Spring til indhold

Grundvandet er truet af forurening

Stregtegning af forurening og kontrol

Landsdækkende problemer med pesticidfund i det danske grundvand kan få konsekvenser for den drikkevandskvalitet, vi som forsyninger kan tilbyde vores kunder. 

Hos VandCenter Syd har vi endnu kapacitet til at opretholde en drikkevandskvalitet, der har overholder alle fastsatte grænseværdier – med få kortvarige undtagelser. Det har krævet konstant opmærksomhed, omhyggelige beregninger og justering af vores grundvandsindvinding. Alt sammen for at sikre vandkvaliteten og samtidig værne om en fortsat bæredygtig indvinding, hvor hverken grundvandsressourcen eller miljøet bliver belastet. Desværre ser vi alligevel en stigende tendens i vores boringer, hvad angår indhold af pesticidresten desphenyl-chloridazon (DPC).

Flere andre steder i landet har man også haft store problemer med fund af DPC, og for mange forsyninger og især små vandværker, har forsyningssikkerheden har været under massivt pres. 

Hos VandCenter Syd har vi haft ekstra kapacitet med flere ressourcer at trække på. Men selv med mange kildepladser og boringer med stor kapacitet, må vi sande, at problemet vokser. Vi ser en stigende tendens, hvad angår bl.a. DPC. Vi har fund af DPC i 63 % af vores boringer, mens 30% af vores boringer har et DPC-indhold, der overskrider grænseværdien.

Hvis vi fortsætter med at justere grundvandsindvindingen og kun trækker vand fra de boringer, der ikke er ramt af pesticider, vil det skabe ubalance i grundvandsressourcen med andre alvorlige konsekvenser til følge. 

Konkrete konsekvenser for drikkevandsforsyningen kan bl.a. være et stigende indhold af det problematiske stof arsen i færdige drikkevand. Samtidig vil der være risiko for saltvandsindtrængning i boringer, der overbelastes og grundvandsmagasinerne kan blive ødelagt. 

For at undgå disse problemstillinger er vi nødt til at sikre en fortsat bæredygtig grundvandsindvinding, og der er i stedet behov for at se på andre løsninger, der kan løse problemet her og nu, mens vi venter på gevinsten af vores indsats for grundvandsbeskyttelse.

Drikkevandets vej til hanen  
 Næsten alt drikkevandet i Danmark – og alt drikkevandet i Odense – kommer fra grundvandet. Grundvand pumpes op fra jorden og behandles kun med simpel iltning og filtrering på et vandværk, før det sendes ud i vandhanerne.

Flere forskellige drikkevandsboringer leverer vand ind til det samme vandværk. Vandet i vandhanen er derfor en blanding af vand fra forskellige boringer. 

Hvis en drikkevandsboring bliver ramt af forurening – fx med pesticidrester – justeres indvindingen, så det færdige drikkevand fra vandværket ikke overskrider grænseværdierne. Det kan bl.a. indebære, at der hentes mindre vand fra den forurenede boring og mere vand fra vandværkets øvrige boringer. 

Boringerne påvirker dog hinanden og grundvandet, og derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt at ”slukke” for én boring og trække tilsvarende mere på andre. Indvindingen skal afbalanceres, så den bliver bæredygtig.

Problemerne med DPC nu er blevet så massive, at vi ikke længere kan nøjes med at omlægge vores indvinding, og vi har derfor opsat kulfilterrensning på udvalgte boringer, som renser grundvandet for DPC, inden det ledes til vandværket.