Spring til indhold

Spildevand

Stregtegning af fisk

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, forvandler du vand til spildevand. Men spildevand forsvinder ikke bare af sig selv. Fra afløbet transporteres spildevandet til renseanlægget, hvor det skal igennem en grundig behandling, inden det kan ledes ud i naturen igen.

VandCenter Syds renseanlæg renser 97 % af spildevandet fra husholdninger og spildevandet fra al industri i Odense og Nordfyn. Det tager typisk spildevandet mellem 24 og 36 timer at nå gennem renseanlægget.

Herunder kan du læse om, hvordan vandet bliver renset på renseanlægget.
 

Sådan renser vi spildevandet

1. Mekanisk rensning: Rist og sandfang
Når det urensede spildevand kommer til renseanlægget, fjernes det synlige affald som fx kviste, papir og plast på ristene. Sand og grus fjernes i sandfanget. De frasorterede dele fra riste og sandfang transporteres automatisk til containere og derefter videre til affaldsforbrænding (for ristegodsets vedkommende) eller genbrug som "fyld" i særlige anlægsprojekter (gælder materiale fra sandfanget).  
Olie og andet fedt skrabes af vandoverfladen og sendes til renseanlæggets rådnetanke. 

2. Forklaringstank
I forklaringstankene bevæger vandet sig langsomt, så slammet falder til bunds. Herfra pumpes slammet til rådnetankene. Kemikalier tilsættes for at fremme renseprocessen - fx jernsulfat, der fjerner opløst fosfor, og polymerer, som hjælper slam i vandet til at bundfælde sig.

3. Biologisk rensning
Ved den biologiske rensning fjernes en række organiske stoffer samt kvælstof og fosfor. Det foregår ved, at de mikroorganismer (bakterier), der i forvejen findes i spildevandet, udsættes for skiftevis iltholdige og iltfrie forhold og dermed omdanner og fjerner de skadelige stoffer. Vi holder løbende øje med faktorer som spildevandets sammensætning, flow og temperatur, som er afgørende for, at mikroorganismerne fungerer effektivt.

4. Efterklaring
Vandet og slammet skilles ad igen i efterklaringstankene, hvor slammet får lov at falde til bunds. En del af slammet, der indeholder levende mikroorganismer, genbruges igen i den biologiske rensning.

5. Filtrering
Det næsten færdigrensede vand pumpes til et sandfilter, som fjerner de sidste urenheder i spildevandet. I sandfiltret kan der tilsættes kemikalier som jernsulfat for at fjerne endnu mere fosfor, hvis det er nødvendigt.

6. Iltning og udløb
Inden det rensede spildevand løber ud i åen, bliver det iltet en sidste gang, så der er mindst 60% ilt i vandet. Det er godt for dyre- og planteliv i vandløbet.

7. Slam - rådnetanke og gasproduktion
Undervejs i renseprocessen produceres der slam. Slammet transporteres til rådnetankene, hvor det udrådnes i løbet af 20-25 døgn og derefter afvandes for at fjerne mest muligt vand fra slammet.

Efter afvandingen transporteres slammet til kompostering på Odense Nord Miljøcenter eller bliver bragt ud på landbrugsjord som gødning. Det rummer nemlig mange næringsstoffer og kulstof, som på denne måde kan genbruges og gøre nytte.

Ved forrådnelsen af slammet dannes der biogas. Gassen omdanner vi til elektricitet og varme i gasmotordrevne generatorer. Elektriciteten kan dække renseanlæggets el-forbrug, og overskudsvarmen fra gasmotorerne bruges til at opvarme rådnetanke og mandskabsbygninger.

Ejby Mølle renseanlæg producerer energi i form af el og varme – og langt mere end renseanlægget selv bruger. Faktisk producerer anlægget så meget energi, at vi kan forsyne hele VandCenter Syd med energi (el og varme), herunder også energiforbruget til vandforsyning. 

vandets vej gennem et renseanlæg - VandCenter Syd

 

Hvorfor er rensningen nødvendig?

På renseanlægget renser vi bl.a. spildevandet for organiske stoffer, ammoniak, kvælstof og fosfor. Disse stoffer er nemlig skadelige for de naturlige vandløb, som det rensede spildevand ledes ud til.

Organisk stof bruger ilten i vandet, hvilket medfører iltsvind, så planter, fisk og andre dyr ikke kan leve der.

Næringssaltene kvælstof og fosfor virker som gødning og medfører, at algevæksten stiger. Når algerne dør og synker til bunds, vil det medføre iltsvind på samme måde som det organiske stof.

Ammoniak er giftigt for fisk og andre dyr.

Spildevandet bliver udsat for en grundig kontrol for at sikre, at det er rent nok til at komme ud i naturen. Kvalitetskontrollen viser, at vores renseanlæg fuldt ud overholder de gældende udløbskrav.