Spring til indhold

Regnløsninger

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Kloaksystemet er presset af hyppigere og kraftigere regnskyl. En kombination af traditionelle og gamle løsninger skal aflaste kloakken – og du kan som kunde også bidrage.

Regn og spildevand løber i dag i det samme rør i en stor del af kloaksystemet. Kloakkens kapacitet er dog udfordret af stadigt stigende regnmængder og en voksende by, hvor flere og flere husstande og virksomheder kobler sig til kloaksystemet. Når kloakken er overfyldt, sker der såkaldte overløb, hvor fortyndet spildevand løber ud på veje, i kældre eller vandløb. Til at løse denne problemstilling har vi flere løsninger i værktøjskassen – traditionelle såvel som nye.

Separering af regnvand

En måde at aflaste kloaksystemet på er ved at adskille regn og spildevand. Når vi lægger nye kloakrør – fx steder, hvor der bygges nyt – separerer vi regn og spildevand i hver sit rør. Vi har også mulighed for at separatkloakere i eksisterende områder.  Ved at adskille regn og spildevand får man et fremtidssikret kloaksystem, der gavner vandmiljøet og mindsker risikoen for oversvømmelser.

Større kloakrør

Vi lægger løbende større kloakrør, når det er muligt, og det giver mening ud fra nogle tekniske og økonomiske hensyn. Rørene lægges med øje for de regnmængder, vi får op til 100 år frem i tiden – så de nye rør har en længere ’levetid’ – og derfor kan have en diameter helt op til 2,5 meter. De store rør kan rumme ekstra store vandmængder og dermed også fungere som opbevaringsbassiner for regnvandet.

Det kræver gravearbejde og det er ikke billigt at lægge større kloakrør. Mange steder fer det for ikke muligt at nedgrave større kloakrør eller den mest hensigtsmæssige løsning.  

Grønne områder og bassiner

Asfalt, cement og fliser i byen gør det svært for regnvandet at trænge ned i jorden - så derfor bliver det liggende og gør vejen til et soppebassin. Ved at anlægge flere grønne områder bliver det nemmere for regnvandet at sive ned i jorden og dermed hurtigere forsvinde fra overfladen.

Denne løsning bruger vi bl.a. ved Ejersmindevej i Sanderum. Her købte VandCenter Syd - på ejernes opfordring - syv oversvømmelsesramte huse og rev dem ned for i stedet at anlægge regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne er grønne dale med græs, som opsuger regnvandet. 

Vand i byen

Man kan også benytte regnvandet i bymiljøet - fx ved at anlægge parker med søer eller etablere små vandløb og vandkunst i boligområder og gågader. Det giver regnvandet flere steder at løbe hen og gør samtidig omgivelserne kønnere og hyggeligere. VandCenter Syd deltager i en række forskningsprojekter, der handler om at anvende vand i bymiljøet. 

Vi eksperimenterer også med såkaldte "grønne tage", dvs. tage dækket med plantebevoksning. Planterne på taget hjælper med at holde på regnvandet, så det ikke løber direkte i kloakken.

Permeable belægninger

Asfalt og flisebelægning er normalt en hindring for regnvandets mulighed for at sive ned i jorden. Derfor løber regnvandet af denne type belægninger og ender ofte i vores kloaksystem, hvor det belaster både kloakrør og renseanlæg – især ved større regnskyl.

Ved en permeabel belægning kan regnvandet løbe ned gennem belægningens overflade eller mellem belægningens elementer. Dette er især belægning af betonfliser med porøse fuger og belægninger med en åben pore-struktur (asfalt eller andet materiale). Grus, græs mv. tæller principielt set også som permeable belægninger.

Ideen er, at regnvandet løber ned i belægningens underbygning, der er designet til at tåle dette. Vandet forsinkes i underbygningen og afhængigt af terrænet, grundvandsstanden og forureningsmæssige forhold mv. kan regnvandet herfra sive videre ned gennem jordlagene og om mange år bliver til nyt grundvand, eller det kan gemmes midlertidigt og ledes til enten recipient eller afløbssystem.
De permeable belægninger kan som udgangspunkt anvendes på alle typer af arealer – veje, cykelstier, gårdarealer, indkørsler mv.

Gevinsten ved denne lokale håndtering af regnvandet er, at regnvandet enten ikke kommer i kloakken, eller i hvert fald bliver forsinket på vej til kloakken. Dermed belaster regnvandet hverken afløbssystemet eller vores renseanlæg.

Vejsamarbejde

En stor mængde regnvand ledes i kloaksystemet fra private arealer, hvor viikke  har mulighed for at etablere løsninger. Derfor er det vigtigt, at vores kunder afkobler sig fra kloaksystemet og håndterer regnvand på egen grund. Vi har startet konceptet ’vejsamarbejde’ op til at motivere kunderne til at tage hånd om regnvandet i haven. På villaveje anlægger vi LAR-vejbede – der kan optage regnvand, dæmpe trafik og gøre gaden grønnere (når vi har mulighed for det ud fra en række kriterier). Til gengæld forpligter de lokale kunder på at håndtere så meget regnvand på egen grund som muligt.

Klimaforskning

Det er nødvendigt at vide så meget som muligt om fremtidens klimaændringer for at kunne forberede sig på dem. Derfor deltager vi også i forskningsprojekter, der undersøger fremtidens klima og dets effekter.