Spring til indhold

Regnløsninger

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

I VandCenter Syd arbejder vi med en række forskellige metoder til at håndtere de store regnmængder og forebygge oversvømmelser. Her kan du læse om nogle af løsningsmodellerne.

Større kloakrør

Ved at udvide kloaksystemet, så det kan indeholde mere vand, kan man bedre håndtere kraftige regnskyl. Derfor arbejder vi løbende på projekter med at lægge større kloakrør (helt op til 2,5 m i diameter) i udvalgte områder. De meget store rør kan rumme ekstra store vandmængder og dermed også fungere som opbevaringsbassiner for regnvandet.

Regnvand ud af kloakkerne

I dag løber regn og spildevand mange steder i det samme kloakrør. Det betyder, at kloakkerne bliver overfyldte, når det regner meget – og så kan der løbe beskidt vand ud på veje, i kældre eller i nærmeste vandløb. Det er skidt for vandmiljøet og uholdbart, når vi samtidig forventer stigende mængder regn i fremtiden.

Derfor handler mange løsninger om at adskille regn og spildevand, så regnvandet ikke belaster spildevandskloakkerne. Det kan fx gøres ved at anlægge separate rør til regn og spildevand - kaldet separatkloakering - og evt. håndtere regnvand lokalt ved at lade det sive ned i regnbede, faskiner eller lignende. Det giver samtidig mulighed for at udnytte regnvandet rekreativt i haver og byer.

Ved at adskille regn og spildevand får man et fremtidssikret kloaksystem, der gavner vandmiljøet og mindsker risikoen for oversvømmelser.

Se filmen herunder for en god forklaring af separatkloakering, og hvorfor man adskiller regn og spildevand.

 

 

Hvis du har problemer med at se filmen, som er lagt ind her, skyldes det sandsynligvis dine cookie-indstillinger. 

Du kan se filmen direkte på YouTube her

Du kan ændre dine cookie-indstillinger her 

Grønne områder og bassiner

Asfalt, cement og fliser i byen gør det svært for regnvandet at trænge ned i jorden - så derfor bliver det liggende og gør vejen til et soppebassin. Ved at anlægge flere grønne områder bliver det nemmere for regnvandet at sive ned i jorden og dermed hurtigere forsvinde fra overfladen.

Denne løsning bruger vi bl.a. ved Ejersmindevej i Sanderum. Her købte VandCenter Syd - på ejernes opfordring - syv oversvømmelsesramte huse og rev dem ned for i stedet at anlægge regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne er grønne dale med græs, som opsuger regnvandet. 

Vand i byen

Man kan også benytte regnvandet i bymiljøet - fx ved at anlægge parker med søer eller etablere små vandløb og vandkunst i boligområder og gågader. Det giver regnvandet flere steder at løbe hen og gør samtidig omgivelserne kønnere og hyggeligere. VandCenter Syd deltager i en række forskningsprojekter, der handler om at anvende vand i bymiljøet. 

Vi eksperimenterer også med såkaldte "grønne tage", dvs. tage dækket med plantebevoksning. Planterne på taget hjælper med at holde på regnvandet, så det ikke løber direkte i kloakken.

Permeable belægninger

Asfalt og flisebelægning er normalt en hindring for regnvandets mulighed for at sive ned i jorden. Derfor løber regnvandet af denne type belægninger og ender ofte i vores kloaksystem, hvor det belaster både kloakrør og renseanlæg – især ved større regnskyl.

Ved en permeabel belægning kan regnvandet løbe ned gennem belægningens overflade eller mellem belægningens elementer. Dette er især belægning af betonfliser med porøse fuger og belægninger med en åben pore-struktur (asfalt eller andet materiale). Grus, græs mv. tæller principielt set også som permeable belægninger.

Ideen er, at regnvandet løber ned i belægningens underbygning, der er designet til at tåle dette. Vandet forsinkes i underbygningen og afhængigt af terrænet, grundvandsstanden og forureningsmæssige forhold mv. kan regnvandet herfra sive videre ned gennem jordlagene og om mange år bliver til nyt grundvand, eller det kan gemmes midlertidigt og ledes til enten recipient eller afløbssystem.
De permeable belægninger kan som udgangspunkt anvendes på alle typer af arealer – veje, cykelstier, gårdarealer, indkørsler mv.

Gevinsten ved denne lokale håndtering af regnvandet er, at regnvandet enten ikke kommer i kloakken, eller i hvert fald bliver forsinket på vej til kloakken. Dermed belaster regnvandet hverken afløbssystemet eller vores renseanlæg.

Vejsamarbejde

En stor mængde regnvand ledes i kloaksystemet fra private arealer, hvor viikke  har mulighed for at etablere løsninger. Derfor er det vigtigt, at vores kunder afkobler sig fra kloaksystemet og håndterer regnvand på egen grund. Vi har startet konceptet ’vejsamarbejde’ op til at motivere kunderne til at tage hånd om regnvandet i haven. På villaveje anlægger vi LAR-vejbede – der kan optage regnvand, dæmpe trafik og gøre gaden grønnere (når vi har mulighed for det ud fra en række kriterier). Til gengæld forpligter de lokale kunder på at håndtere så meget regnvand på egen grund som muligt.

Klimaforskning

Det er nødvendigt at vide så meget som muligt om fremtidens klimaændringer for at kunne forberede sig på dem. Derfor deltager vi også i forskningsprojekter, der undersøger fremtidens klima og dets effekter.