Spring til indhold

Kloaksystemet

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd driver 8 renseanlæg i Odense og Nordfyns Kommune. Spildevandet bliver ført ud til renseanlæggene via et stort net af kloakledninger.

Kloaksystemet i vores forsyningsområde i Odense og Nordfyn har en samlet ledningslængde på ca. 2.750 km. Ledningsnettet er forsynet med 2.332 husstandspumper og 326 pumpestationer, ca. 278 bassiner, ca. 150 overløbsbygværker og ca. 38.000 brønde.


Kloakrør med eller uden regnvand?
I Odense og på Nordfyn er der to forskellige former for kloaksystemer:
Den ene model er de såkaldte "fællessystemer," hvor både spildevand og regnvand ryger ned i den samme kloak og sammen bliver ført til renseanlægget og renset. Der er ca. 1092 km fælleskloak i Odense og Nordfyn.

Den anden model er "separatsystemer," hvor der er separate ledninger til regnvand og spildevand. I disse systemer bliver spildevandet ført til renseanlægget og renset, mens regnvandet - som ikke er specielt beskidt - bliver ført direkte ud i det nærmeste vandløb uden at blive renset først.


Brønde og pumpestationer
På kloakledningsnettet er der placeret ca. 37.000 "eftersynsbrønde," som giver vores personale adgang til at rense og inspicere kloaksystemet. Derudover findes der visse steder i lavere liggende områder såkaldte "pumpestationer," hvor vandet pumpes videre i systemet til ét af vores renseanlæg. Pumpestationerne fjernovervåges ved hjælp af et computerbaseret overvågningssystem.

Overløbsbygværker aflaster ved voldsom regn

Når det regner, udsættes kloaksystemet for ekstra vand - nogen gange store mængder på én gang. Ved kraftige regnskyl sker det, at der ikke er plads nok i den del af kloaksystemet, der modtager både spildevand og regnvand – det såkaldte fællessystem.

For ikke at overbelaste pumpestationer og renseanlæg har vi bygget såkaldte "overløbsbygværker.", hvor kloakken kan 'løbe over’ med fortyndet spildevand på udvalgte steder i systemet. Overløbene er en slags ventil, der skal forhindre det fortyndede spildevand i at komme op gennem riste og afløb i fx privat beboelse eller på veje og gader. Fra overløbsbygværkerne ledes vandet enten direkte ud i et vandløb eller til et bassin, hvor det bliver opbevaret, indtil der igen er plads i kloaksystemet og på renseanlæggene.

Hos VandCenter Syd arbejder vi hele tiden på at reducere overløb i både antal og mængde, for selvom spildevandet er fortyndet med regnvand, så tilfører det kvælstof og fosfor til vandmiljøet.