Spring til indhold

Frakobling af regnvand

Stregtegning af dråber

Ønsker du at koble dit regnvand fra kloaksystemet - og håndtere regnvand på egen grund? Læs gældende regler og hent relevant information her. 

Håndtering af regnvand på egen grund

Du kan søge om at udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand – eller i daglig tale at frakoble regnvand – hvis du kan håndtere regnvand på egen grund og bor i et fælleskloakeret område.


Du kan få 40 procent af det såkaldte tilslutningsbidrag tilbagebetalt, hvis du håndterer alt regnvand på egen grund. I 2024 svarer det til 31.355 kr. Du kan altid se de aktuelle priser i årets takstblad på vandcenter.dk/priser

Sådan ansøger du om frakobling af regnvand

Bor du i Nordfyns Kommune, skal du ansøge samlet via nordfynskommune.dk/regnvand.

Bor du i Odense Kommune, skal du:

  1. først søge om at frakoble regnvand og få et tilsagn fra VandCenter Syd
  2. efterfølgende søge tilladelse til at nedsive regnvand hos Odense Kommune. Du ansøger om nedsivning tilladelse hos kommunen på bygogmiljoe.dk/. 

Regnvandet skal blive på din grund

For at blive frakoblet det offentlige system skal din grund kunne modtage og opsuge alt det regnvand, der lander på den. Det betyder fx, at det ikke er tilladt at konstruere sin indkørsel på en sådan måde, at regnvandet løber af og ud på vejen og derfra i kloakken. Alt regnvandet skal nedsives på din egen grund.

Mulighed for delvis frakobling

Har du ikke mulighed for at håndtere ALT regnvand – der lander på din egen grund – har du mulighed for at håndtere en mindre del. I givet fald får du en mindre procentdel af tilslutningsbidraget tilbagebetalt - svarende til hvor stor en procentdel af dit tilkoblede tag- og overfladeareal, som du kobler fra kloaksystemet. Du skal dog frakoble mindst 50 %. 

Frakobler du således 50 % af dit tilkoblede tag- og overfladeareal, kan du få tilbagebetalt 50 % af ovennævnte 21.355 kr. (2024-priser). Frakobler du 75 % af det tilkoblede areal, kan du få tilbagebetalt 75 % af de 31.355 kr. og så fremdeles.

For at du kan få en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, skal du bo i et område med fælleskloakering. Det vil sige, at regn- og spildevand løber i samme rør i kloaksystemet.

Vær opmærksom på

  • at dit nedsivningsanlæg (regnvandsløsning) er korrekt dimensioneret og ikke har overløb til kloak. Kontakt ev.t autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan også fortælle hvilke dele af arbejdet, du har lov til at udføre selv. 
  • at frakoblingen fra kloaksystemet bliver udført af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal sende en færdigmelding inkl. kloakplan til kommunen. Det er en god idé at få en kopi af færdigmeldingen.
  • VandCenter Syd forbeholder sig ret til at udføre stikprøvekontrol af udførte regnvandsløsninger med frakobling. Hos VandCenter Syd behandler vi alle ansøgninger individuelt og tilbagebetalingen sker, når du har fået godkendt din frakobling. Pengene bliver automatisk sat ind på din konto.

Gode råd og inspiration

Du kan håndtere regnvand på egen grund ved hjælp af forskellige løsninger. Valg af løsning afhænger af en række forhold på din grund, så størrelse og evne til at nedsive regnvand – samt hvordan du som grundejer foretrækker at indrette din have.

Du kan hente gode råd og inspiration til at holde regnen på egen grund på disse sider