder kan du se forslaget til placering af det nye renseanlæg samt kloakledninger og udløbsledninger. Kortet viser også, hvilke nuværende renseanlæg der kan nedlægges og erstattes af det nye renseanlæg.

Oversigt over anlæg og ledninger i det samlede projekt. Du kan søge på en specifik adresse og zoome ind og ud. 

Vi ønsker i arbejdet at udnytte mulige synergier på placeringen. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelle-energi. 

Placering af udløbsledning

Fremover er det planen, at det rensede spildevand skal ledes ud i Kattegat, som er den lokalt mest robuste recipient (recipient er dér, hvor vi leder vandet ud). Det vil ske via en lang ledning, der går 1-2 km ud i havet. Denne løsning vil betyde en mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag modtager det rensede spildevand.

Dog er en del af havet nord for Fyn såkaldte ”RAMSAR” og ”Natura 2000” naturområder, der er sårbare og derfor har særlig miljømæssig beskyttelse. Derfor er der i praksis kun et mindre område, hvor ledningen konkret kan føres ud.

I havet nord for Fyn ligger desuden et indvindingsområde for råstoffer, som kan få betydning for placeringen af en ny udløbsledning. På land er der også naturinteresser og beskyttede naturarealer at tage hensyn til.

Vi har valgt to mulige placeringer ud – hvoraf vores første prioritet bedst imødekommer de mange forskellige hensyn. Herunder også hensynet til borgere og turisters brug af kystområdet under anlægsarbejdet. Se kortet ovenfor.

Badevandskvaliteten påvirkes ikke

På Nordfyn findes en række fine badestrande, hvor badevandskvaliteten er så høj, at strandene har blåt flag og den bedste vurdering af badevandskvalitet, som er ”udmærket”. En ny udløbsledning vil ikke ændre på dette.

Projektet vil udføres, så strandene i nærheden kan beholde den fineste badevandskvalitet ”udmærket”.

I arbejdet med at sikre, at badegæsterne fortsat kan nyde vand og strand ved den nordfynske kyst, ser vi bl.a. på:

  • Høj kvalitet af rensning, inden vandet ledes tilbage til naturen
  • Længden på udløbsledningen
  • Strømforhold og vanddybde

Tidsplan

Vi har sendt en ansøgning til Nordfyns Kommune om tilladelse til at bygge et nyt renseanlæg, nedlægge de eksisterende renseanlæg samt etablere en ny udløbsledning, nye spildevandsledninger, pumpestationer og bassiner. Kommunen sender projektet i offentlig høring efter sommerferien 2023 - læs mere om tidsplan, proces og borgerinddragelse. Processen vil påvirke den endelige udformning af projektet.

Projektet rummer mange aspekter og hensyn. Først efter diverse godkendelser og høringer kan anlægget designes og teknologier vælges. Dermed kommer der til at gå flere år, inden selve renseanlægget er bygget og i drift.

Ny teknologi og bæredygtighed

VandCenter Syd ønsker med projektet at understøtte Nordfyns Kommunes grønne ambitioner og vores egen strategi om bæredygtig udvikling. Vores målsætning er, at det nye renseanlæg og de ændringer, der følger med, skal give os en mere effektiv og miljøvenlig løsning – herunder skal det nye renseanlæg give os størst mulig fleksibilitet til at kunne tage nye metoder i brug løbende. Samlet set ser vi projektet tjene flere formål:

  • Gøre den bedst mulige investering i ét nyt, fleksibelt renseanlæg - frem for reinvestering i seks mindre, traditionelle renseanlæg.
  • Samlet set reducere belastningen af vandmiljøet.
  • Give mulighed for at rense spildevandet bedre, end vi gør i dag.
  • Udnytte de ressourcer, der er i spildevand. Gennem fx energiproduktion eller indvinding af fosfor.
  • Reducere emissioner fra renseprocesserne, bl.a. lattergas.

Har du spørgsmål eller input til projektet, kan du bidrage i den offentlige høringsfase eller kontakte vores projektleder – se kontaktinfo her på siden.