Spring til indhold

Vores klimaaftryk

Stregtegning af fodaftryk

Som selskab udleder vi drivhusgasser, der bidrager til temperaturstigninger på kloden og klimaforandringer. Det vil vi gerne lave om på – og har en ambition om at være klimaneutrale i 2050.

 

Hele verden taler i disse år om klimaforandringer, og med klimaloven har Danmark besluttet at reducere sine udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 (ift. 1990) og arbejde mod klimaneutralitet i senest 2050. 

Vores ambition

VandCenter Syd har som ét af fem visionsmål i vores strategi, at vi vil være klimaneutrale i 2050. 

”Vi vil arbejde hen mod et samlet neutralt klimaaftryk som virksomhed. Det betyder, at vi i 2050 skal eliminere egne direkte og indirekte udledninger for den komplette livscyklus af alle vores aktiviteter.”

VandCenter Syds strategi

Vores ambition er at nå hele vejen rundt, når vi måler vores klimaaftryk. Vi vil altså ikke bare måle de drivhusgasser, der udledes fra vores egne anlæg – men også tælle de udledninger med, som fx vores underleverandører har. Det gjorde vi for første gang for 2022 med VandCenter Syds klimaregnskab. Regnskabet giver os mulighed for at vurdere, hvor vi skal sætte ind for at reducere vores emissioner.

Resultater

Selskaber, der renser spildevand, har mulighed for at bruge det organiske materiale i spildevand til at producere biogas. Vi har i en årrække haft en energiproduktion, der ligger på niveau med, hvad vi bruger i hele selskabet - altså også til administrationsbygninger, egen transport og til produktion af drikkevand. 

I takt med, at vores energi ikke længere fortrænger brugen af fossilt brændstof - fordi vores leverandører af energi i stigende grad anvender vedvarende energi - bliver løsningen dog mindre ”grøn”. Derfor skal vi se på flere måder at udnytte ressourcerne i spildevand. I dag arbejder vi bl.a. med at udvinde fosfor, som er en vigtig og begrænset ressource på verdensplan. 

At producere energi af spildevand vil være værdifuldt i mange år fremover – og for mange af vores kollegaselskaber rundt omkring i verden vil det være et vigtigt første skridt. Derfor indgår vi i vandsektorens arbejde med at promovere grønne danske løsninger som denne. 

Vi vil reducere vores aftryk

Fra at arbejde målrettet på at spare på energi og producere energi, har vi de senere år skruet op for fokus på vores udledning af drivhusgasser. Det gælder både den velkendte CO2 – samt metan og lattergas, som er langt mere skadelige gasser. 

 Klimagas   Hvor har vi klimagasser henne i VandCenter Syd? Vores arbejde med klimagasser
  CO2   Vi udleder CO2, når vi fx kører i biler, renser spildevand og i vores produktion af energi I 2014 begyndte vi at arbejde målrettet med reduktion af CO2, bl.a. ved at reducere vores forbrug af energi.  
 Metan  Metan er mere skadelig for atmosfæren end CO2.   Metan (biogas) er fundamentet for vores energiproduktion. Vi udrådner det af slam fra spildevand, og producerer varme og energi af gassen. Der er stadig en vis mængde metan tilbage, når slam fra biogasproduktion tages ud af rådnetanken. Med projekt ARES har vi i 2022 skabt en løsning, hvor denne metan ikke længere afgasser til atmosfæren, men i stedet udnyttes.
  Lattergas Lattergas er langt mere skadelig for atmosfæren end CO2. Lattergas opstår forskellige steder på et renseanlæg. Vi justerer løbende vores processer – og her skal vi passe på, at lattergas-niveauet ikke stiger. Lattergas dannes også andre steder, fx i transporten af spildevand. Det er vanskeligt at måle lattergas. Der udvikles stadig på flere teknologier til at måle kvantitativ lattergas emission. Vi deltager i flere projekter, der handler om optimal måling og metoder til reduktion.

Optage eller lagre kulstof

Reduktion af vores klimabelastning er helt afgørende. Men vi ønsker også at udforske muligheden for at fjerne drivhusgasser og lagre kulstof. Det gør vi fx sammen med en virksomhed, der afprøver en teknologi, som fanger CO2 fra skorstene ved vores gasmotorer på Ejby Mølle. 

Vi arbejder også med en teknologi – pyrolyse - hvor kulstof lagres i biokoks, der er velegnet som gødning.

Et af VandCenter Syd største bidrag til at fjerne klimagas fra atmosfæren kommer fra vores energiproduktion og skovrejsning. Vi har gennem mange år rejst skov i områder med vigtige grundvandsmagasiner – og de skove optager CO2 fra atmosfæren.

Også når det gælder skovrejsning, er der mulighed for at udvikle og skabe mere værdi. Vi deltager bl.a. i et projekt, hvor skovrejsning, grundvandsbeskyttelse og vådområder tænkt sammen i ét. Vådområderne ligger i områder med lavbundsjorde, som er en jordtype, der afgiver meget CO2. Vandet lægger en slags låg over denne afgasning og holder på CO2´en – samtidig med, at området indgår i beskyttelsen af grundvandet. 

Vil du vide mere?

VandCenter Syds klimaaftryk består af flere forskellige klimagasser, og der skal derfor flere metoder i brug for at opnå klimaneutralitet. Det handler både om at reducere udledningen – og om at ”fange” drivhusgasser. Det er komplekst og kræver, at vi opsøger ny viden og samarbejder med andre. 

Vil du vide mere, om vores arbejde med at blive klimaneutrale, kan du følge med her på hjemmesiden – eller læse vores Ansvarlighedsrapport, der hvert år gør rede for, hvordan vi tager ansvar for miljø og samfund.