Spring til indhold

VandCenter Syds historie

Stregtegning af vandhane med dryp

VandCenter Syd er ét af Danmarks største og ældste vandselskaber. Her finder du historien.

VandCenter Syd blev etableret som landets første kommunale aktieselskab i 1994 under navnet Odense Vandselskab. De tidligere kommunale afdelinger for vandforsyning og spildevand blev derved skilt ud fra kommunen og lagt sammen i ét vandet selskab.

Hvorfor VandCenter?

Siden 1. januar 2010 har vi heddet VandCenter Syd. Navnet skal understrege, at vi er åbne for tværgående samarbejder med store og små vandselskaber i hele regionen. Vand kender ingen administrative grænser, og kun ved at samarbejde på tværs kan vi beskytte vores fælles vandressourcer.

VandCenter Syd har dog rødder helt tilbage til 1853, hvor Danmarks første offentlige vandværk blev etableret. Vandværket lå på Vandværksvej i Odense, hvor VandCenter Syd også i dag har adresse.

Danmarks første vandværk, 1853.

Vandværksbygningen i 1853 - på den adresse, der i dag hedder Vandværksvej 7.

Vandforsyningens historie

Vandforsyningen i Odense blev oprindeligt etableret i 1580 på befaling af Frederik II. Han fik anlagt en vandledning fra Roersdam vest for Odense til tre bybrønde, der i 1586 blev opstillet på Flakhaven, Fisketorvet og på Skjolden i Overgade.

I 1853 fik Odense et moderne vandværk - det første offentlige vandværk i Danmark. Gennem nye støbejernsrør pumpede vandværket nu det filtrerede vand direkte ud til forbrugernes egne vandhaner.
I de følgende år steg forbruget voldsomt. Det var blevet lettere at få vand, men efterspørgslen voksede også kraftigt. Især industrialiseringen krævede vand - og befolkningstallet steg stadig.

Vand springer fra grundvandsboring

Vand springer fra grundvandsboring

Artesiske boringer, dvs. boringer hvorfra vandet ikke skulle pumpes op, men selv strømmede til ved egen kraft, løste problemet i en årrække. Men behovet for vand voksede støt, og i 1897 bevilgede byrådet penge til en ny brønd, der skulle graves på selve vandværkets grund. Gravearbejdet til denne “Store brønd” foregik ved håndkraft og kom til at vare seks år. I 1903 stod brønden færdig og kunne levere dobbelt så meget vand, som behovet krævede på det tidspunkt. Store Brønd findes endnu i dag på Vandværksvej.

Spildevandsafdelingens historie

Odenses egentlige kloakering begyndte i 1866, hvor der blev lagt en rørledning fra Gråbrødre Kloster til Ramsherred. I 1890 var de fleste gader kloakeret med afløb til Odense Å, som var stærkt forurenet.

I 1902 besluttede byrådet at købe Ejby Mølle. I årene 1907-10 blev en samlekloakledning anlagt langs Odense Å ud til Ejby Mølle, og i 1908 blev det første renseanlæg ved den tidligere vandmølle taget i brug. Det meget simple renseanlæg bestod af et sandfang og åbne septiktanke.

Arbejdsmænd på Ejby Mølle renseanlæg

Arbejdsmænd ved Ejby Mølle renseanlæg

Med udbredelsen af bl.a. klosetter og rindende vand blev renseanlægget dog hurtigt for lille. I 1917 blev det første biologiske anlæg sat i drift, men kravene til spildevandsrensning fortsatte med at stige. Det samme gjorde spildevandsmængden, og i de følgende årtier blev renseanlægget ved Ejby Mølle gentagne gange ombygget og udvidet - og renseteknikken blev kraftigt forbedret.

I dag er VandCenter Syds renseanlæg avancerede biologiske anlæg med vidtgående næringssaltfjernelse og filtrering.