Spring til indhold

Vores klimaaftryk

Stregtegning af fodaftryk

Som selskab udleder vi drivhusgasser, der bidrager til temperaturstigninger på kloden og klimaforandringer. Det vil vi gerne lave om på – og har en ambition om at være klimaneutrale i 2050.

 

Hele verden taler i disse år om klimaforandringer, og med klimaloven har Danmark besluttet at reducere sine udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 (ift. 1990) og arbejde mod klimaneutralitet i senest 2050. 

Vores ambition

VandCenter Syd har som ét af fem visionsmål i vores strategi, at vi vil være klimaneutrale i 2050. 

”Vi vil arbejde hen mod et samlet neutralt klimaaftryk som virksomhed. Det betyder, at vi i 2050 skal eliminere egne direkte og indirekte udledninger for den komplette livscyklus af alle vores aktiviteter.”

VandCenter Syds strategi

Hvordan man opgør sit klimaaftryk, har stor betydning. For miljøet – men også for, hvor hurtigt man kan opnå resultater. Vores ambition er at nå hele vejen rundt, når vi måler vores klimaaftryk. Vi vil altså ikke bare måle de drivhusgasser, der udledes fra vores egne anlæg – men også tælle de udledninger med, som fx vores underleverandører har. For deres materialer og deres udførelse af projekter er alt sammen forudsætninger for, at vi kan drive vores virksomhed. Derfor skal det tælles med. 

 
Vandsektoren i Danmark forventer samlet set at være klimaneutral inden 2030 – hvis man kun tæller egne udledninger med. Hos Miljøstyrelsen kan du se, hvad der indgår i dét regnestykke. Vores brancheorganisation DANVA arbejder på, om der kan findes en bredere og fælles måde at opgøre klimaaftryk på tværs af selskaber. Det arbejde indgår VandCenter Syd i. Læs mere om vandsektorens klimaaftryk i magasinet Danskvand (s. 22 og frem). 

Resultater

Selskaber, der renser spildevand, har mulighed for at bruge det organiske materiale i spildevand til at producere biogas. Det er vi virkelig gode til i VandCenter Syd – faktisk så meget, at vi producerer nok energi til at dække hele virksomhedens forbrug. Også til vores administrationsbygninger, egen transport og til produktion af drikkevand. Det er vi ret stolte af – og det indgår positivt, når man skal gøre klimaregnskabet op, for energi produceret af spildevand er grøn energi.

I takt med, at vores energi ikke længere fortrænger brugen af fossilt brændstof – fordi der kommer mere vedvarende energi - bliver løsningen dog mindre ”grøn”. I dag er vi begyndt at tænke på, om ressourcerne i spildevandet kan bruges på en måde, der giver mere værdi. Kan vi fx udvinde fosfor, som er en vigtig og begrænset ressource på verdensplan? 

At producere energi af spildevand vil være værdifuldt i mange år fremover – og for mange af vores kollegaselskaber rundt omkring i verden vil det være et vigtigt første skridt. Derfor indgår vi i vandsektorens arbejde med at promovere grønne danske løsninger som denne. 

Vi vil reducere vores aftryk

Fra at arbejde målrettet på at spare på energi og producere energi, har vi de senere år skruet op for fokus på vores direkte udledning af drivhusgasser. Det gælder både den velkendte CO2 – samt metan og lattergas, som er langt mere skadelige gasser. 

       
  CO2 Vi udleder CO2, når vi fx kører i biler, renser spildevand og i vores produktion af energi Vi kan reducere vores aftryk ved at bruge mindre energi.  Vi opgør hvert år vores CO2-regnskab i Ansvarlighedsrapporten.  
 Metan  Metan (biogas) er fundamentet for vores energiproduktion. Vi udrådner det af slam fra spildevand, og producerer varme og energi af gassen. Der er stadig en mindre mængde metan tilbage, når slammet tages ud af rådnetanken. Den metan afgasser i dag til atmosfæren. 

Projektet ARES skal sørge for at udnytte denne rest og reducere vores udledning.
Metan er mere skadelig for atmosfæren end CO2
  Lattergas Lattergas opstår forskellige steder på et renseanlæg. Vi justerer løbende vores processer – og her skal vi passe på, at lattergas-niveauet ikke stiger. Det er vanskeligt at måle lattergas. For at få styr på udledning af lattergas, er første skridt, at vi kan måle den.

Projektet ARES arbejder med metoder til måling og reduktion. 
Lattergas er langt mere skadelig for atmosfæren end CO2. I dag har vi ingen lovkrav til vores udledning af lattergas – men de er på vej.

Optage eller lagre kulstof

Reduktion af vores klimabelastning er helt afgørende. Men vi ønsker også at udforske muligheden for at fjerne drivhusgasser og lagre kulstof.

Det gør vi fx sammen med en mindre virksomhed, der afprøver en ny teknologi, som fanger CO2 fra skorstene ved vores gasmotorer på Ejby Mølle. 

Vi arbejder også med en teknologi – pyrolyse - hvor kulstof lagres i biokoks, der er velegnet som gødning.

Vores største bidrag til at fjerne CO2 er dog skovrejsning. Vi har gennem mange år rejst skov i områder med vigtige grundvandsmagasiner – og de skove optager CO2 fra atmosfæren.

Også når det gælder skovrejsning, er der mulighed for at udvikle og skabe mere værdi. I et af vores seneste projekter er skovrejsning, grundvandsbeskyttelse og vådområder tænkt sammen i ét. Vådområderne vil ligge, hvor der i dag er lavbundsjorde, som er en jordtype, der afgiver meget CO2. Vandet lægger en slags låg over denne afgasning og holder på CO2´en – samtidig med, at området indgår i beskyttelsen af grundvandet. Projektet har fået tilsagn om statslig støtte, netop fordi det er ”multifunktionelt”.

Vil du vide mere?

VandCenter Syds klimaaftryk består af flere forskellige klimagasser, og der skal derfor flere metoder i brug for at opnå klimaneutralitet. Det handler både om at reducere udledningen – og om at ”fange” drivhusgasser. Det er komplekst og kræver, at vi opsøger ny viden og samarbejder med andre. 

Vil du vide mere, om vores arbejde med at blive klimaneutrale, kan du følge med her på hjemmesiden – eller læse vores Ansvarlighedsrapport, der hvert år gør rede for, hvordan vi tager ansvar for miljø og samfund.